Hotărârea nr. 264/2020

HCL 264 MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                            

 

           HOTĂRÂREA NR.264

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.112358/2020, raportul nr.112363/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi nr.112927/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020 şi avizele nr.275/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată şi completată, Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală, Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale și Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.104/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

Anexa nr.1

la HCL nr.264/2020

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN

 


Consiliul Local al Municipiului Craiova
ANEXA NR.2 LA HCL NR.264/2020
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Adrian COSMAN
STATUL DE FUNCTII
AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA
STRUCTURAFunctia publicaClasa Gradul profesionalNivelul studiilorFunctia contractualaNivelul studiilorObs.
Nr. crt.NumePrenumede conducerede executiede cond.de executie
1director executivIS
2director executiv adjunctIS
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE SI CONTROL MANAGERIAL INTERN
3sef serviciuIS
4consilierIsuperiorS
5consilierIsuperiorS
6consilierIsuperiorS
7consilierIasistentS
8consilierIprincipalS
9vacantconsilierIprincipalS
10muncitor IIM1/2 norma
muncitor IIM1/2 norma
"SERVICIUL RESURSE UMANE , PROTECTIA MUNCII SI SITUATII DE URGENTA"
11sef serviciuIS
12consilierIsuperiorS
13consilierIsuperiorS
14consilierIsuperiorS
15referentIIIsuperiorM
16consilierIsuperiorS
17vacantconsilierIsuperiorS
18vacantconsilierIsuperiorS
"SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE , LOGISTICA SI ADMINISTRATIV"
19sef serviciuIS
20consilier achizitiiIsuperiorS
21consilier achizitiiIprincipalS
22consilier achizitiiIprincipalS
23politist localIIIsuperiorM
24soferM
25soferM
26muncitor IIM
"SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, CIRCUITUL DOCUMENTELOR SI ACCES PERSOANE"
27sef serviciuIS
28politist localIIIsuperiorM
29politist localIIIsuperiorM
30politist localIIIsuperiorM
31politist localIIIsuperiorM
32politist localIsuperiorS
33politist localIsuperiorS
34politist localIIIsuperiorM
"SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC , PROCESARE CONTRAVENȚII SI ARHIVA"
35sef serviciuIS
36consilier juridicIsuperiorS
37politist localIprincipalS
38consilier juridicIasistentS
39politist localIIIsuperiorM
40politist localIasistentS
41politist localIsuperiorS
42vacantconsilierIasistentS
43secretarM
"SERVICIUL SISTEME INFORMATICE , DISPECERAT ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR"
44sef serviciuIS
45politist localIsuperiorS
46politist localIprincipalS
47politist localIsuperiorS
48politist localIasistentS
49politist localIIIsuperiorM
50politist localIsuperiorS
51politist localIsuperiorS
"SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII, ACTIVITATEA COMERCIALĂ SI PROTECTIA MEDIULUI"
52sef serviciuIS
"BIROUL DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII , AFIȘAJ STRADAL SI PROTECTIA MEDIULUI"
53sef birouIS
54politist localIsuperiorS
55politist localIprincipalS
56politist localIsuperiorS
57politist localIasistentS
58politist localIsuperiorS
59politist localIsuperiorS
60politist localIprincipalS
61politist localIsuperiorS
62politist localIsuperiorS
63politist localIsuperiorS
64politist localIprincipalS
65politist localIasistentS
66politist localIsuperiorS
67politist localIIIsuperiorM
68politist localIsuperiorS
69politist localIsuperiorS
70politist localIprincipalS
71politist localIIIsuperiorM
72vacantpolitist localIprincipalS
73vacantpolitist localIprincipalS
BIROUL ACTIVITATE COMERCIALĂ
74sef birouIS
75politist localIsuperiorS
76politist localIsuperiorS
77politist localIasistentS
78politist localIsuperiorS
79politist localIsuperiorS
80politist localIsuperiorS
81politist localIsuperiorS
82politist localIsuperiorS
SERVICIUL CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE
83sef serviciuIS
BIROUL CIRCULAȚIE
84sef birouIS
85politist localIsuperiorS
86politist localIasistentS
87politist localIsuperiorS
88politist localIIIsuperiorM
89politist localIIIsuperiorM
90politist localIsuperiorS
91politist localIIIsuperiorM
92politist localIsuperiorS
93politist localIsuperiorS
94politist localIasistentS
95politist localIsuperiorS
96politist localIsuperiorS
97politist localIIIsuperiorM
98politist localIprincipalS
99politist localIsuperiorS
100politist localIIIsuperiorM
101politist localIprincipalS
102politist localIasistentS
103politist localIsuperiorS
104politist localIsuperiorS
105politist localIsuperiorS
106politist localIsuperiorS
107politist localIIIsuperiorM
108politist localIsuperiorS
109politist localIIIsuperiorM
110politist localIprincipalS
111politist localIIIsuperiorM
112politist localIsuperiorS
113politist localIsuperiorS
114politist localIIIsuperiorM
115politist localIasistentS
116politist localIsuperiorS
117politist localIsuperiorS
118politist localIsuperiorS
119politist localIsuperiorS
120politist localIsuperiorS
121politist localIsuperiorS
122politist localIasistentS
123politist localIIIsuperiorM
124politist localIsuperiorS
125vacantpolitist localIsuperiorS
126vacantpolitist localIasistentS
BIROUL SUPRAVEGHERE VIDEO ORDINE PUBLICA SI CIRCULATIE
127sef birouIS
128politist localIasistentS
129politist localIsuperiorS
130politist localIprincipalS
131politist localIIIsuperiorM
132politist localIsuperiorS
133politist localIsuperiorS
134politist localIprincipalS
135politist localIsuperiorS
136politist localIsuperiorS
SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ BRAZDĂ
137sef serviciuIS
138politist localIasistentS
139politist localIasistentS
140politist localIprincipalS
141politist localIsuperiorS
142politist localIasistentS
143politist localIasistentS
144politist localIsuperiorS
145politist localIasistentS
146politist localIprincipalS
147politist localIasistentS
148politist localIasistentS
149politist localIsuperiorS
150politist localIsuperiorS
151politist localIprincipalS
152politist localIsuperiorS
153politist localIsuperiorS
154politist localIsuperiorS
155politist localIIIsuperiorM
156politist localIsuperiorS
157politist localIprincipalS
158politist localIasistentS
159politist localIsuperiorS
SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ ROMANEȘTI
160sef serviciuIS
161politist localIasistentS
162politist localIprincipalS
163politist localIIIsuperiorM
164politist localIprincipalS
165politist localIsuperiorS
166politist localIIIsuperiorM
167politist localIsuperiorS
168politist localIIIsuperiorM
169politist localIIIsuperiorM
170politist localIsuperiorS
171politist localIIIsuperiorM
172politist localIIIsuperiorM
173politist localIsuperiorS
174politist localIsuperiorS
175politist localIIIsuperiorM
176politist localIIIsuperiorM
177politist localIIIsuperiorM
178politist localIsuperiorS
179politist localIIIsuperiorM
180politist localIsuperiorS
181politist localIIIsuperiorM
182politist localIsuperiorS
183politist localIprincipalS
184politist localIIIsuperiorM
185politist localIsuperiorS
186politist localIIIsuperiorM
187politist localIprincipalS
188politist localIsuperiorS
189politist localIsuperiorS
190politist localIIIsuperiorM
191politist localIsuperiorS
192politist localIasistentS
193politist localIsuperiorS
194politist localIIIsuperiorM
195politist localIIIsuperiorM
196politist localIIIsuperiorM
197politist localIsuperiorS
198politist localIIIsuperiorM
199politist localIsuperiorS
200politist localIIIsuperiorM
201politist localIsuperiorS
202politist localIsuperiorS
203politist localIIIsuperiorM
204politist localIIIsuperiorM
205politist localIprincipalS
206politist localIIIsuperiorM
SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ CRAIOVIȚA
207sef serviciuIS
208politist localIprincipalS
209politist localIsuperiorS
210politist localIsuperiorS
211politist localIIIsuperiorM
212politist localIsuperiorS
213politist localIsuperiorS
214politist localIsuperiorS
215politist localIsuperiorS
216politist localIIIsuperiorM
217politist localIsuperiorS
218politist localIasistentS
219politist localIIIsuperiorM
220politist localIsuperiorS
221politist localIsuperiorS
222politist localIIIsuperiorM
223politist localIsuperiorS
224politist localIasistentS
225politist localIsuperiorS
226politist localIIIsuperiorM
227politist localIsuperiorS
SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ ROVINE
228sef serviciuIS
229politist localIsuperiorS
230politist localIsuperiorS
231politist localIsuperiorS
232politist localIsuperiorS
233politist localIsuperiorS
234politist localIsuperiorS
235politist localIIIsuperiorM
236politist localIIIsuperiorM
237politist localIIIsuperiorM
238politist localIprincipalS
239politist localIsuperiorS
240politist localIIIsuperiorM
241politist localIprincipalS
242politist localIsuperiorS
243politist localIsuperiorS
244politist localIsuperiorS
245politist localIprincipalS
246politist localIsuperiorS
247politist localIsuperiorS
248politist localIsuperiorS
249politist localIasistentS
250politist localIsuperiorS
251politist localIsuperiorS
SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ VALEA ROȘIE
252sef serviciuIS
253politist localIsuperiorS
254politist localIsuperiorS
255politist localIsuperiorS
256politist localIIIsuperiorM
257politist localIsuperiorS
258politist localIprincipalS
259politist localIIIsuperiorM
260politist localIIIsuperiorM
261politist localIsuperiorS
262politist localIsuperiorS
263politist localIsuperiorS
264politist localIIIsuperiorM
265politist localIIIsuperiorM
266politist localIIIsuperiorM
267politist localIIIsuperiorM
268politist localIsuperiorS
269politist localIsuperiorS
270politist localIIIsuperiorM
271politist localIIIsuperiorM
272politist localIIIsuperiorM
273politist localIIIsuperiorM
274politist localIsuperiorS
SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ UNIRII
275sef serviciuIS
276politist localIsuperiorS
277politist localIsuperiorS
278politist localIsuperiorS
279politist localIsuperiorS
280politist localIIIsuperiorM
281politist localIIIsuperiorM
282politist localIsuperiorS
283politist localIIIsuperiorM
284politist localIsuperiorS
285politist localIasistentS
286politist localIprincipalS
287politist localIIIsuperiorM
288politist localIIIsuperiorM
289politist localIsuperiorS
290politist localIIIsuperiorM
291politist localIsuperiorS
292politist localIsuperiorS
293politist localIIIsuperiorM
294politist localIsuperiorS
295politist localIIIsuperiorM
296politist localIIIsuperiorM
297politist localIIasistentSSD
298politist localIasistentS
299politist localIsuperiorS
300politist localIsuperiorS
301politist localIasistentS
302politist localIsuperiorS
303politist localIIIsuperiorM
304politist localIsuperiorS
305politist localIsuperiorS
306politist localIsuperiorS
307politist localIprincipalS
SERVICIUL TRANSPORT VALORI ȘI ORDINE PUBLICĂ
308sef serviciuIS
309politist localIsuperiorS
310politist localIsuperiorS
311politist localIIIsuperiorM
312politist localIIIsuperiorM
313politist localIIIsuperiorM
314politist localIIIsuperiorM
315politist localIsuperiorS
316politist localIIIsuperiorM
317politist localIIIsuperiorM
NR. TOTAL FUNCTII317
NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE312
NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE21
NR.TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE291
NR.TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE0
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE5