Hotărârea nr. 269/2020

HCL 269 LUARE ACT DE SENTINŢA CIVILĂ NR. 10581/24.10.2018 A JUDECĂTORIEI CRAIOVA RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA NR. 1901/28.10.2019 A TRIBUNALULUI DOLJ - SECŢIA I CIVILĂ PRONUNŢATE ÎN DOSARUL NR. 23859/215/2017
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                                              

             HOTĂRÂREA  NR. 269

privind luare act de Sentinţa Civilă nr. 10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţate în dosarul nr. 23859/215/2017

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.112240/2020, raportul nr.114422/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.117721/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune luare act de Sentinţa Civilă nr. 10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj - Secţia I Civilă, pronunţate în dosarul nr. 23859/215/2017 şi avizele nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

            În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.2, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.1. Se ia act de  Sentinţa Civilă nr.10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia nr.1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţate în dosarul nr. 23859/215/2017, prin care obligă Municipiul Craiova să vândă  terenul situat în municipiul Craiova, str.Teleajenului, nr. 39 A, în suprafaţă de 154 mp, la  preţul de 15.400 lei, către Vasile Mitică, Vasile Claudiu-Ionel şi Leoveanu Nicoleta-Ileana (în calitate de moştenitori ai intimatei-reclamantă Vasile Ileana).

Art.2. Se aprobă dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, cu nr. cadastral 202379 înscris în CF nr. 202379, în suprafaţă de 554 mp. din acte şi 701 mp. din măsurători, în două loturi:

a)     lotul nr. 1, în suprafaţă de 154 mp, identificat prin punctele cadastrale  15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3 din anexa la prezenta hotărâre;

b)    lotul nr. 2, în suprafaţă de 547 mp, identificat prin punctele cadastrale

9-25-24-23-22-37-31-40-21-38-30-29-28-27-26-21-3-4-5-6-7-8-9 din anexa la prezenta hotărâre.

 Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea întocmirii actului notarial de dezmembrare a terenului identificat la art.2, autentificării contractului de vânzare-cumpărare şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Dolj.

Art.4.Cheltuielile ocazionate de dezmembrarea terenului, conform art.2 din prezenta hotărâre, precum şi cele pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către Vasile Mitică, Vasile Claudiu-Ionel şi Leoveanu Nicoleta-Ileana.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Vasile Mitică, Vasile Claudiu-Ionel şi Leoveanu Nicoleta-Ileana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 


■Suprafața măsurată ( :r.,p t


Adresa tnobilult:;


, strada Tdeajenuiut ar.39A


'.ane । funciara


’JAT. Municipiul Craiova


ml 1


merit. recepx-n .


Oficiu! de Cddasțr^ șl Publicitate :-


de înreglstrQfezc'O'rt) Recepționat Ileana IVAN


A ) Date referitoare ta t x'.n

N'r

Categoria

Suprafața

Mențiuni

parcela

de folosința

(in.p.i

1

CC

154

imprejrt uire gard de lemn, metal, beton si perete construcție                ■

tot; i

154

S= 154 m.p. face parte dtn S=701m.p.- nr cadastral 202379.


.......

Cod Construcție

Destinaiie

Supratata construita la sol( m p.)

Mențiuni

î

CI

l

1

CL

i

64

casa parter si etaj construim din cărămidă si BCA . acoperita cu tabla,

Supraiitia desfasurata-128 tn.p.

total

64

Suprafața totala masurata i imobilul» ii=t54mp Suprafața revandicata =ioSm p


ExecutaAt: Dinca ConstantinSemnătură st oaia: