Hotărârea nr. 270/2020

HCL 270 DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN STR.BRESTEI NR.142 A

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                        

                                                    HOTĂRÂREA NR.270

privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a  bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.142 A

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

                     Având în vedere referatul de aprobare nr.115093/2020, raportul nr.119155/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.119213/2020 prin care se propune darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.142 A şi avizele nr.275/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile  art.554,  art.858 şi art.863 din Codul Civil;

          În temeiul art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.286 alin.4, art.287 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Sport Club Municipal Craiova asupra bunurilor situate în str.Brestei, nr.142A, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi preluarea în domeniul public al municipiului Craiova.

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor identificate la art.1.

Art.3. Predarea-primirea bunurilor identificate la art.1 se va face pe bază de verbal încheiat între părţi.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se revocă art.2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova  nr.203/2017 referitoare la darea în administrare, către Sport Club Municipal Craiova a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova şi se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova.

 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Sport Club Municipal Craiova şi  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

               

          Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

                                     

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.270/2020

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix

 Numar de Inventar

Valoare de Inventar (lei)

1.

Piata Brestei , str. Brestei , nr. 142A

12007933

227258,68

2.

Teren Piata Brestei  -  suprafaţă 980mp din care 780mp aferenti constructie

42002194

491265,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN