Hotărârea nr. 277/2020

HCL 277 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.407/2018 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI SĂNĂTATE SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR BABEȘ CRAIOVA”
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                    

    HOTĂRÂREA NR.277

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.407/2018 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.116207/2020, raportul nr.116826/2020 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.119281/2020 al Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.407/2018 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova” şi avizele nr.277/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.279/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale şi art.7 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7, lit.a, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;    

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1.Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”, în cuantum de 24.977.361,96 lei (inclusiv TVA), constând în 15.035.050,20 lei - cheltuieli eligibile şi 9.942.311,76 lei-cheltuieli neeligibile.

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.407/2018.

  Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

                

       Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU