Hotărârea nr. 260/2020

HCL 260 MODIFICAREA STANDARDELOR MINIME DE COST/AN ŞI A MODALITĂȚII DE ACORDARE A SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU A PERSOANELOR VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                       

HOTĂRÂREA NR.260

privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2018 referitoare la standardele minime de cost/an şi modalitățile de acordare a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.120207/2020, raportul nr.120208/2020 al Direcţiei Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.120323/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2018 referitoare la standardele minime de cost/an şi modalitățile de acordare a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi avizele nr.277/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;;

 În conformitate cu prevederile  Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare,  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările ulterioare, Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr.426/2020 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale

       În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

Art.1. Se aprobă modificarea standardelor minime de cost/an şi a modalității de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2018.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcția Generală de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

               

          Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.260/2020

 

 

STANDARDELE  MINIME DE COST/AN SI  MODALITATEA DE ACORDARE A SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE

 

 

I.                  Standarde de cost pentru tipuri de servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă:

 

1.                 Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000:

 

 

Tipul activitătilor

Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an*)

-lei -

- Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:
a) asigurarea igienei corporale;

b) îmbrăcare şi dezbrăcare;

c) hrănire şi hidratare;

d) asigurarea igienei eliminărilor;

e) transfer şi mobilizare;

f) deplasare în interior;

g) comunicare.

cel puţin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei/oră

31.200

- Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a) prepararea hranei;

b) efectuarea de cumpărături;

c) activităţi de menaj şi spălătorie;

d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire;

e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor;

f) acompaniere şi socializare.

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost

 

2.                 Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000.

 

Tipul activitătilor

Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an*)

- lei -

- Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a) asigurarea igienei corporale;

b) îmbrăcare şi dezbrăcare;

c) hrănire şi hidratare;

d) asigurarea igienei eliminărilor;

e) transfer şi mobilizare;

f) deplasare în interior;

g) comunicare

cel puţin 10 ore pe săptămână, însă mai puţin de 20 de ore, cu un cost de 30 lei/oră

 

 

 

 

23.400

 

 

 

 

 

 

- Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a) prepararea hranei;

b) efectuarea de cumpărături;

c) activităţi de menaj şi spălătorie;

d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire;

e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor;

f) acompaniere şi socializare

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

 

3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

 

Tipul activitătilor

Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an*)

- lei -

- Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a) prepararea hranei;

b) efectuarea de cumpărături;

c) activităţi de menaj şi spălătorie;

d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire;

e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor;
f) acompaniere şi socializare.

mai puţin de 10 ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei/oră

15.600

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost 

 

II.               Modalitatea de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul Craiova

1. Standardul minim de cost la 30 lei/oră pentru serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, conform  prevederilor Anexei nr. 4 din H.G. nr. 426/2020, cu următoarele praguri pentru contribuția beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu:

a) fără plata unei contribuții la serviciile de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de familie/persoană singură mai mic sau egal cu nivelul pensiei minime garantate(în momentul de faţă 704 lei);

b) 10% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între nivelul pensiei minime garantate - 2000 lei;

c) 20% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 2001 - 2500 lei;

d) 30% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 2501 - 3000 lei;

e) 50% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între 3001 - 3500 lei;

f) 100% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de familie/persoană singură peste 3500 lei.

2. Contribuția pentru serviciile sociale acordate va fi calculată pe baza documentelor justificative (cupon de pensie sau alte documente care fac dovada veniturilor solicitantului) în funcție de venitul net realizat de catre beneficiar/membru de familie,aceasta fiind achitată numai după semnarea contractului de furnizare de servicii si începând cu data furnizării efective a serviciilor.

3. Pe baza fisei de monitorizare lunară, asistentul social întocmește in primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare furnizării serviciilor sociale, situația centralizatoare privind orele prestate si contravaloarea serviciilor pe care le prezintă compartimentului contabilitate pentru verificare si avizare.

4. Încasarea contribuției se face pe baza de chitanță in perioada 15-25 a lunii urmatoare furnizarii serviciilor sociale, conform fișei de monitorizare lunară, întocmită în acest sens.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN