Hotărârea nr. 258/2020

HCL 258 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂŢII S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

         

 

         HOTĂRÂREA NR.258

privind majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.112383/2020, raportul nr.114667/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.115787/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi avizele nr.275/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

           În conformitate cu prevederile art.210 și art.221 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.d, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

hotărĂŞte:

 

 

Art.1.  Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., de la suma de 245.120 lei, la suma de 667.920 lei, prin aducerea unui aport în numerar, de către asociatul Municipiul Craiova, de 634.520 lei şi de asociatul S.C. Salubritate Craiova S.R.L., de 33.400 lei.

Art.2.  Se aprobă majorarea numărului de părţi sociale de la 24.512, la 66.792.

Art.3. Capitalul social modificat potrivit art.1, în valoare de 667.920 lei, aport în numerar, reprezentând 66.792 părți sociale, având fiecare  valoarea de 10 lei, se împarte astfel:

a)            către Consiliul Local al Municipiului Craiova, suma de 634.520 lei, reprezentând 63.452 părţi sociale (participație 95 % din capitalul social);

b)           către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., suma de 33.400 lei, reprezentând 3.340 părţi sociale (participație 5 % din capitalul social);

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., majorarea capitalului social, conform art.1 şi majorarea numărului de părţi sociale, conform art.2 din prezenta hotărâre.

 

 

Art.5. Se împuternicește dl. Alin Mădălin Mărăcine, administrator al societăţii, în calitate de reprezentant legal, să semneze actul constitutiv actualizat al societăţii şi să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, pentru a fi menționate în registrul comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., dl. Alin Mădălin Mărăcine și dl.Pîrvu Nelu și vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

               

          Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU