Hotărârea nr. 262/2020

HCL 262 REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.56/2020 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU”

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                   

                                                                                                                                       

     HOTĂRÂRE NR.262

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

   Având în vedere referatul de aprobare nr.119325/2020, raportul nr.119466/2020 întocmit de Serviciul Imagine şi raportul de avizare nr.119827/2020 prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020 şi avizele nr.277/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;;

         În conformitate cu prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârii Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale Hotărârii Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
         În temeiul art.129 alin.2 lit.e coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU