Hotărârea nr. 272/2020

HCL 272 MODIFICAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.304/2009 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. FORD ROMÂNIA S.A.
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                                                                                 

              HOTĂRÂREA NR.272

privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.304/2009 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Ford România S.A.

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020.

   Având în vedere referatul de aprobare nr.112359/2020, raportul nr.114879/2020 al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.115732/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea obiectului contractului de concesiune nr.304/2009 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Ford România S.A. şi avizele nr.275/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;;

   În conformitate cu prevederile art.108, art.354 și art.355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  modificarea obiectului contractului de concesiune nr.304/02.03.2009 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Ford România S.A.,

            în sensul diminuării suprafeţei de teren situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, adiacent blocurilor 29A şi 29 B, de la 454,11 mp, la 227 mp, ca urmare a cedării, către S.C. Azalis S.R.L., a terenului aferent parcării blocului 29 A, potrivit promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, autentificată sub nr.1370/2020.

Art.2. Se aprobă concesionarea către S.C. Azalis S.R.L. a terenului în suprafaţă de 234 mp, situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.49 A, aferent parcării blocului nr.29 A, identificat conform planului anexă la prezenta hotărâre, ce face obiectul promisiunii  bilaterale de vânzare-cumpărare, în aceleași condiții și având aceeași durată, conform contractului de concesiune nr.304/02.03.2009.

     Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.304/2009, precum și contractul de concesiune ce urmează a fi încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Azalis S.R.L.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2009 referitoare la concesionarea prin negociere directă, către Ford România S.A., a unui teren situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti-în faţa blocurilor 29 A şi 29 B.

 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Ford România S.A. şi S.C. Azalis S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

                

          Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

-INTRAVILAN-


Anexa Nr.1.35 la regulament

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobil

234

Mun. Craiova, Calea București, nr. 49A, Jud. Dolj


Nr. Cartea Funciara

Unitate administrativ Teritoriala (UAT)

CRAIOVA, Ucuresti astr^2049


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

1

CC

234

Total

234


Cod


Destinația


Suprafața construiti i la sol [mp]


Total


"ai let°nal


4,87


A. Date referitoare la teren


Mențiuni


Teren intravilan neimprejmuit-limita convenționala;


B. Date referitoare la construcții


Mențiuni313980


No.

Pnt.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

L(i,i+1)

X [m]

Y [m]

26

313988.934

404875.527

16.298

27*

313973.073

404871.778

4.873

6*

313968.350

404870.580

10.820

74*

313965.706

404881.072

21.316

58*

313986.315

404886.516

0.428

58

313986.440

404886.107

4.872

57*

313987.493

404881.350

5.999

S(1Cc)=234 mp

Sistem de proiecție Stereografic 1970


Executant: P.F.A - Mangu Andrei Mihail - CATEGORIA B AUTORIZAȚIE SERIA RO-DJ-F Nr.0253 (persoana autorizata)


Suprafața totala masurata a imobilului = 234 mp ________Suprafața din acte = 454.11 mp__________________

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea’iumarului cadastral.


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.


Semnătură si parafa


Data.


Semnatura si stampila MANGU Data: 08.07.2020


ANDREI-


MIHAIL


Semnat digital de MANGU ANDREI-

MIHAIL

Data: 2020.07.21

13:28:52 +03'00'


Stampila BCPI