Hotărârea nr. 251/2020

HCL 251 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 27.08.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                       

   HOTĂRÂREA NR.251

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 27.08.2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.4587/2020, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.08.2020;

 În temeiul art.135 alin.7 şi 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 27.08.2020, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

    

 

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.251/2020

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.08.2020, ora 10,00

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie-octombrie 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2021, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998, a căror activitate se adresează beneficiarilor din municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2018 referitoare la aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor minime de cost/an şi a modalității de acordare a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Uniunea Teatrală din România, în vederea organizării Galei Premiilor UNITER, ediţia a XXVIII-a, la Craiova, în data de 21 septembrie 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM”, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind luare act de Sentinţa Civilă nr.10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia nr.1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţată în dosarul nr.23859/215/2017

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.142A

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.14P/2019 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.304/2009 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2020 referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.229/2020 referitoare la luare act de Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013  a Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor LTTA Craiova”

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.222/2018 cu privire la aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici  şi Descrierea sumară a investiţiei „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.407/2018 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”

 

Primar-Mihail Genoiu

I, II, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.503/2017 cu privire la aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici  ai proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniul naţional şi cultural-Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)

Primar-Mihail Genoiu

I, II, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.361/2018 referitoare la aprobarea proiectul Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)

Primar-Mihail Genoiu

I, II, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Ion Creangă”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Vişinului”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Întrebări și interpelări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN

 

 

 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.251/2020

 

 

 

 

            

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici  pentru lucrările de intervenție-Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A.I.Cuza și, respectiv, cu strada Împăratul Traian

Primar-Mihail Genoiu

I,  V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN