Hotărârea nr. 274/2020

HCL 274 ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ART.2 AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.229/2020 REFERITOARE LA LUARE ACT DE SENTINŢA CIVILĂ NR.3098/28.02.2012 PRONUNŢATĂ ÎN DOSARUL NR.27274/215/2010 AL JUDECĂTORIEI CRAIOVA RĂMASĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ CONFORM DECIZIEI NR.329/2013 A TRIBUNALULUI DOLJ ŞI DECIZIEI NR.9214/2013 A CURŢII DE APEL CRAIOVA
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
                     

                                                                                     

                                                                                     

             HOTĂRÂREA  NR.274

privind îndreptarea erorii materiale din art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.229/2020 referitoare la luare act de Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013  a Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.115263/2020, raportul nr.115298/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.117263/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune îndreptarea erorii materiale din art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.229/2020 referitoare la luare act de Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013  a Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova şi avizele nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

            În conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

            În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.2, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1.Se aprobă îndreptarea erorii materiale prin modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.229/2020, după cum urmează:

             „Se aprobă rectificarea înscrierilor din Cartea Funciară nr.211886 privind terenul situat în   municipiul Craiova, str. Crişului nr.9A, în sensul diminuării suprafeţei de la 6.387 mp, la 5.166 mp.”

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Parohia Sf.Ioan Hera vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

               

          Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU