Hotărârea nr. 255/2020

HCL 255 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                              

                                                                                                                                   

HOTĂRÂREA NR.255

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.120156/2020, raportul nr.120157/2020 al Direcţiei Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.120260/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020 şi avizele nr.275/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.277/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

    În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

 

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)     total venituri-14.094,00 mii lei (din care: veniturile secţiunii de funcţionare-13.911,00 mii lei şi veniturile secțiunii de dezvoltare-183,00 mii lei);

b)    total cheltuieli-14.094,00 mii lei (din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare-13.911,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare-183,00 mii lei),

conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.39/2020.

 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

               

          Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

27‑August‑2020

(mii lei)

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

APROBAT: Rectificare

ANEXA

La Hotărârea nr.255/27.08.2020

 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

 14.094,00

‑300,00

 14.394,00

 13.805,00

 14.495,00

 15.191,00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

 3.000,00

 0,00

 3.000,00

 2.664,00

 2.797,00

 2.931,00

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

 3.000,00

 0,00

 3.000,00

 2.664,00

 2.797,00

 2.931,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

 3.000,00

 0,00

 3.000,00

 2.664,00

 2.797,00

 2.931,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

 3.000,00

 0,00

 3.000,00

 2.664,00

 2.797,00

 2.931,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

 3.000,00

 0,00

 3.000,00

 2.664,00

 2.797,00

 2.931,00

IV.  SUBVENTII(cod 0018)

0017

 11.094,00

‑300,00

 11.394,00

 11.141,00

 11.698,00

 12.260,00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

 11.094,00

‑300,00

 11.394,00

 11.141,00

 11.698,00

 12.260,00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

 11.094,00

‑300,00

 11.394,00

 11.141,00

 11.698,00

 12.260,00

Subventii pentru institutii publice

431009

 10.911,00

‑300,00

 11.211,00

 11.013,00

 11.564,00

 12.120,00

Subventii ptr institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

431019

 183,00

 0,00

 183,00

 128,00

 134,00

 140,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

 14.094,00

‑300,00

 14.394,00

 13.805,00

 14.495,00

 15.191,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

 13.911,00

‑300,00

 14.211,00

 13.677,00

 14.361,00

 15.051,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

 10.711,00

‑300,00

 11.011,00

 10.945,00

 11.450,00

 11.960,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

 10.268,00

‑294,00

 10.562,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

10.100101

 7.252,00

‑215,00

 7.467,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

 916,00

‑26,00

 942,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

10.100106

 1.172,00

‑34,00

 1.206,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Drepturi de delegare

10.100113

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

 557,00

‑15,00

 572,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

 370,00

‑4,00

 374,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 1 of 8

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

 220,00

 0,00

 220,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

10.100206

 220,00

 0,00

 220,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

 223,00

‑6,00

 229,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

 223,00

‑6,00

 229,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

 3.028,00

 0,00

 3.028,00

 2.561,00

 2.731,00

 2.903,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

 909,00

 0,00

 909,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

10.200101

 6,00

 0,00

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

 138,00

 0,00

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

 325,00

 0,00

 325,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

 135,00

 0,00

 135,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

10.200106

 15,00

 0,00

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transport

10.200107

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

 28,00

 0,00

 28,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

 250,00

 0,00

 250,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

 1.992,00

 0,00

 1.992,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

10.200301

 1.992,00

 0,00

 1.992,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

 39,00

 0,00

 39,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

10.200401

 19,00

 0,00

 19,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

10.200402

 20,00

 0,00

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

 85,00

 0,00

 85,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

 80,00

 0,00

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

 172,00

 0,00

 172,00

 171,00

 180,00

 188,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

 172,00

 0,00

 172,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

 183,00

 0,00

 183,00

 128,00

 134,00

 140,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

 183,00

 0,00

 183,00

 128,00

 134,00

 140,00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

 183,00

 0,00

 183,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Constructii

10.710101

 151,00

 0,00

 151,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

 7,00

 0,00

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte active fixe

10.710130

 25,00

 0,00

 25,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 2 of 8

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

 14.094,00

‑300,00

 14.394,00

 13.805,00

 14.495,00

 15.191,00

CAP. Asigurari si asistenta sociala

6810

 14.094,00

‑300,00

 14.394,00

 13.805,00

 14.495,00

 15.191,00

CHELTUIELI CURENTE

6810.01

 13.911,00

‑300,00

 14.211,00

 13.677,00

 14.361,00

 15.051,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6810.10

 10.711,00

‑300,00

 11.011,00

 10.945,00

 11.450,00

 11.960,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6810.1001

 10.268,00

‑294,00

 10.562,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

6810.100101

 7.252,00

‑215,00

 7.467,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

6810.100105

 916,00

‑26,00

 942,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

6810.100106

 1.172,00

‑34,00

 1.206,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Drepturi de delegare

6810.100113

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

6810.100117

 557,00

‑15,00

 572,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

6810.100130

 370,00

‑4,00

 374,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6810.1002

 220,00

 0,00

 220,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

6810.100206

 220,00

 0,00

 220,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6810.1003

 223,00

‑6,00

 229,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6810.100307

 223,00

‑6,00

 229,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6810.20

 3.028,00

 0,00

 3.028,00

 2.561,00

 2.731,00

 2.903,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6810.2001

 909,00

 0,00

 909,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

6810.200101

 6,00

 0,00

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

6810.200102

 138,00

 0,00

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6810.200103

 325,00

 0,00

 325,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

6810.200104

 135,00

 0,00

 135,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

6810.200105

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

6810.200106

 15,00

 0,00

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transport

6810.200107

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6810.200108

 28,00

 0,00

 28,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6810.200109

 250,00

 0,00

 250,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6810.2003

 1.992,00

 0,00

 1.992,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

6810.200301

 1.992,00

 0,00

 1.992,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6810.2004

 39,00

 0,00

 39,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

6810.200401

 19,00

 0,00

 19,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

6810.200402

 20,00

 0,00

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6810.2005

 85,00

 0,00

 85,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

6810.200503

 80,00

 0,00

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 3 of 8

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Alte obiecte de inventar

6810.200530

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6810.2006

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6810.200601

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6810.59

 172,00

 0,00

 172,00

 171,00

 180,00

 188,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6810.5940

 172,00

 0,00

 172,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6810.70

 183,00

 0,00

 183,00

 128,00

 134,00

 140,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6810.71

 183,00

 0,00

 183,00

 128,00

 134,00

 140,00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6810.7101

 183,00

 0,00

 183,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Constructii

6810.710101

 151,00

 0,00

 151,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

6810.710102

 7,00

 0,00

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte active fixe

6810.710130

 25,00

 0,00

 25,00

 0,00

 0,00

 0,00

Din total capitol 68:

 14.094,00

‑300,00

 14.394,00

 13.805,00

 14.495,00

 15.191,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

 14.094,00

‑300,00

 14.394,00

 13.805,00

 14.495,00

 15.191,00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a VII‑a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

EXCEDENT

9810

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

DEFICIT

9910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

 13.911,00

‑300,00

 14.211,00

 13.677,00

 14.361,00

 15.051,00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

 3.000,00

 0,00

 3.000,00

 2.664,00

 2.797,00

 2.931,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

 3.000,00

 0,00

 3.000,00

 2.664,00

 2.797,00

 2.931,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

 3.000,00

 0,00

 3.000,00

 2.664,00

 2.797,00

 2.931,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

 3.000,00

 0,00

 3.000,00

 2.664,00

 2.797,00

 2.931,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

 3.000,00

 0,00

 3.000,00

 2.664,00

 2.797,00

 2.931,00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

 10.911,00

‑300,00

 11.211,00

 11.013,00

 11.564,00

 12.120,00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

 10.911,00

‑300,00

 11.211,00

 11.013,00

 11.564,00

 12.120,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

 10.911,00

‑300,00

 11.211,00

 11.013,00

 11.564,00

 12.120,00

Subventii pentru institutii publice

431009

 10.911,00

‑300,00

 11.211,00

 11.013,00

 11.564,00

 12.120,00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

 13.911,00

‑300,00

 14.211,00

 13.677,00

 14.361,00

 15.051,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

 13.911,00

‑300,00

 14.211,00

 13.677,00

 14.361,00

 15.051,00

Page 4 of 8

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

 10.711,00

‑300,00

 11.011,00

 10.945,00

 11.450,00

 11.960,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

 10.268,00

‑294,00

 10.562,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

10.100101

 7.252,00

‑215,00

 7.467,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

 916,00

‑26,00

 942,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

10.100106

 1.172,00

‑34,00

 1.206,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Drepturi de delegare

10.100113

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

 557,00

‑15,00

 572,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

 370,00

‑4,00

 374,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

 220,00

 0,00

 220,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

10.100206

 220,00

 0,00

 220,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

 223,00

‑6,00

 229,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

 223,00

‑6,00

 229,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

 3.028,00

 0,00

 3.028,00

 2.561,00

 2.731,00

 2.903,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

 909,00

 0,00

 909,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

10.200101

 6,00

 0,00

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

 138,00

 0,00

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

 325,00

 0,00

 325,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

 135,00

 0,00

 135,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

10.200106

 15,00

 0,00

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transport

10.200107

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

 28,00

 0,00

 28,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

 250,00

 0,00

 250,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

 1.992,00

 0,00

 1.992,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

10.200301

 1.992,00

 0,00

 1.992,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

 39,00

 0,00

 39,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

10.200401

 19,00

 0,00

 19,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

10.200402

 20,00

 0,00

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

 85,00

 0,00

 85,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

 80,00

 0,00

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

 172,00

 0,00

 172,00

 171,00

 180,00

 188,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

 172,00

 0,00

 172,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 5 of 8

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

63.10

 13.911,00

‑300,00

 14.211,00

 13.677,00

 14.361,00

 15.051,00

CAP. Asigurari si asistenta sociala

6810

 13.911,00

‑300,00

 14.211,00

 13.677,00

 14.361,00

 15.051,00

CHELTUIELI CURENTE

6810.01

 13.911,00

‑300,00

 14.211,00

 13.677,00

 14.361,00

 15.051,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6810.10

 10.711,00

‑300,00

 11.011,00

 10.945,00

 11.450,00

 11.960,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6810.1001

 10.268,00

‑294,00

 10.562,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

6810.100101

 7.252,00

‑215,00

 7.467,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

6810.100105

 916,00

‑26,00

 942,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

6810.100106

 1.172,00

‑34,00

 1.206,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Drepturi de delegare

6810.100113

 1,00

 0,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

6810.100117

 557,00

‑15,00

 572,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

6810.100130

 370,00

‑4,00

 374,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6810.1002

 220,00

 0,00

 220,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

6810.100206

 220,00

 0,00

 220,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6810.1003

 223,00

‑6,00

 229,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6810.100307

 223,00

‑6,00

 229,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6810.20

 3.028,00

 0,00

 3.028,00

 2.561,00

 2.731,00

 2.903,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6810.2001

 909,00

 0,00

 909,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

6810.200101

 6,00

 0,00

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

6810.200102

 138,00

 0,00

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6810.200103

 325,00

 0,00

 325,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

6810.200104

 135,00

 0,00

 135,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

6810.200105

 9,00

 0,00

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

6810.200106

 15,00

 0,00

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transport

6810.200107

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6810.200108

 28,00

 0,00

 28,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6810.200109

 250,00

 0,00

 250,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6810.2003

 1.992,00

 0,00

 1.992,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

6810.200301

 1.992,00

 0,00

 1.992,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6810.2004

 39,00

 0,00

 39,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

6810.200401

 19,00

 0,00

 19,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

6810.200402

 20,00

 0,00

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6810.2005

 85,00

 0,00

 85,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

6810.200503

 80,00

 0,00

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

6810.200530

 5,00

 0,00

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 6 of 8

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6810.2006

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6810.200601

 3,00

 0,00

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6810.59

 172,00

 0,00

 172,00

 171,00

 180,00

 188,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6810.5940

 172,00

 0,00

 172,00

 0,00

 0,00

 0,00

Din total capitol 68:

 13.911,00

‑300,00

 14.211,00

 13.677,00

 14.361,00

 15.051,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

 13.911,00

‑300,00

 14.211,00

 13.677,00

 14.361,00

 15.051,00

Partea a VII‑a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

EXCEDENT

9810

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Excedentul sectiunii de functionare

981096

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00