Hotărârea nr. 276/2020

HCL 276 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.222/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ŞI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIŢIEI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI SĂNĂTATE SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR BABEȘ CRAIOVA”
 
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA               

                                                                                                            

        HOTĂRÂREA NR.276

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.222/2018 cu privire la aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici  şi Descrierea sumară a investiţiei „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.116207/2020, raportul nr.116822/2020 al Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.119260/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.222/2018 cu privire la aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici  şi Descrierea sumară a investiţiei „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova” şi avizele nr.277/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.279/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 

          În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d şi alin.7 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi Descrierea sumară a investiţiei „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova” conform  anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.222/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

               

          Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

ANEXA  1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.276/2020

Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei

 

1. VALOARE INVESTITIE

Valoare totala: 24.977.361,96 lei, cu TVA, din care:

C+M: 18.258.593,38 lei

 

Valoare totala: 21.015.307,36 lei, fara TVA, din care:

C+M: 15.343.355,79 lei

 

2. PAVILION C3

Analiza aspectelor energetice:

Varianta

Energia primara ptr incalzire

Energia primara ptr acm

Energia primara ptr iluminat

Energia primara ptr climatizare

Energia primara TOTALA

Energia primara din surse regenerabile 

Energia primara din surse neregenerabile 

 

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

Cladire reala

230,62

75,23

78,60

0,00

384,45

0,00

384,45

Solutia 1

88,80

75,23

78,60

0,00

242,63

0,00

242,63

Solutia 2

215,92

75,23

78,60

0,00

369,75

0,00

369,75

Solutia 3

197,41

42,62

9,00

48,56

297,58

56,25

241,33

Solutia 4

85,06

75,23

78,60

0,00

238,89

0,00

238,89

Pachet 1 :  S1+S2

78,13

75,23

78,60

0,00

231,96

0,00

231,96

Pachet 2 :  S1+S2 +S3

48,83

42,62

34,74

20,09

146,28

56,25

90,03

Pachet 3:  S4+S2 +S3

44,56

42,62

34,74

19,21

141,14

56,25

84,89

 

 

Productie anuala specifica de energie din surse regenerabile rezultata in urma aplicarii Pachetului  2 (recomandat)  63.727,54 kWh/an 

 

Cea mai mare economie se face prin aplicarea pachetului 2. În consecință valoarea financiară a acestei economii este cea mai mare și se va înregistra cea mai mare reducere a facturii energetice anuale.

 

Pe baza analizei aspectelor energetice putem concluziona că scenariul tehnico-economic cu cel mai mare grad de eficientizare energetică este Scenariul 2, acesta fiind soluția tehnică propusă a se aplica.

 

De asemenea, in ceea ce priveste functionalitatea, scenariul 2 abordeaza integral posibilitatiile de interventie asupra cladirii conducand la cresterea duratei de viata a acesteia. In plus, confortul utilizatorilor creste.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PAVILION C4

 

Analiza aspectelor energetice:

Varianta

Energia primara ptr incalzire

Energia primara ptr acm

Energia primara ptr iluminat

Energia primara ptr climatizare

Energia primara TOTALA

Energia primara din surse regenerabile 

Energia primara din surse neregenerabile 

 

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

Cladire reala

160,36

48,18

80,17

35,52

324,23

0,00

324,23

Solutia 1

74,69

48,18

80,17

28,43

231,48

0,00

231,48

Solutia 2

150,54

48,18

80,17

35,52

314,41

0,00

314,41

Solutia 3

115,72

28,99

33,88

35,52

214,11

23,15

190,96

Solutia 4

79,00

48,18

80,17

28,43

235,78

0,00

235,78

Pachet 1 :  S1+S2

64,85

48,18

80,17

35,52

228,71

0,00

228,71

Pachet 2 :  S1+S2 +S3

46,80

39,92

42,76

20,38

149,86

23,15

126,71

Pachet 3 :  S4+S2 +S3

49,89

39,92

42,76

21,83

154,40

23,15

131,25

 

Productie anuala specifica de energie din surse regenerabile rezultata in urma aplicarii Pachetului  2 :  162.159,50 kWh/an. Cea mai mare economie se face prin aplicarea pachetului 2. În consecință valoarea financiară a acestei economii este cea mai mare și se va înregistra cea mai mare reducere a facturii energetice anuale. Pe baza analizei aspectelor energetice putem concluziona că scenariul tehnico-economic cu cel mai mare grad de eficientizare energetică este Scenariul 2, acesta fiind soluția tehnică propusă a se aplica. De asemenea, in ceea ce priveste functionalitatea, scenariul 2 abordeaza integral posibilitatiile de interventie asupra cladirii conducand la cresterea duratei de viata a acesteia. In plus, confortul utilizatorilor creste.

4. REZULTATE PROIECT

4.1. PAVILION C3

REZULTATE ASTEPTATE

 

 

 

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii “ Pavilion C3 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ”

Valoare la  începutul implementării proiectului

Valoare la  finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2)

70.880,48

31.406,76

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

435.583,09

164.822,58

 

 

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar)

Valoare la  începutul implementării proiectului

Valoare la  finalul implementării proiectului

aferent clădirii "  Pavilion C3 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ”

Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep)

28,39

7,14

Indicator de proiect (suplimentar)

Valoare la  începutul implementării proiectului

Valoare la  finalul implementării proiectului

aferent clădirii  „Pavilion C3 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ”

Nr. cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a aficientei energetice (nr.)

0

1

Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, in care:

384,45

89,23

pentru încălzire si răcire

230,62

60,46

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:

0

63.727,54

 

           pentru încălzire si răcire

0

8.675,54

 

          pentru preparare apă caldă de consum

0

16.800,00

 

         Pentru iluminat

0

38 252,00

 

4.2. PAVILION C4

REZULTATE ASTEPTATE

 

 

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii “ PAVILION C4 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ”

Valoare la  începutul implementării proiectului

Valoare la  finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2)

468.494,40

180.939,15

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

2.271.202,40

1.049.742,85

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar)

Valoare la  începutul implementării proiectului

Valoare la  finalul implementării proiectului

aferent clădirii "  Pavilion C4 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ”

Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep)

170,295

64,29

Indicator de proiect (suplimentar)

Valoare la  începutul implementării proiectului

Valoare la  finalul implementării proiectului

aferent clădirii„ Pavilion C4 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ”

Nr. cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a aficientei energetice (nr.)

0

1

Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, in care:

324,23

126,71

pentru încălzire si răcire

195,88

67,18

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:

0

162.159,50

pentru încălzire si răcire

0

0,00

pentru preparare apă caldă de consum

0

100.000

Pentru iluminat

0

62.159,50

 

4.3. TOTAL PROIECT

REZULTATE ASTEPTATE

 

 

 

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii “ Pavilion C3 si C4 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ”

Valoare la  începutul implementării proiectului

Valoare la  finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2 / an)

                 539.374,88    

                  212.345,91    

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

              2.706.785,49    

               1.214.565,43    

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar)

Valoare la  începutul implementării proiectului

Valoare la  finalul implementării proiectului

aferent clădirii "  Pavilion C3 si C4 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ”

Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep)

                         198,69    

71,43

Indicator de proiect (suplimentar)

Valoare la  începutul implementării proiectului

Valoare la  finalul implementării proiectului

aferent clădirii „ Pavilion C3 si C4 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ”

Nr. cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a aficientei energetice (nr.)

0

2

Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, in care:

332,614

121,492

pentru încălzire si răcire

200,717

66,244

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:

0

 225.887,04    

           pentru încălzire si răcire

0

 8.675,54    

 

          pentru preparare apă caldă de consum

0

 116.800,00    

 

         Pentru iluminat

0

100.411,50

 

 

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 24 luni.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.276/2020

 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI

 

Denumirea obiectivului de investiții:  faza  PROIECT TEHNIC pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI SĂNĂTATE, SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR BABEȘ, CRAIOVA”

            Elaborator proiect : SC GREEN BUSINESS SRL

            Ordonator principal de credite : Primar Mihail Genoiu

            Beneficiar : Municipiul Craiova

 

1. SITUATIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIțII:

Clãdirile aflate în incinta Spitalului Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie Victor Babeș, Craiova, sunt constructii de tipul: P, P+1E (pavilion C3) sau S+P+6 E (pavililionul C4), construite în perioada 1933 – 1986.

 

Informații generale:

Clădire Pavilion contagioși II (C3)

 

 

o   Regim de înalțime: S+P+1E,

o   Anul dării în folosință: 1959

o   Suprafața construita: 634 mp.

o   Suprafața desfàșurată: 1268 mp

o   Suprafața utila: 1133 mp

o   Înățimea unei camere: 3,10 m

o   Structura de rezistență:

§  Fundație: din beton, cu centuri din beton armat;

§  Stâlpi și grinzi: din beton armat;

§  Zidărie din cărămidă;

§  Planșee: beton armat;

§  Șarpantă lemn, învelitoare din tablă;

o   Tâmplăria din pavilionul C3, tâmplăria exterioara este 100% PVC, tamplaria interioara este PVC si  lemn;

    • Sistemul de încălzire: instalatie de incalzire centralizată, cu două centrale termice pe gaz și instalatie de distributie din conducte de PPR si radiatoare de otel.;

o   Finisaje exterioare: tencuieli driscuite + zugrăveli lavabile;

o   Programul activității: 24 ore/zi;

 

În acest corp de clădire, tâmplăria exterioara este 100% PVC, tamplaria interioara este PVC si  lemn. Pereții exteriori si planșeul sub șarpantã nu sunt termoizolati. Clădirea nu prezintă probleme legate de scurgeri/ infìltratii ale apei de ploaie. Totusi, burlanele de scurgere a apei pluviale de pe acoperiș au probleme de etanseitate.

 

Clădire pavilion boli infecțioase I (Corp A+B+C+D) (C4)

o   Regim de înalțime: S+P+6E,

o   Anul dării în folosință: 1980

o   Suprafața construita: 1681 mp.

o   Suprafața desfàșurată: 7761 mp

o   Suprafața utila: 7005 mp

o   Înățimea unei camere: 3.00 m

o   Structura de rezistență:

§  Fundație: din beton, cu centuri din beton armat;

§  Stâlpi și grinzi: din beton armat;

§  Zidărie din BCA;

§  Planșee: beton armat;

§  Acoperiș: terasă, învelitoare membrane bituminoasă;

o   Sistemul de încălzire: alimentare de la rețeua de termoficare urbană, calorifere din fontă, originale; a fost înlocuită rețeaua interioară de distribuție a agentului termic, în anul 2003;

o   Tâmplărie din PVC cu geam termopan (inlocuită în perioada 2009-2015);

o   Finisaje exterioare: tencuieli driscuite;

o   Programul activității: 24 ore/zi. 

În Corpul C4, asigurarea necesarului de caldură se face cu un consum ridicat de energie termică din rețeaua de termoficare a orașului.

Clădirea are un subsol tehnic, prin care trec conductele rețelei de termofìcare. La subsol se afla contorul de decontare pentru energia termicã si distribuitorul de energie termicã pentru spital. Aici se aflã sistemul de reglaj al debitului de agent termic din reteaua orasului.

 

De asemenea, la subsol se aflã statia de producere a aerului purificat.

Acesta este principalul corp de clădire al spitalului, având o capacitate de 200 de paturi. Clădirea nu este anvelopatã termic si nici terasa nu este termoizolată. Nu existã probleme cu infìltratiile de apã pluvialã prin acoperis.

 

Data fiind tema de proiect, respectiv creșterea eficientei consumurilor energetice in cadrul pavilioanelor  C3 si C4 aferente Spitalului Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie Victor Babeș, Craiova se va analiza posibilitatea reducerii consumurilor de energie termica, energie electrica si HVAC, principalii consumatori din unitatea menționata.

 

2.       DESCRIEREA LUCRARILOR

a)      Descrierea principalelor lucrări de interventie

 

PAVILION C3

S1 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat , cu intercalarea unui strat de vata minerala bazalticain zona planseului dintre Parter si Etaj , precum si a planseului intre Etaj si Pod ;  a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm. Izolarea  planseului peste subsolul tehnic cu 5 cm de polistiren extrudat la intradosul planseului ; Izolarea planseului sub pod cu polistiren extrudat de 20 cm

S2 - Inlocuirea tamplariei existente din PVC  cu o tamplarie noua, termoizolanta care sa respecte rezistentele minime normate actuale . Se propune o tamplarie PVC pentacameral cu geam termoizolant triplu.  Prin adoptarea acestei solutii se obtine:

ü  cresterea rezistentei termice a ferestrelor si usilor cladirii  fata de situatia actuala, peste limita minime impusa de normativele in vigoare si anume R= 0,69 mp*K / W;

ü  reducerea infiltratiilor de aer rece prin neetanseitatile elementelor mobile;

ü  reducerea puntilor termice la contactul dintre tocul ferestrelor si usilor cu zidaria.

S3 - Inlocuirea conductelor de distributie apa calda menajera si apa rece si izolarea acestora , reducand astfel pierderile necontrolate de caldura pe aceste trasee ; Inlocuirea crpurilor de iluminat actuale cu corpuri echipate cu surse de lumina cu LED.

-         Montarea de sisteme alternative de energie , si anume : panouri solare pentru aport la prepararea apei calde menajere si panouri fotovoltaice pentru economii importante in iluminatul interior ;

 

PAVILION C4

S1 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm vata minerala bazaltica si apoi placare cu fibrociment  ;  Izolarea  soclului cu polistiren extrudat de 10 cm;  Izolarea  planseului peste subsol cu 5 cm de polistiren extrudat la intradosul planseului, inclusiv in zona adaposturilor ALA ( normativul referitor la adaposturi nu interzice acest lucru ) ; Izolarea planseului sub terase cu polistiren extrudat de 20 cm; Inlocuirea acoperisului peste fosat curte de lumina ( zona internari ) cu un acoperis realziat din panou metalic sandwich cu izolatie din spuma poliuretanica de 12 cm grosime .

S2 - Inlocuirea tamplariei existente din PVC mai veche de 6 ani, precum si a tampariei de metal,   cu o tamplarie noua, termoizolanta care sa respecte rezistentele minime normate actuale . Prin adoptarea acestei solutii se obtine:

-       cresterea rezistentei termice a ferestrelor si usilor cladirii  fata de situatia actuala, peste limita minime impusa de normativele in vigoare si anume Rmin= 0,69 mp*K / W ;

-       -reducerea infiltratiilor de aer rece prin neetanseitatile elementelor mobile;

-       -reducerea puntilor termice la contactul dintre tocul ferestrelor si usilor cu zidaria.

S3 - Inlocuirea conductelor de distributie apa calda menajera si apa rece si izolarea acestora , reducand astfel pierderile necontrolate de caldura pe aceste trasee ; Inlocuirea crpurilor de iluminat actuale cu corpuri echipate cu surse de lumina cu LED.

Montarea de sisteme alternative de energie , si anume : panouri solare pentru aport la prepararea apei calde menajere si panouri fotovoltaice pentru economii importante in iluminatul interior ;

 

b)Descrierea categoriilor de  lucrari conexe incluse in solutia tehnica de interventie propusa

 

PAVILION C3

 

-          Refaceri finisaje interioare pe zonele de interventie

-          Lucrari conexe la acoperis

-          Lucrari masuri ISU

-          Demontare si remontare aparate de aer conditionat

-          Instalatie detectie incendiu

-          Instalatii electrice (schimbare circuite) si instalatie de impamantare

-          Reparatii trotuar perimetral

 

PAVILION C4

 

-          Lucrari hidroizolare terasa

-          Refaceri finisaje interioare pe zonele de interventie

-          Lucrari masuri ISU

-          Demontare si remontare aparate de aer conditionat

-          Instalatie detectie incendiu

-          Instalatii electrice (schimbare circuite) si instalatie de impamantare

-          Instalatie apa rece

-          Instalatii curenti slabi

 

Recomandarea conform DALI

 

PAVILION C3

Analiza aspectelor energetice:

Varianta

Energia primara ptr incalzire

Energia primara ptr acm

Energia primara ptr iluminat

Energia primara ptr climatizare

Energia primara TOTALA

Energia primara din surse regenerabile 

Energia primara din surse neregenerabile 

 

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

Cladire reala

230,62

75,23

78,60

0,00

384,45

0,00

384,45

Solutia 1

88,80

75,23

78,60

0,00

242,63

0,00

242,63

Solutia 2

215,92

75,23

78,60

0,00

369,75

0,00

369,75

Solutia 3

197,41

42,62

9,00

48,56

297,58

56,25

241,33

Solutia 4

85,06

75,23

78,60

0,00

238,89

0,00

238,89

Pachet 1 :  S1+S2

78,13

75,23

78,60

0,00

231,96

0,00

231,96

Pachet 2 :  S1+S2 +S3

48,83

42,62

34,74

20,09

146,28

56,25

90,03

Pachet 3:  S4+S2 +S3

44,56

42,62

34,74

19,21

141,14

56,25

84,89

 

 

Productie anuala specifica de energie din surse regenerabile rezultata in urma aplicarii Pachetului  2 (recomandat)  63.727,54 kWh/an 

 

Cea mai mare economie se face prin aplicarea pachetului 2. În consecință valoarea financiară a acestei economii este cea mai mare și se va înregistra cea mai mare reducere a facturii energetice anuale.

 

Pe baza analizei aspectelor energetice putem concluziona că scenariul tehnico-economic cu cel mai mare grad de eficientizare energetică este Scenariul 2, acesta fiind soluția tehnică propusă a se aplica.

 

De asemenea, in ceea ce priveste functionalitatea, scenariul 2 abordeaza integral posibilitatiile de interventie asupra cladirii conducand la cresterea duratei de viata a acesteia. In plus, confortul utilizatorilor creste.

 

 

PAVILION C4

Analiza aspectelor energetice:

Varianta

Energia primara ptr incalzire

Energia primara ptr acm

Energia primara ptr iluminat

Energia primara ptr climatizare

Energia primara TOTALA

Energia primara din surse regenerabile 

Energia primara din surse neregenerabile 

 

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

kwh/mp,an

Cladire reala

160,36

48,18

80,17

35,52

324,23

0,00

324,23

Solutia 1

74,69

48,18

80,17

28,43

231,48

0,00

231,48

Solutia 2

150,54

48,18

80,17

35,52

314,41

0,00

314,41

Solutia 3

115,72

28,99

33,88

35,52

214,11

23,15

190,96

Solutia 4

79,00

48,18

80,17

28,43

235,78

0,00

235,78

Pachet 1 :  S1+S2

64,85

48,18

80,17

35,52

228,71

0,00

228,71

Pachet 2 :  S1+S2 +S3

46,80

39,92

42,76

20,38

149,86

23,15

126,71

Pachet 3 :  S4+S2 +S3

49,89

39,92

42,76

21,83

154,40

23,15

131,25

 

Productie anuala specifica de energie din surse regenerabile rezultata in urma aplicarii Pachetului  2 :  162.159,50 kWh/an. Cea mai mare economie se face prin aplicarea pachetului 2. În consecință valoarea financiară a acestei economii este cea mai mare și se va înregistra cea mai mare reducere a facturii energetice anuale. Pe baza analizei aspectelor energetice putem concluziona că scenariul tehnico-economic cu cel mai mare grad de eficientizare energetică este Scenariul 2, acesta fiind soluția tehnică propusă a se aplica. De asemenea, in ceea ce priveste functionalitatea, scenariul 2 abordeaza integral posibilitatiile de interventie asupra cladirii conducand la cresterea duratei de viata a acesteia. In plus, confortul utilizatorilor creste.

LUCRARI SUPLIMENTARE SURVENITE IN FAZA DE PROIECT TEHNIC FATA DE DALI

fara impact asupra modificarii indicatorilor de proiect

 

Lucrari de baza CORP C3:

-          Amplasarea panourilor footovoltaice a fost modificata in sensul in care panourile se vor amplasa pe corpul C4 din ratiuni de eficientizare mai ridicata (corpul C4 avand un regim de inaltime mai ridicat beneficiaza de o mai buna expunere la soare). Panourile montate pe coprul C4 deservesc si corpul C3 pentru asigurarea iluminatului din surse regenerabile. Astfel, indicatorii se mentin.

Lucrari de baza CORP C4:

-          Lucrari de eficientizare instalatie electrica - inlocuire corpuri de iluminat          

Solutia proiectata in faza DALI si recomandata prin Auditul energetic se pastreaza si la faza PTh. Ca diferenta, la momentul elaborarii DALI s-a tinut cont de corepondenta avuta cu utilizatorul potrivit careia s-au realizat lucrari specifice autorizarii ISU pentru nivelul 2 si 6, in ciuda faptului ca autorizatie ISU s-a prezentat doar pentru nivelul 2. La elaborarea Pth si a avizelor aferente obtinerii autorizatiei de construire s-a solicitat autorizatia ISU pentru nivelul 6. Utilizatorul nu a prezentat autorizatie ISU pentru nivelul 6 astfel ca au fost incluse in proiect costurile aferente iluminatului de veghe, iluminat de siguranta. De asemenea, s-au prevazut alimentarile pentru instalatia de detectie si instalatia de stingere incendii din cadrul nivelului 6. Facem precizarea ca pentru avizarea lucrarilor de catre ISU intreaga cladire trebuie sa respecte nomele de securitate la incendiu in vigoare. Indicatorii de proiect nu se modifica deoarece in estimarea acestora a vizat intreaga cladire aferenta corpului C4.

 

Lucrari Conexe Corp C3:

NU SE APLICA

 

Lucrari Conexe Corp C4:

-          Lucrari de eficientizare instalatie electrica - inlocuire corpuri de iluminat          

Solutia proiectata in faza DALI si recomandata prin Auditul energetic se pastreaza si la faza PTh. Ca diferenta, la momentul elaborarii DALI s-a tinut cont de corepondenta avuta cu utilizatorul potrivit careia s-au realizat lucrari specifice autorizarii ISU pentru nivelul 2 si 6, in ciuda faptului ca autorizatie ISU s-a prezentat doar pentru nivelul 2. La elaborarea Pth si a avizelor aferente obtinerii autorizatiei de construire s-a solicitat autorizatia ISU pentru nivelul 6. Utilizatorul nu a prezentat autorizatie ISU pentru nivelul 6 astfel ca au fost incluse in proiect costurile aferente iluminatului de veghe, iluminat de siguranta. De asemenea, s-au prevazut alimentarile pentru instalatia de detectie si instalatia de stingere incendii din cadrul nivelului 6. Facem precizarea ca pentru avizarea lucrarilor de catre ISU intreaga cladire trebuie sa respecte nomele de securitate la incendiu in vigoare. Indicatorii de proiect nu se modifica deoarece in estimarea acestora a vizat intreaga cladire aferenta corpului C4.

 

-           Retele exterioare: apa, canalizare, instalatie stingere incendiu - hidranti                     

 In cadrul DALI s-a considerat ca asigurarea necesarului de apa pentru stingerea incendiului, pentru alimentarea hidrantilor, se face din Gospodaria de Apa a spitalului ce deserveste intreaga incinta.

In cadrul Proiectului Tehnic s-a propus Gospodarie noua de apa, deoarece apa nu este furnizata in regim permanent pentru a obtine debitul necesar;

In data de 31.10.2019 Compania de Apa Oltenia a comunicat faptul ca debitul maxim asigurat este de 6l/s, la o presiune maxima Pmax = 2bar, presiune masurata in punctul de bransament al obiectivului la care se face referinta.

Conform Normativului P118-2/2013, art. 6.1, lit.e, este necesara echiparea cladirii cu instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.

Conf. P118-2/2013, anexa nr.7, exista urmatoarele cerinte pentru instalatia de hidranti exteriori: volumul compartimentului de incendiu sa fie de 30001...50000mc; debitul de calcul al instalatiei de 20l/s; timp de actionare 180min, etc. (extras din scenariul de securitate la incendiu)

Deoarece nu se atinge debitul maxim necesar, s-a propus o gospodarie de apa noua.

Interventia nu este de natura a avea impact asupra indicatorilor de eficienta energetica.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN