Hotărârea nr. 263/2020

HCL 263 REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.57/2020 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MOTOCICLISM PRIN CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI CUPA REGIONALĂ HARD ENDURO CRAIOVA ÎN PERIOADA 11-12 APRILIE 2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                  

       HOTĂRÂREA NR.263

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM”, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

            Având în vedere referatul de aprobare nr.119235/2020, raportul nr.119239/2020 al Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.119829/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM”, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020 şi avizele nr.277/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale Hotărârii Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM”, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020.

          Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Federația Română de Motociclism şi CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM” vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU