Hotărârea nr. 278/2020

HCL 278 ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ION CREANGĂ”
 
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI CRAIOVA            

                                                                                                            

        HOTĂRÂREA NR.278

privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Ion Creangă”

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.114242/2020, raportul nr.114973/2020 al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.115801/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Ion Creangă” şi avizele nr.275/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.279/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 

          În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Ion Creangă”, astfel:

            Valoarea totală (inclusiv TVA)- 590.159,52 lei, din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA -543.473,93 lei, iar durata de execuţie a investiţiei - 3 luni, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.298/2014.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

               

          Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării Modernizare strada Ion Creanga

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

crt.

(fără TVA)

(inclusiv TVAi

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținere și amenajarea terenului

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suportsi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

600,00

114,00

714,00

3,3

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

12.588,38

2.601,79

15.190,17

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

4.200,00

1.008,00

5.208,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

8.388,38

1.593,79

9.982,17

3,6

Organizarea procedurilor de achiziti

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

6.850,51

1.301,60

8.152,11

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

932,04

177,09

1.109,13

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

372,82

70,84

443,65

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

559,22

106,25

665,48

3.8.2

Dirigentie de șantier

5.918,47

1.124,51

7.042,98

TOTAL CAPITOL 3

20.038,89

4.017,39

24.056,28

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

456.700,78

86.773,15

543.473,93

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj ți echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active nccorporalc

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

456.700,78

86.773,15

543.473,93

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de santierLucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.023,71

0,00

5.023,71

5.2.1.

Comisionul băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta I.S.C. (0.5% * C+M)

2.283,50

0,00

2.283,50

5.2.3.

Cota aferenta C.S.C. (0,5% * C+M)

2.283,50

0,00

2.283,50

5.2.4.

Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * C+M)

456,70

0,00

456,70

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

0,00

0,00

0,00

5.2.6.

Taxe pentru acorduri, avize si autorizația de construire

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

14.794,62

2.810,98

17.605,60

5,3

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

19.818,33

2.810,98

22.629,31

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

496.558,00

93.601,52

590.159,52

Din care C+M (1.2, 1.3, 1.4. 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1)

456.700,78

86.773,15

543.473,93

PROIECTANT

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA


ROMASCO CONCEPT SRL

OBIECTIV: MODERNIZARE STRADA ION CREANGA PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

Valoare fara TVA

Valoare cu TVA

LEI

EURO

LEI

496.558,00

103.893,30

590.159,52

din care C+M:

Valoare fara TVA

Valoare cu TVA

LEI

EURO

LEI

456.700,78

95.554,09

543.473,93

Cursul Euro stabilit de Banca Naționala in data de 10.01.2020 1 EURO = 4.7795 lei

Durata de execuție - 3 luni întocmit

ROMASCO CONCEPT SRL