Hotărârea nr. 275/2020

HCL 275 APROBAREA FINANŢARII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA LA CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI „CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ A ELEVILOR LTTA CRAIOVA”
 
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA               

                                                                                                            

 

  HOTĂRÂREA NR.275

privind aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor LTTA Craiova”

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.112201/2020, raportul nr.115554/2020 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.117250/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor LTTA Craiova” şi avizele nr.277/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.6 alin.1 şi 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă  şi art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b şi d, coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.a, art.139 alin.3, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  finanţarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a sumei de 30.242,00 lei, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor LTTA Craiova”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

               

          Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU