Hotărârea nr. 27/2020

HCL 27 PLANUL URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1+SUPANTĂ CU DESTINAȚIA DE CLUB SPORTIV SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ALEEA 4 ȘIMNIC NR.12B
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.27

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei clădiri, cu regim de înălțime P+1+Supantă, cu destinația de club sportiv, situată în municipiul Craiova, Aleea 4 Șimnic, nr.12B

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.6368/2020, raportul nr.5542/2020 întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare nr.7097/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei clădiri, cu regim de înălțime P+1+Supantă, cu destinația de club sportiv, situată în municipiul Craiova, Aleea 4 Șimnic, nr.12B și avizele nr.39/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor și nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;

         Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

           În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei clădiri, cu regim de înălțime P+1+Supantă, cu destinația de club sportiv, situată în municipiul Craiova, Aleea 4 Șimnic, nr.12B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10m comisa


ZONA CALE FERATA J TEREN LIBER


Ax drum

I


PUD CLUB SPORTIV 'ATLAS' - REGLEMENTARI


DIN ROMANIA


iLO.


SECȚIUNE AA11: 500


+1+Supanta


fe acoperita Iri


6744


Elena-Mădălim

TOMÂ 7


Arhitect cu drept de s<ynr.-;:tu

I i


S DRUM DE SERVITUTE               = 646 mp

S TEREN ANALIZAT                   = 4 190 mp

S TEREN TOTAL STUDIAT CONFORM RIDICARE TOPO IN SISTEM DE

PROIECȚIE "STEREO79Z0”              = 4 836 mp


IfTOMLIAR                         t>nSu>«a InrU

MoL

TcnstrjirecbdnH*' I «Sițurlâcudcmuiu <J: ctubsjwih- ATI AS.’ ' SupjiiU tcula «udau 4$Hinp<Sa cat: Siipnriu «ijerflct . XV: 41M nți Surjafili seivilult ■ ICc iMbnp


LIMITE

LIMITA ZONEI DE STUDIU

r~J LIMITA TEREN CARE A GENERAT PUD

] LIMITA PARCELE

---ALINIEREA CLĂDIRILOR

ACCES CAROSABIL

> ACCES PIETONAL PE PARCELA SI IN CLĂDIRE


PROPUNERE REGLEMENTARI


EDIFICABIL MAXIM ADMIS


PROPUNERE CONSTRUCȚIE


PROPUNERE STATIE DISTRIBUȚIE GPL APROBATA IN PUD H 491/2018


RETRAGERI FATA DE LIMITELE TERENULUI


PROPUNERE ALINIERE CLĂDIRI


SPATII VERZI


|   | CIRCULAȚII DE INCINTA AUTO SI PIETONALE

CRUR V

Raluca Miiiaela V,

SERDARU


W\ mașter urbanist-peisagist A/

'                                 BIL


lATORI URBANISTICI PROPUȘI

H propus = 10M

RH propus = P + 1+ Supanta

POT max admis = 70% CUT max admis = 4

POT propus= 13%

CUT = 0,3


BILANȚ TERITORIAL


EXISTENT


PROPUS


II Rtwapțiuno*/ U

V A<ai«n               -1


S TEREN

S CONSTRUITA

S DESFASURATA EDIFICABIL MAXIM TEREN LIBER

SPAȚIU VERDE CIRCULAȚII DE INCINTA


4190 MP

OMP

OMP

2933 MP

4190 MP

120 MP

OMP


4190 MP

643,55 MP

1295 MP


212 MP


PROIECTANT_________________________

ARHI-TEM STUDIO S.R.L.

STR. CUZA VOOA, NR. 1. BL. 27, SC. A. PARTER, AP. 2 LOC. MIZIL, JUD. PRAHOVA

CIF: 38556610

Reg. Com: J20/2771QO17                   --

TEL: 0722 553 894                 AwSSJÎr-1

E-MAIL: office@8thitem.ro


CATEGORIA DE IMPORTANTA C GRAD DE REZISTENTA LA FOC II


CLASA DE IMPORTANTA

RISC DE INCENDIU


BENEFICIAR


BE STRONGTENNIS S.R.L CONSTRUIRE CORP C1 cu regim de înălțime P+1E+Supanta (CLUB SPORTIV "ATLAS")


III

Mijlociu

NR.PR.:


15/2019


SEF PROIEC Arh. Toma Elena Madalina


PROIECTAT VERICAT


Urb. Tudor Alexandru a URB-PEIS. SERDARU R/


ALEEA 4 SIMNIC, NR.6, CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ SPECIALITATEA | DENUMIRE PLANȘA

REGLEMENTARI


ARHITECTURA


SCARA | 1:1000 | DATA


I 07.2019


FAZA:


PUD


NR. PL.


A.05