Hotărârea nr. 26/2020

HCL 26 PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA URBANISTICĂ ÎN ZONA BD. DACIA-STR. CPT. N. VULOVICI-STR. MARESAL AL. AVERESCU
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

HOTĂRÂREA NR.26

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona bd. Dacia-str. Cpt. N. Vulovici-str. Maresal Al. Averescu, în vederea construirii unei clădiri cu destinația de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+6, parcări la subsol și spații comerciale la parter și realizare acces carosabil, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, nr. 102 A 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.6473/2020, raportul nr.5537/2020 întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare nr.7115/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona bd. Dacia-str. Cpt. N. Vulovici-str. Maresal Al. Averescu, în vederea construirii unei clădiri cu destinația de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+6, parcări la subsol și spații comerciale la parter și realizare acces carosabil, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, nr. 102 A și avizele nr.39/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor și nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;

         Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

           În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona bd. Dacia-str. Cpt. N. Vulovici-str. Maresal Al. Averescu, în vederea construirii unei clădiri cu destinația de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+6, parcări la subsol și spații comerciale la parter și realizare acces carosabil, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, nr. 102 A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0

Suprafețe funcționale

Existent

Suprafața mp

Procent %

Suprafața mp

Procent %

1

Suprafața circulau: pieton* le si carosabile

5350.00

37

5630.00

38

2

Suprafețe construibile

2608,00

14

2917,00

18

3

Suprafate carosabile +pictnnalc incinta

0

0

280.00

2

4

Suprafețe spatii verzi

4332,00

30

45)8.00

31

5

Suprafețe spatii neani enajate

2150.00

19

I09S.00

11

Total lona luata in studiu

14440,00

100

14440.00

100


■ Nume                {Semnătură j Cerința

Referai nrJdata

S.CCONSARH S.R.L

J16 - 3047-199

îenefiaar:

TOMA ILEANA

Proiect nr. 1816/2018

SpecAcaba

Nume

Semnătură

Scara

1:500

? \

Plan urbanistic de zona -Reconsiderarea indicilor urbanistici in zona Bd. Dacia - str. CpL VulovicLsti. Mareșal Averescu in vederea construirii clădire locuințe colective P*6

P.UZ

Se! proiect

Arh. lonescu Radu^--;

Proiectai

Arh. Diaconescu M.\

Arh. lonescu Radu

Desenat

VladMihai            <

Data. 2018

fiii, planșa:

PIAN REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșa nr.: