Hotărârea nr. 273/2020

HCL 273 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.115/2020 REFERITOARE LA ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021
     
      MUNICIPIUL CRAIOVA  
     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                             

        HOTĂRÂREA NR.273

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2020 referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr. 112299/2020, raportul nr.116764/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi nr.117260/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2020 referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021 şi nr.277/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;  

          În conformitate cu prevederile art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.24 din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2019 şi Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit. a, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2020 referitoare la reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din municipiul Craiova pentru anul şcolar 2020-2021, prin completare cu două unităţi de învăţământ preuniversitar particular: Grădinița ,,Tedy Bear”, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.17A, respectiv Grădinița cu Program Normal ,,Madona Dudu Montessori”, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bibescu, nr.56.

 

 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

                

          Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU