Hotărârea nr. 271/2020

HCL 271 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS NR.14P/2019 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. FORD ROMÂNIA S.A.
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                     

                                                                                     

                                                                                     

                                           HOTĂRÂREA  NR.271

privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.14P/2019 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.112356/2020, raportul nr.114882/2020 al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.115731/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.14P/2019 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A. şi avizele nr.275/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.693-702 din Codul Civil și art.108, art.354 și art.355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de superficie nr.14P/18.07.2019, în sensul înlocuirii părţii contractante S.C. FORD ROMÂNIA S.A., cu S.C. AZALIS S.R.L., ca efect al vânzării-cumpărării bunului imobil aferent blocului 29A, Calea Bucureşti, nr.49, în suprafaţă de 526 mp, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a contractului de superficie prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. FORD ROMÂNIA S.A. şi S.C. AZALIS S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

               

          Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU