Hotărârea nr. 250/2020

HCL 250 MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE SEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA STR. A.I.CUZA NR.7”
 
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                    

                                                                                                            

        HOTĂRÂREA NR.250

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7”

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.08.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.119593/2020, raportul nr.119596/2020 al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.119661/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7”;

          În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.529/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

Anexa nr. 1 la Raport nr. 119596/18.08.2020

„REABILITARE SEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA str. A.I.Cuza, nr.7”

Faza: PT+DE (PAC)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general elaborat la faza PT (PAC):

  Valoare fără TVA (Lei)

  Valoare cu TVA 19% (Lei)

  Valoarea totală a obiectivului de investiții

  57.107.995,76

  67.867.396,60

  din care construcții-montaj (C+M)

  43.415.479,03

  51.664.420,05

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

S teren

Regim de înălțime Ac

Adc

A utilă înălțime subsol înălțime parter înălțime etaj Volum

= 2.200,00 mp

- S+P+1

= 1.104,00 mp

= 3.258,00 mp

= 2.304,01 mp

= 3,50 m

= 5,07 m

= 5,05 m

= 21.904,25 mc

 • c) indicatori financiari, socio-economicl, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta obiectivului de investiții:

în urma estimării costului intervențiilor propuse, conform devizului general, luând în considerare costurile unor investiții similare, au rezultat următoarele costuri unitare/mp arie construită desfășurată, ale obiectivului de investiție: ________________________

Ob. nr. 1 - Corp sediu

Cost unitar (exclusiv TVA)

Investiția de bază

13.668,36 lei/mp

din care Construcții și instalații (C+l)

13.085,89 lei/mp

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 36 luni.

Proiectant general, GETRIX S.A. CRAIOVA


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții "REABILITARE SEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA STR. A.I. CUZA, NR.7"

Actualizat la data de 14.08.2020, la cursul euro de la data elaborării PT.

Conf. HG 907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

I 664.429,19|   126.241,55

790.670,74

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

1.000,00

190,00

1.190,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

1.000,00

190,00

1.190,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3.

Expertizare tehnică

57.646,50

10.952,84

68.599,34

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

7.342,00

1.394,98

8.736,98

3.5.

Proiectare

412.120,00

78.302,80

490.422,80

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

42.818,75

8.135,56

50.954,31

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiiior

107.824,75

20.486,70

128.311,45

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

261.476,50

49.680,54

311.157,04

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

97.820,16

18.585,83

116.405,99

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

97.820,16

18.585,83

116.405,99

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

48.910,08

9.292,92

58.203,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

48.910,08

9.292,92

58.203,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

Total capitol 3

577.928,66

109.806,45

687.735,11

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

42.633.815,84

8.100.425,01

50.734.240,85

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

000

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2.237.599,12

425.143,83

2.662.742,95

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

2.415,00

458,85

2.873,85

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

44.873.829,96

8.526.027,69

53.399.857,65

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

1.302.597,81

247.493,58

1.550.091,39

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

117.234,00

22.274,46

139.508,46

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.185.363,81

225.219,12

1.410.582,93

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

479.570,28

0,00

479.570,28

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

217.077,40

0,00

217.077,40

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

43.415,48

0,00

43.415,48

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

217.077,40

0,00

217.077,40

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2.000,00

0,00

2.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2 3.5. 3.8 si 4)

9.209.639,86

1.749.831,57

10.959.471,43

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

10.991.807,95

1.997.325,15

12.989.133,10

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0.00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

57.107.995,76

10.759.400,84

67.867.396,60

din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

43.415.479,03

8.248.941,02

51.664.420,05

Valorile sunt exprimate în prețuri la data de 25.10.2019; 1 euro = 4,7528 lei

Data: 14.08.2020

Beneficiar,

MUNICIPIUL CRAIOVA

Primar,

Mihail GENOIU


întocmit,                  .

GETRIX SA CRAf&VÂS^^ fif/ /Ț\

Administratorii [

Mariana TRIR <4—v k I  I