Hotărârea nr. 267/2020

HCL 267 APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIU
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                               

                   

   HOTĂRÂREA NR.267

privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.111805/2020, raportul nr. 115005/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.115937/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu şi avizele nr.275/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.334/2006 privind finantarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Legii nr.96/2006 republicată, privind Statutul deputaților și al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, Legii nr.241/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, Hotărârii Guvernului nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;

     În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă lista de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu, către persoanele juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor şi Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2. Contractele de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu, către persoanele juridice şi fizice prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă de 4 ani.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

                 Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.267/2020

 

 

 

 

 

Listă priorităţi pentru  atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice şi  a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European  .                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumire solicitant

Nr./Dată dosar

Punctaj

(Puncte)

1

Partidul România Rațională Organizația Locală Craiova

14154/23.01.2020

51,25

2

Asociaţia Nevăzătorilor din România  Filiala Dolj

56867/03.04.2020

45,75

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN