Hotărârea nr. 25/2020

HCL 25 APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL REFERITOR LA CONDIŢIILE DE AMPLASARE A CONSTRUCŢIILOR CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE COMERŢ STRADAL PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

HOTĂRÂREA NR.25

privind  aprobarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal pe raza municipiului Craiova

 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.6815/2020, rapoartele nr.6849/2020 și nr.17625/2020 întocmite de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și rapoartele de avizare nr.7119/2020 și nr.17629/2020 întocmite de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal pe raza municipiului Craiova și avizele nr.39/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor și nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

         În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea nr.650/2002 Hotărârii Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.99/2000, Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată şi completată prin Legea nr.10/2020,  Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea lucrărilor de construcții, Legii nr.10/1991 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991, modificată prin  Legea nr.7/2020,  Ordinului nr.3454/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale și Locuinței nr.839/2009, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Legii nr.60/1991, republicată privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite,  Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, Codului Civil-Titlul III-Despre Contracte sau Conventii, Hotărârii Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, Hotărârii Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

          Art.1. Se aprobă  Regulamentul local privind condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal pe raza municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        

          Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.846/2013, nr.158/2014, nr.315/2014 și nr.273/2015.                                 

            Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI

CRAIOVA NR.25/2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU

REGULAMENT LOCAL

PRIVIND CONDIȚIILE DE AMPLASARE A CONSTRUCȚIILOR CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU DESFĂȘURARE A ACTI VITATI LOR DE COMERȚ STRADAL PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Capitolul I. - Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul regulament Stabilește cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea si desfasurarea activităților comerciale si dc prestări servicii de lunga durata, sezoniere si ocazionale, pe raza Municipiului Craiova.

Art. 2. Regulamentul sc aplica fara excepție atat pentru amplasamente apartinand domeniului public si privat al Municipiului Craiova, cat si pentru proprietatea persoanelor fizice si juridice.

Art. 3. Nu fac obiectul prezentului regulament construcțiile cu caracter provizoriu amplasate pe proprietăți private si a căror funcțiune este de deservire a proprietății, din aceasta categoric facand parte garajele, foisoarele, magaziile si alte construcții provizorii asimilate anexelor gospodărești.

Capitolul II. - Domeniul dc reglementare

Art. 4. Prevederile prezentului regulament se aplica următorilor factori: agenti economici persoane fizice autorizate, persoane juridice, organizații familiale care desfasoara activitati comerciale, sociale, sportive sau prestează servicii către populație; organizații fara scop lucrativ; producători directi; comerciant!; organizații si fundații; instituții publice; ctc, care isi desfasoara activitatea in zonele publice din Municipiul Craiova sau pc proprietățile private» atunci când acești factori întreprind activitati ce se adrescaza publicului.

Capitolul III. - Cadrul legal genera) de reglementare a domeniului

Art. 5. Activitățile in zonele publice sunt reglementate prin:

Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața;

Hotararca Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața;

Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat dc interes local;

Legea nr. 10/2020 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice dc administrare a domeniului public si privat dc interes local;

Legea nr, 50/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare privind autorizarea lucrărilor de construcții;

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;

Legea nr.7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1991 privind calitatea in construcții si pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții;

Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale republicata

Legea nr.60/1991 privind organizarea si desfășurarea adunărilor publice;

Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activitati comerciale ilicite;

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Codul Civil - Titlul III - Despre Contracte sau Convenții;

Hotararea Guvernului nr,584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Ordinul 3454/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinței nr.839/2009;

Hotararea Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse si servicii dc piața in unele zone publice;

Legea nr. 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr.349/2002 privind prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Capitolul IV. - Definiții si clasificări

Art. 6. Se definesc termenii utilizați pe parcursul prezentului regulament după cum urmează:

 • a) Agent economic - persoana fizica sau juridica autorizata care, in cadrul activitatii sale profesionale» fabrica, importa, depozitează, transporta sau comercializează produse ori parti din acestea, sau prestează servicii, definite in baza legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice dc stat ca regii autonome si societăți comerciale;

 • b) Consumator orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociații care cumpără» dobândesc, utilizează ori consuma produse sau servicii, inafara activitatii profesionale;

 • c) Comerciant persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoarc activitati de comercializare a produselor si serviciilor de piața;

 • d) Comerț stradal - comerț cu caracter permanent, sezonier sau ocazional, desfasurat pe domeniul public, in afara spatiilor magazinelor, dc regula in zone cu intensa circulație pietonala, pe străzi, trotuare» pasaje publice, sau in orice zona destinata folosinței publice;

 • e) Comerț ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizata prin vanzarea in mai multe locații, pc unitati (standuri) mobile, rulote sau in vehicule special amenajate, care la încheierea programului eliberează amplasamentul;

 • f) Comerț ocazional - activitatea de comerț stradal desfasurata cu ocazia anumitor evenimente, pe o perioada limitata de timp;

 • g) Comerț sezonier - activitatea dc comerț stradal desfasurata pc perioade de timp determinate, dc regula in sezoanelc turistice;

 • h) Punct de desfasurarc a activitatii spațiul public delimitat in cadrul amplasamentului, pus la dispoziția partenerilor pentru desfasurarca activitatii;

 • i)  Comerț stradal in puncte fixe - activitatea dc comercializare in orice structura de vanzare cu amănuntul realizata pe amplasamente stabilite;

 • j)  Structura de vanzarc/promovare spațiul de desfasurarc a unuia sau mai multor exerciții comerciale;

 • k) Chioșc stradal - construcție ușoara, dc mici dimensiuni, temporara, avand una sau mai multe laturi deschise» amplasata in zone publice» din care se vând: flori» ziare, reviste, cârti, produse alimentare, alte produse;

 • l)  Terasa de alimentație publica - spațiul amenajat in fata unitatii proprii de alimentație publica, in vederea servirii consumatorilor, sau cu ocazia unor evenimente cu caracter de agrement si/sau tematic (festivaluri, târguri);

 • m) Toneta - structura de vanzare deschisa sau inchisa la care se vând» pe strada, articole mărunte, dulciuri, răcoritoare, etc,

 • n) Autospeciale, autoutilitare - structura dc vanzare specializata, montata pe un mijloc dc transport, utilizata pentru vanzarca sau expunerea anumitor produse,

Art. 7. Se clasifica tipurile de activitati prevăzute in prezentul regulament după cum urmeaza:

 • 1) Activitati comerciale:

 • a) Alimentație publica;

 • b) Comercializare flori;

 • c) Comercializare presa;

 • d) Comercializare produse diverse - produse alimentare, produse alimentare preambalate, produse nealimentare;

 • e) Comercializare martisoare;

0 Comercializare legume/fructe;

 • 2) Activitati de promovare:

 • a)  Expoziții - expunere de produse, cârti, flori, etc,;

 • b) Expunere de mașini in zonele publice;

 • c) Vanzari promotionalc - pentru promovarea de produse si servicii;

 • 3) Activitati cu caracter social sau dc interes public:

 • a) Evenimente social sportive;

 • b) Campanii de informare;

 • c) Campanii de consultații medicale gratuite;

 • 4) Activitati dc agrement:

 • a)  Parcuri de distracții;

 • b) Circuri;

 • c) Menajerii, târguri de păsări si animale

 • d) Concursuri;

 • 5) Activitati ocazionale:

 • a) Târguri ocazionate de diverse sărbători: Crăciun, Paste, Anul Nou, 1 Martie, alte sărbători sau zile festive;

 • b) Festivaluri, concerte, manifestații sportive sau culturale.

Art. 8. Comerțul stradal se clasifica după cum urmează:

 • 1) In funcție dc durata de desfășurare a activitatii:

 • a) Comerț ocazional;

 • b) Comerț sezonier;

 • c) Comerț de lunga durata;

 • 2) In funcție de locul amplasării structurilor de vanzarc:

 • a)  In zone pietonale si in fata unităților de alimentație publica;

 • b) In parcuri si grădini publice;

 • c)  In piețe si târguri;

 • d) Pe proprietăți private adiacent domeniului public si accesibile din acesta;

 • c) In alte spatii publice;

 • 3) In funcție de modul de amplasare:

 • a)  Pe baza autorizației de amplasare/ construire;

 • b) Pe baza acordului de amplasare;

 • 4) In lunctie dc structura de vânzare utilizata:

 • a) Chioșcuri;

 • b) Tonctc;

 • c) Unitati mobile, autoutilitare sau autospeciale destinate desfășurării de activitati comerciale;

 • d) Terase sezoniere amplasate in fata unităților dc alimentație publica.

Capitolul V. - Amplasamentul

Art, 9, Amplasamentele propuse pentru desfasurarea activitatilor pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova vor fi avizate dc Comisia Tehnica dc Urbanism si Amenajarea Teritoriului si aprobate dc Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art. 10. Amplasamentele pentru desfasurarea activitatilor comerciale si de prestări servicii pe proprietăți private vor fi stabilite de către titularii dreptului real principal asupra terenului.

Art. 11. Modalitățile dc amplasare a structurilor dc vanzarc/promovare folosite dc persoanele fizice sau juridice pe domeniul public sunt:

1) Pe baza autorizației de construire, pentru activitatilc comerciale si de prestări servicii de lunga durata, desfășurate in chioșcuri stradale;

 • 2) Pe baza acordului de amplasare, pentru restul activitalilor din nomenclator.

Art. 12, Amplasarea structurilor de vanzare/promovarc folosite de persoanele fizice sau juridice pc proprietăți private se face in baza unei autorizații dc construire eliberata in condițiile legii.

Art. 13, Amplasamentele apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Craiova pe care urmeaza a se amplasa construcții provizorii sc atribuie pc baza unui contract de închiriere, după îndeplinirea procedurii dc licitație publica si desemnarea câștigătorului licitației. in termenii caietului de sarcini si a procesului verbal dc adjudecare a licitației.

Art, 14. Odata cu expirarea contractului, daca intre parii nu intervine un alt act de prelungire a acestuia, sau in situația in care intervine un interes public vizând suprafața de teren afectata dc construcția provizorie. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate din, va notifica chiriașul in vederea eliberării terenului, urmând ca in termen de cel mult 30 dc zile dc la data notificării, acesta sa desființeze pc cheltuiala proprie construcția provizorie. In cazul in care investitorul nu răspunde notificării privind eliberarea terenul in termenul stabilit, Primarul Municipiului Craiova» prin aparatul de specialitate, va proceda la desființarea fara somație a respectivei construcții.

Art 15* Sc interzice amplasarea de chioșcuri stradale pentru desfășurarea dc activitati comerciale sau prestări servicii in zona centrala si istorica a Municipiului Craiova.

Art. 16. Sunt exceptate de la prevederile Art. 15 terasele amplasate in fata punctului dc lucru, cu profil dc alimentație publica, precum si tonetelc pentru comercializarea presei» cărților» florilor, a produselor alimentare de tipul inghetatei, pop corn, covrigi, casele dc bilete pentru transportul in comun si stațiile mijloacelor de transport in comun, ctc.

Capitolul VI, - Procedura dc atribuire a amplasamentelor

Art, 17, Amplasamentele pentru desfasurarea cxcrcitiilor comerciale stradale» cu excepția teraselor in fata punctelor de lucru, vor fi atribuite in urma unor licitații publice. Condițiile pentru participarea la licitație vor fi stabilite in caietul dc sarcini,

Art, 18, Inițiativa organizării licitației publice o poate avea Primarul Municipiului Craiova. prin aparatul de specialitate.

Art. 19. Decizia privind organizarea licitației publice revine Consiliului Local al Municipiului Craiova. care hotărăște cu privire la:

a)


Organizarea licitației publice pentru închirierea terenurilor aferente structurilor de vanzare/ prestări servicii;

 • b) Metoda de desfășurare a licitației publice;

 • c)  Prețul de pornire al licitației;

 • d) Procedura si criteriile in baza carora sc va adjudeca licitația;

 • e) Durata pentru care sc inchie contractul de închiriere;

 • f) Caietul de sarcini.

Art. 20, Caietul de sarcini va cuprinde informații cu privire la:

 • a)  Identificarea bunului care se închiriază;

 • b) Activitățile autorizate;

 • c) Condițiile generale de închiriere;

 • d) Durata contractului;

 • c) Prețul de pornire al licitației;

 • f)  Drepturile si obligațiile pârtilor;

 • g) Condiții privind protejarea mediului;

 • h) Condițiile privind refacerea amplasamentului la încetarea contractului;

 • i)  Condițiile de încetare a contractului;

 • j)  Alte informații necesare in funcție de specificitatea fiecărui tip de amplasament.

Art 21. In urma finalizării licitației si desemnării câștigătorului cu privire la atribuirea amplasamentului, sc va elabora actul de atribuire a licitației, in baza caruia sc va încheia contractul de închiriere a amplasamentului.

Art. 22. Activitățile ocazionale si sezoniere se desfasoara pe amplasamente stabilite prin dispoziția primarului» in baza acordului pentru amplasare temporara. Acesta Stabilește următoarele:

 • a) Amplasamentele pe care se desfasoara evenimentul;

 • b) Numărul structurilor de vanzare/promovare admise;

 • c)  Perioada de desfășurare a aetivitatii;

 • d) Gama de produse care pot fi comercializate sau promovate;

c) Condițiile de întreținere a amplasamentelor privind asigurarea curățeniei, salubrizării, pazei, liniștii publice» etc.

Capitolul VII. - Reguli de amplasare a structurilor de vanzarc

Art. 23. Pentru comerțul stradal in puncte fixe chioșcuri se aplica următoarele reguli:

 • 1) Chioșcurile amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova șc vor putea amplasa in urma obținerii unei autorizații de construire, eliberata in condițiile legii» pentru construcții provizorii» durata de existenta a chioșcului fiind extinsa la durata de desfășurare a contractului de închiriere pentru suprafața dc teren afectata. In cazul prelungirii contractului de închiriere, construcția va putea fi menținută pe întreaga durata de timp acordata prin prelungirea contractului, fara a necesita o rcautorizare» cu condiția menținerii aceleiași funcțiuni.

 • 2) Modelele de chioșc sunt cele cuprinse in anexele 1 si 2» modelul aferent fiecărui amplasament urmând a fi pus la dispoziția celor interesați» odata cu caietul de sarcini pentru licitația in vederea atribuirii contractului de închiriere. Respectarea modelului aferent fiecărui amplasament este obligatorie» fiind interzise orice modificări ulterioare obținerii autorizației dc construire» privind plastica fațadelor, culorile, forma si dimensiunile golurilor, amplasarea de copertine» corpuri de iluminat.

 • 3) Pentru chioșcurile amplasate pe proprietăți private» modelele din anexele lsi 2 constituie un standard orientativ dc respectat in faza de proiectare si execuție.

 • 4)   Suprafața dc teren, apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Craiova, închiriata in vederea amplasării unei construcții cu caracter provizoriu - chioșc» nu va putea fi ocupata integral de aceasta, prin proiect urmând sa sc prevadă o suprafața de rezerva din terenul închiriat, folosita in scopul amplasării treptelor si/sau rampelor de intrare in construcție si a pubelelor dc colectare a deșeurilor provenite in urma desfășurării aetivitatii in respectiva construcție.

 • 5) Sunt exceptate de la prevederile aliniatului 4) construcțiile provizorii (chioșcurile) amplasate in incinta piețelor si târgurilor apartinand Municipiului Craiova» cu condiția ca aceste construcții sa nu fie realizate cu trepte si rampe si sa beneficieze de un contract pentru depozitarea deșeurilor» rezultate in urma desfășurării aetivitatii, la platformele dc gunoi amenajate in incita pietei/targului.

 • 6) Dimensionarea se va face in funcție de zona si de destinație, cu respectarea obligatorie a plasticii si modularii fațadei conform anexelor la prezentul regulament.

 • 7) Pentru amplasamentele cu forme neregulate, se vor accepta abateri de la forma dreptunghiulara sau patrata a construcției, așa cum este ea prevăzută in anexele 1 si 2 la prezentul regulament, cu condiția respectării plasticii si modularii fațadelor conform anexelor.

 • 8) Se interzice afectarea oricărei suprafețe apartinand domeniului public al Municipiului Craiova, suprafața ce nu face parte din terenul închiriat (trotuare» carosabile» spatii verzi, aici pictonalc sau carosabile), de elemente ale construcției provizorii propuse (trepte, rampe, ctc.), precum si de elemente mobile sau de mobilier aferente funcționarii construcției (pubele de gunoi» rafturi sau rastele de prezentare a mărfii, vitrine frigorifice, copertine, alte elemente de mobilier).

 • 9) Amplasarea chioșcurilor pe domeniul public sau privat apartinand Municipiului Craiova se va face cu respectarea unui aliniament stabilit in faza autorizării lucrărilor de construcții, raportat la aliniamentul celorlalte construcții existente in zona.

 • 10) Pentru chioșcurile amplasate pe proprietăți private, se interzice afectarea domeniului public al Municiului Craiova cu elemente ale construcției (trepte, rampe, ctc.), precum si amplasarea de elemente mobile sau de mobilier aferente funcționarii chioșcului (pubele de gunoi, rafturi sau rastele pentru prezentarea mărfii, vitrine frigorifice, alte clemente de mobilier) pe trotuare, carosabile, spatii verzi.

Art, 24, Pentru comerțul stradal in puncte fixe - Terase sc aplica următoarele reguli;

 • 1) Terasele provizorii sau sezoniere pot fi amenajate in fata punctului dc lucru, cu profil de alimentație publica, de către deținătorul acestuia, pe baza acordului de amplasare, respectând următoarele reguli:

 • a) Atribuirea amplasamentelor pentru amenajarea teraselor sezoniere, in fata punctului de lucru, se face fara licitație publica;

 • b) Desfășurarea frontului terasei va fi egala cu cea a clădirii in care funcționează unitatea dc alimentație publica. Aceasta desfasurarc poate fi depășită doar in cazul in care clădirea vecina arc o destinație ce nu necesita amenajarea unei astfel de terase, numai cu acordul tuturor proprietarilor clădirii respective» cu asigurarea menținerii unui acces facil in spatiile aferente respectivei clădiri.

 • c)  Latimca terasei se va dimensiona astfel incul zona dc circulație pictonala ramașa in exteriorul sau sa fie de minim 2.00 ml in cazul zonei centrale si dc minim 1,50 ml in restul municipiului.

 • d)  Mobilierul aferent teraselor ce se vor amenaja in zona centrala si istorica municipiului Craiova, se va realiza din lemn sau metal, in stilul anilor 1900» in concordanta cu arhitectura clădirii. Sc interzice ancorarea mobilierului (mese, scaune, banei, jardiniere, umbrele, parapeti sau alte clemente de separare) in pavajul pietonalului pe care sc amenajaza terasa.

c) Mobilierul aferent teraselor ce se vor amenaja pe raza Municipiului Craiova. in afara zonei centrale și istorice» va fi realizat din materiale de calitate superioara, aspectul sau urmând a fi in concordanta cu arhitectura zonei. Se interzice ancorarea mobilierului (mese, scaune, banei, jardiniere, umbrele, parapeti sau alte elemente dc separare) in pavajul pietonalului pe care se amenajaza terasa.

 • f)  Terasele pot fi acoperite cu umbrele, confecționate din materiale impermeabile si rezistente la intemperii, de culoare alba, dc preferința fara inscripții. In cazul in care sc dorește inscripționarea in mod expres a umbrelelor, aceste inscripții vor cuprinde doar brandul firmei care a amplasat umbrelele, sau pe cel al deținătorului terasei, urmând ca acesta sa achite taxa dc publicitate.

 • g) Se interzice acoperirea pavimentului pe care sc amplasează terasa cu orice tip de material textil, sintetic, cu platforme sau podește, indiferent de materialul din care sunt realizate.

 • h) Deținătorii spatiilor dc alimentație publica pentru care sc solicita amplasarea de terase au obligația dc a asigura pastrarca integrității pavajului afectat dc suprafața terasei, precum si igiena in interiorul acesteia. Orice deteriorare adusa pavajului pe care se amenajaza o terasa, in perioada de exploatare a terasei, va fi imputata deținătorului spațiului deservit dc terasa respectiva.

 • I) Delimitarea suprafețelor de teren aferente teraselor se poate face, cu respectarea prevederilor alin 1) lil.d) si e), cu următoarele tipuri dc clemente: jardiniere, arbuști ornamentali naturali plantați in rccipicnti independenți mobili, bolarzi sau stâlpi decorativi, garduturi mobile decorative. Indiferent dc tipul de separator utilizat» inaitimea acestuia nu va trebui sa dcpaseasca HOcm astfel incat sa fie asigurata comunicarea vizuala in si dinspre spațiul amenajat al terasei.

Inaltimea arbuștilor ornamentali naturali plantați in recipienti independenți mobili poate ajunge pana la HOcm» cu condiția ca amplasarea acestora sa fie asllel_facuta incat sa nu obtureze.vizibilitatea in si dinspre terasa amenajata, la distanta de minim 2»00m intre recipienti.

j)  Se interzice utilizarea pentru delimitarea suprafețelor de teren aferente teraselor a unor elemente realizate din materiale de tipul: tabla, tabla ondulata, azbociment, pvc, pil» lemn neprelucrat, confecție metalica tip cornier, sarma, cabluri, plasa dc sarma, plasa sudata sau orice alte improvizații care sa afecteze imaginea de ansamblu a zonei sau sa pună in pericol siguranța persoanelor, precum si utilizarea dc clemente decorative si/sau materiale cc imita texturi naturale (imitație lemn, imitație piatra naturala, plante artificiale, ctc).

 • k) Pentru asigurarea protecției împotriva intemperiilor a suprafețelor dc teren amenajate ea terase se permite amplasarea de structuri ușoare» care sa poata fi inchise si/sau acoperite temporar cu materiale flexibile» prevăzute cu sisteme dc refracție in vederea asigurării aerisirii si ventilării spațiului. Structurile de protecție ale teraselor amenajate vor respecta obligatoriu următoarele cerințe: inchiderile laterale se vor realiza integral din materiale translucide care sa permită comunicarea vizuala din si spre spațiul terasei; inchiderile superioare (acoperișurile) se vor realiza din materiale flexibile» opace sau translucide, rezistente la umezeala, cu respectarea prevederilor prezentului regulament privind culorile acceptate, structura dc susținere se va realiza din lemn sau elemente metalice prelucrate, ușor dcmontabilc, asigurate împotriva vântului, încărcărilor din zapada,ctc, prin contragreutăți si contravantuiri dimensionate corespunzător in raport dc tipul structurii și dimensiunile spațiului acoperit.

 • l)  Se interzice acoperirea si/sau închiderea laterala structurilor dc protecție a teraselor impotriva intemperiilor cu următoarele materiale: tabla» tabla ondulata, țigla» sticlă, sipci, șindrila, panouri tip Isopan, panouri din materiale composite lemnoase sau de alta natura, pvc, plexiglass, sau orice alt material inflexibil.

 • m) In vederea asigurării impotriva accidentelor» structurile de protecție impotriva intemperiilor aferente teraselor se vor putea amplasa doar in prezenta unor certificate de calitatc/conformitate eliberate dc către producător sau in prezenta unui certificat de garanție pentru materiale si montaj eliberat de către constructor, prin care sa se ateste gradul dc rezistenta la vânt, încărcări din Zăpada sau la alte fenomene naturale, la foc, impact sau alte acțiuni care pot conduce la deteriorare respectivei structuri.

 • n) In cazul producerii de evenimente care sa conducă la accidente datorate unei rezistente necorespunzatoare a structurilor dc protecție împotriva intemperiilor a teraselor, responsabilitatea revine in mod exclusiv titularului dreptului asupra respectivei terase.

 • 2) Atribuirea amplasamentelor pentru terasele sezoniere» in alte locuri decât in fata punctului de lucru propriu» se poate face numai prin licitație publica. Aceste amplasamente se vor aviza dc către Comisia tehnica de urbanism si se vor aproba prin dispoziția Primarului Municipiului Craiova.

Art. 25 Pentru comerțul stradal in puncte fixe - Tonele se aplica următoarele reguli:

 • 1) Tonctcle reprezintă construcții provizorii de mici dimensiuni» amplasate direct pe sol/pavaj» tara sistem dc fundare sau dala de beton armat, utilizate in scopul comercializării următoarelor categorii de produse: flori, carii, ziare si reviste, produse mărunte de patiserie» dulciuri» băuturi răcoritoare, bilete si abonamente pentru mijloacele de transport in comun» ele.

 • 2) Amplasarea Ionelelor se va face in baza acordului de amplasare, pe amplasamente avizate de Comisia Tehnica de Urbanism si aprobate prin dispoziția Primarului Municipiului Craiova.

 • 3) Modelul pentru Ionelele ce se vor amplasa pe domeniul public sunt cuprinse in anexele 1 si 2 ale regulamentului si vor fi puse la dispoziția celor interesați odata cu acordul dc amplasament. Respectarea modelului aferent fiecărei funcțiuni si amplasament este obligatorie.

Capitolul VIII. - Obligațiile celor ee desfasoara activitati comerciale sau de prestări servicii in zonele publice ale municipiului Craiova

Art. 26. In vederea desfășurării dc activitati comerciale si dc prestări servicii pc domeniul public sau privat al Municipiului Craiova» agenții economici vor trebui sa respecte următoarele reguli:

 • 1) Activitatilc comerciale si dc prestări servicii pot fi desfășurate numai de persoane fizice sau juridice autorizate, sau dc producătorii directi» in baza certificatului de producător.

 • 2) Agentul economic care solicita desfasurarca de activitati dc comerț sau prestări servicii pc domeniul public sau privat al municipiului Craiova trebuie sa dispună de toate acordurile si avizele legale obligatorii pentru desfasurarca activilatii si sa achite anticipai taxele pentru ocuparea domeniului public sau privat.

 • 3) Agentul economic arc obligația de a încheia contracte cu furnizorii de utilitati precum si cu operatorul dc salubritate, in vederea desfășurării activitatii in condiții optime dc confort și igiena.

 • 4) La punctul de lucru vor fi afișate orarul de funcționare si datele dc identificare ale agentului economic, persoana care desfasoara activitatea in acel loc trebuind sa detina dovada privind ocuparea legala a timplasamentului.

 • 5) Activitatea dc comerț stradal se va desfasura cu respectarea următoarelor norme:

 • a) Respectarea amplasamentului;

 • b) Igiena si sanatatca publica;

 • c) Protecția consumatorilor;

 • d) Acte dc proveniența si calitate a mărfurilor;

 • e) Utilizarea caselor dc marcat si a mijloacelor de cântărire omologate;

 • f)  Afișarea la loc vizibil a preturilor si tarifelor practicate;

 • g) Protecția muncii;

 • h) Ordinea si liniștea publica;

 • i)  Protecția mediului;

 • j)  Respectarea condițiilor din contractul dc închiriere sau acordul de amplasament.

 • 6) Agentul economic are obligația sa asigure si sa păstreze curățenia in zona publica ocupata si sa nu creeze disconfort riveranilor;

 • 7) Este obligatorie deținerea la punctul de lucru a recipientilor omologați pentru depozitarea deșeurilor rezultate in urma desfășurării activitatii. Se interzice depozitarea de deșeuri si ambalaje pe spatiile verzi, trotuare sau carosabile, precum si in afara amplasamentului pentru care exista contract de închiriere sau acord de amplasare.

 • 8) Sunt exceptate de la prevederile aliniatului 7) exercițiile comerciale desfasurate in tonctc amplasate in baza unui acord de amplasament.

 • 9) Orice activitate comerciala, care se desfasoara pe artere sau in zone pictonalc, se autorizează sub condiția imperativa de a nu stânjeni circulația pietonilor.

 • 10) Aprovizionarea cu mărfuri destinate comercializării se va face intr-un interval orar prestabilit, de preferința dimineața, agentul economic avand obligația sa se asigure ca procesul de incarcare/descarcare mărfuri este unul rapid, de natura a nu stânjeni traficul pietonal si auto in zona.

Capitolul IX, - Obligațiile organizatorilor de evenimente sociale, culturale sau dc agrement pe domeniul public al Municipiului Craiova

Art, 27, Organizatorii de evenimente au obligația de a respecta următoarele:

 • 1) Amplasamentul atribuit, perioada de desfasurarc si tipul activitatii autorizate.

 • 2) Sa nu aduca tulburări liniștii si ordini publice pe durata desfășurării evenimentului, sa nu deterioreze mobilierul urban, pavimentul, construcțiile sau spatiile verzi din vecinătatea amplasamentului.

 • 3) Sa dețină toate avizele si acordurile prevăzute dc lege pentru dcstasurarca acțiunii autorizate pe domeniul public.

 • 4) Prin acțiunile desfășurate sa nu incite la violenta sau sa creeze stări eonflietuale de orice natura.

Capitolul X, - Sancțiuni si contravenții

Art. 28. Nerespectarca prevederilor prezentului regulament sau neindeplinirea obligațiilor stabilite prin acesta, atrage după sine răspunderea materiala si contravenționala, după caz .

Art. 29. Constituie contravenții si se sancționează eu amenda contravenționala următoarele fapte, daca nu sunt savarsite astfel incat sa fie considerate infracțiuni:

 • 1) Ocuparea domeniului public sau privat al Municipiului Craiova fara autorizație sau acord de amplasare emis de Primăria Municipiului Craiova.

 • 2) Ocuparea domeniului public sau privat fara plata taxelor legale stabilite dc Consiliul Local al Municipiului Craiova.

 • 3) Nerespectarca amplasamentului, a suprafeței autorizate pentru construcția provizorie, utilizarea altui tip dc mobilier decât cel prevăzut de regulament, nerespectarca caracteristicilor construcțiilor stabilite prin anexele la regulament, sau modificări ale acestora in perioada dc exploatare.

 • 4) Nerespectarca funcțiunii autorizate.

 • 5) Ncintrctincrca curățeniei in zona aferenta desfășurării activilatii.

 • 6) Ncrcspcctarea liniștii si ordinii publice, nerespeelarea obligației de a nu produce disconfort riveranilor in desfășurarea activilatii.

 • 7) Afectarea cu elemente de construcție sau mobilier a trotuarelor, carosabilelor sau spatiilor verzi» sau obstructionarea prin orice alte mijloace a circulației pietonale si/sau auto in zona in care este amplasata construcția.

  8)


Realizarea de racorduri sau branșamente improvizate la rețelele de utilitati publice.

9) Refuzul nejustificat al comerciantului de a se supune controlului, inclusiv refuzul de a prezenta actele solicitate de organele de control, precum si neprezentarca actelor solicitate in baza unei invitații scrise.

10) Nerespeelarea obligației de a preda terenul liber de sarcini la terminarea activitatilor si/sau ca urmare a somaliei de eliberare a amplasamentului.

Art. 30. Contravențiile prevăzute la Ari. 29 se sancționează cu amenda contravenționala după cum urmează;

 • 1) Pentru contravențiile prevăzute la Art. 29, alin. 1) si 10), cu amenda de la 1500 la 2500 lei.

 • 2) Pentru contravențiile prevăzute la Art. 29, alin. 2), 3), 4), cu amenda de la 1000 la 2000 lei.

 • 3) Pentru contravențiile prevăzute la Art. 29, alin. 5), 6), 7), 8), cu amenda de la 500 la 1000 lei.

 • 4) Pentru contravențiile prevăzute la Art. 29, alin. 9) cu amenda de la 1000 la 2000 Ici

Art. 31. Pe lângă sancțiunile prevăzute la Art. 30 din prezentul regulament, se pot aplica» după caz, si următoarele masuri:

 • 1) Revocarea acordului de amplasament, precum și al acordului de ocupare temporara a domeniului public al Municipiului Craiova,

 • 2) Desființarea tuturor amenajărilor si eliberarea amplasamentului.

 • 3) In cazul in care agentul economic nu se va conforma la executarea lucrărilor dc desființare a construcțiilor amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova, conform somatici de eliberare a amplasamentului» primăria va putea desființa amenajările pe cale administrativa, fara sesizarea organelor judecătorești» urmând ca toate cheltuielile ocazionate de lucrările dc desființare sa fie suportate de agentul economic.

Art. 32. Constatarea si sancționarea contravențiilor prevăzute in prezentul regulament se face dc Către agenții Politici Locale a Municipiului Craiova.

Art. 33. Contravențiilor prevăzute la Art. 29 nu le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare» privind posibilitatea achitării, in termen de cel mult 15 zile dc la data comunicării procesului verbal» a jumătate din minimul amenzii.

Capitolul XI. - Dispoziții finale si tranzitorii

Art. 34. Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice, care au ocupat domeniul public si care au fost sancționate in mod repetat pentru nerespectarea condițiilor regulamentului, nu vor putea participa la licitațiile publice organizate pentru ocuparea domeniului public sau privat, in vederea desfășurării unor activilati comerciale sau de prestări servicii.

Art. 35. Construtiilc provizorii cu regim de inallime parter, care se supun reglementarilor prezentului regulament» existente pe proprietățile private, se vor menține pana la data expirării duratei de existenta a construcției stabilita prin autorizația dc construire, urmând ca in cazul unei rcautorizari» acestea sa fie adaptate in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art, 36. Pentru construcțiile provizorii, care se supun reglementarilor prezentului regulament» existente pe proprietăți private, autorizate cu un regim dc înălțime mai mare de parter» acestea se vor menține pana la dala expirării duratei dc existenta a construcției stabilita prin autorizația de construire, urmând ca in cazul unei solicitări dc rcautorizare sa fie reautorizate in aceeași forma.

Art.37. Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind plastica si modularea fațadelor conform anexelor 1 si 2 la regulament» materialele utilizate sau alte caracteristici constructive ale construcțiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, se va putea face doar cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.

Art.38. Prezentul regulament intra in vigoare de la data publicării sale.

ANEXE LA REGULAMENT

Anexa 1

Varianta 1

Chioșc modulat

Structura metalica - din profile metalice clasice sau europrofile, stâlpi, ferme, grinzi, elemente secundare șarpanta, fundații BA perimetral. închideri perimetrele si invelitoarc panouri tabla multistrat (sandwich) min.6 cm. In zonele pline vizibile se va placa cu lambriuri din material compozit aplicat in sistem fațada ventilata ce va imita lemnul excepție facand culorile gri si albastru prusia care nu vor fi texturate.

Invelitoarca strat exterior se va realiza din membrana solzi, culoare in acord cu tamplaria, lambriurile si paziile .

In cazul chioșcurilor înșiruite pe pereții exteriori intre doua construcții nu se va aplica finisajul tip lambriu.

Tocaria va fi din PVC, Aluminiu, Lemn lamelar in culorile din paletarul anexat prezentului regulament cu geam termopan duplex sau triplex . Pardoseala interioara se va finisa in funcție de destinația spațiului cu gresie, linoleum, parchet trafic intens, beton elicoperizat protejat cu rasina epoxidica.

Tavanul se va realiza din rigips sau elemente dcmontabilc (tip armstrong) Stâlpi decorativi din lemn sau metal, pentru stâlpii din lemn se recomanda soclu din BA aparent inaltime 20 cm.

Streașină se va înfunda folosindu-se material compozit asemeni includerilor exterioare

• Signilaristica va folosi caractere (fonturi) recomandate in anexa Obligatorii sunt:

 • •  Travea - 1,5 m,

 • •  inaltimca la cornișa - 2.60 m,

 • •  inaltime interioara libera minima pana la tavanul fals - 3.00 m,

 • •  panta invelitoarc 20Q,

pag.l

 • •  diferența intre cota +/_ 0,00 si cota trotuar (paviment exterior) 15 cm la finit,

 • •  inaltime pazie 0.40 cm , preluarea apelor pluviale se face prin jgheaburi mascate,

 • •  streasina 60cm,

 • •  tocarie ferestre cota parapet 40 cm h geam= 170 cm

 • •  tocarie usi exterioare cota superioara 210 cm

 • •  inaltime stâlpi decorativi 2,75m daca sunt metalici si nu au soclu, si 2.60 daca sunt din lemn/rasina/fibra

Varianta 2

Chioșc modulat

Structura metalica - din profile metalice clasice sau europrofilc, stâlpi, ferme, grinzi, clemente secundare șarpanta, fundații BA pcrimctral. închideri perimetrele si invelitoare panouri tabla multistrat (sandwich) min.6 cm. In zonele pline vizibile se va placa cu lambriuri din material compozit aplicat in sistem fațada ventilata ce va imita lemnul excepție făcând culorile gri si albastru prusia care nu vor fi texturate.

Invclitoarca strat exterior se va realiza din membrana solzi, culoare in acord cu tamplaria, lambriurile si paziile .

In cazul chioșcurilor înșiruite pe pereții exteriori intre doua construcții nu se va aplica finisajul tip lambriu.

Tocaria va fi din PVC, Aluminiu, Lemn lamelar in culorile din paletarul anexat prezentului regulament cu geam termopan duplex sau triplex . Pardoseala interioara se va finisa in funcție de destinația spațiului cu gresie, linoleum, parchet trafic intens, beton elicoperizat protejat cu rasina cpoxidica.

Tavanul se va realiza din rigips sau clemente demontabilc (tip armstrong) Stâlpi decorativi din lemn sau metal, pentru stâlpii din lemn se recomanda soclu din BA aparent inaltime 20 cm.

Streasina se va înfunda folosindu-se material compozit asemeni închiderilor exterioare

Signilaristica va folosi caractere (fonturi) recomandate in anexa Obligatorii sunt:

• Travea - 1,5 m;

pag.2

 • •  inaltimea la comisa - 2,60 m;

 • •  înălțime interioara libera minima pana la tavanul fals - 3,00 m;

 • •  panta invclitoare 20Q;

 • •  diferența intre cota +/_ 0,00 si cota trotuar (paviment exterior) 15 cm la finit;

 • •  înălțime pazic 0.80 cm , preluarea apelor pluviale se face prin jgheaburi mascate;

 • •  streasina 60cm;

 • •  tocaric ferestre cota parapet 30 cm cota superioara 2.55 cm;

 • •  tocaric supralumina ferestre cota inferioara 200 cm si cota superioara 255 cm

 • •  tocarie usi exterioare cota superioara 255 cm

 • •  inaltime stâlpi decorativi 2.75m daca sunt metalici si nu au soclu, si 2,60 daca sunt din lemn/rasina/fibra

Varianta 3

Toneta izolata patrata

Se va realiza astfel incat sa poata fi deplasata fara a fi demontata

Nu va avea fundații proprii monolite continue , se va amplasa pe blocheti din beton pe pavimentul existent sau pe o placa slab armata realizata anterior amplasării.

Varianta 4

Toneta izolata octogonala

Se va realiza astfel incat sa poata fi deplasata fara a fi demontata.

Nu va avea fundații proprii monolite continue , se va amplasa pe blocheti din beton pe pavimentul existent sau pe o placa slab armata realizata expres

Se vor respecta dimensiunile si indicațiile constructive si de finisare din anexa.

Pag.3

AnchorSteknNF. JaJii* <les fleures Antioi/eNoM       AnHchiUH

ArgosGeo^e IUOARH

ArtNouvd&Caps    3LKT nOUV&BCJ

«ylandNF BRUTĂRIE

PATISERIE GERmAPJI

NF


Becker-lnwie

BeckerSh|dow bettyrtoir Boisterb BOISTERC


FWBMi iunmu puutt SHLOn de COHFURfi Brutărie Tradiționala riTfitss sdLon betu roir> ©doteria Cofeteria CCCORA- ÎDobtffer JALON COJbCTCA APARTAMENTUL,Opti/țAie SEtMIIS , anhfiTartftehpescuiT DCCO^AHUNI MWICARl


epweujRsi

CAfLItA

LiUqrie Muzicala. Agenție Pariuri Sportive


Klartssa Shadow

KJarișsa

Legrand -

MagicLanlerrtNF

MinstrelPoslerNF; |


UlilWJ'SîlJ,

GOFETAKJE ,

L’BRPiRih baRUUSSE,

Benzi Desehate

Mjmazm Electrice,

M inâreiPosterTwbN

MoulinRougeFLF

MunchausenNF

NouveauFLF

OdafisqueNF ParisMetro ParisMetroWd


Lenjerie MeuIînReuțe BICICLETE SI ACCESORII Rouveau Citadelle.

FAPlUMtKlE ,

PARISffiET^O, PA^IS (BETI^O ,

PENHURSB

RechtmanPiain

RialtoNF

RitzFLF

Romanliques

SeasîdeResortNF

SkîttiesnBeerNF


Stofe Mătăsuri Broderii,


zJnLniatii S^J&ume Toarne FCTC EELL’XE Restaurant litZ,

TUSHSM,

Cadouri PersonatiiaJe


TGIFriday


COLONIALE


AKXA Z (pac. I-C)


PALETAR CULORI SI TEXTURI PENTRU TOCARIE , PEREȚI EXTERIORI VIZIBILI , PĂZII, STÂLPI DECORATIVI,


GRI ANTACITBRAD ÎNCHIS

ALBASTRU PRUSIA ÎNCHIS

pac. a


INVELITOARE NN CARTON BITUMATTIP SOLO

STÂLPI DECORATIVI

GEAM TERMCHZOLANT,

TAMPLARIE PVC f LE MW CULOARE LEMN

PLACAJ LEMN SAU SIMILAR CONFORM PALETAR


CE^nxJT. 1

rTAl2A.MA

ntA£XTO*ALA

f ■CQFSTA3X.*. usjo. ■

-ASPECT DE LEUA!


- W RAfWT CU RJHCniKA PRCAJS* GRES3S, PARCHET LINOLEUM. EETC*. B.OOPTER12A.T

MffiJIttSaL;

ÎWELTCARE PANOGFH SAHDWO1 TF fâOPA^i. CARTON BfFUMAT SOLZ! PE EATE^fi

QECfî&MlEQSfâ&aE:

 • - STÂLPI EXTS=BOR1 -DECORATIVI OM LEMN METAL.' FTSRA Dc STICLA

 • - PAZE LE UN SMJ MATERIAL CCWFO2IT CU ASPECT DE L E W

NCHDERE 0R20NTALA fNAJNCARE STPEASC4A| LEMN SAU MATEFSAL COMPOZIT

WVELITOARE MN CARTON 8ITUMAT TIP SOLZI PLACAJ LEMN SAU SIMILAR

CONFORM PALETAR

STÂLPI DECORATIVI

GEAM TERMOIZOLANT, TÂMPLARIE PVCJLEMN CULOARE LEMN


^3 85

1

+3.4G 1

w*260


MMMIMCMÂOC ■■■■■■■■

STftUCTURA:

■ PLACA BETON SLAB A£MATA CU FUNDATE PE COWTV*t

- STALPE S G^-L’Zi FJET^DCC

ȘARPANTA GRN2J MET.&.JCS


PEREȚI:

.ftrRFTÎ PAM>:!R1 SAKCNflCM TIP tSOPAK

°UACAPE EXTERIOARA LEMN SAJJ MATE RWLE COMPOZIT E -CU ASPECT DC LfMN iȚH CAZUL ALATURARS MW MULTOR CrfOSCtfv. SE '«DR PLACA DOAR PEftETn VM.Lt SPRE EXTERKJRfi

-AMFLARSAMM LEMN SAU PVC CULCV5S LEMN P.ARCQSSJMVaJTQAM;


£££â8âJ]LEXIEaSM£El

 • - STWJR EXTERIORI -OECCRXTM DW LEMN' HETMJ RBRA DE STICLA

 • - PAZ1E LEMN SAU 3.UTEPJAL COMFC2TT CU ASPECT DE 1EMN

 • - NCKJ6RE ORIZONTALA fWFUNDARE S: REASHAJi LEW SAL» MATtFSW COMPOZIT

 • - UTERE VOLUNETF3CE- RRMK


■■

■■I


^RtAH-A3C8JCS€


■I


HM■NH

■*


P47EUTOA RE Di N CARTON


GEAM TER.WOiZCLA.NT, 7ANFLAPJE PV&LEMN CONFORM FALETARSTRLCT^A


*2 90


: ±5-00 030

3■ STRUCTURA. ’RANSPCWTABAA MIREASA Si MOKTABtLA PE

PC OPUSE METALICE

STÂLPI SI GR#GJ METALICE

-SWWTA GR^a McTALCE

PERER

 • - PERET> PANOURI SNOMCn TV> ISOPAN

PLACARE EXTERXURA LEMN SAU W.TER 1ALE CCfJPC^TE OU ASPECT DE LEMN

• TAMPUWOW LEMM SAU PMC CULCARE LEMN

FARDOSELL

-■4 RAPORT CU FUNCȚIUNEA PROPUSA GRESE. PARCHET, LINOLEUM. BETON EUCCPTESCAT

WMEUTjWtfS:

-1KVEUTQARE PANOU» SANCWCH TIP tSOPAN. CARTON 8GLMAT SOZ PE EXTERIOR

JăKâBABLEGESMSE;

 • - PAZE LENN SAU MATERIAL COMPOST CU ASPECT DE IBM

 • - NOIDERE 0R2QNTMA (MTJNDARE STREASKA) L9N SAU MATERIAL COMPOZIT

UTERE '.OLLMETWCS- FF3U

 • - STWJCÎW. THMtâPORT/âiLA WÎREAGA SI NCNTABfeA PE PiCCRUSE METALICE

 • - STÂLPI SI G5MN2J UETALCE

 • - SAVANT A GHK3 METALICE

PBULT1


 • • PEREȚI PANZh# I SWCWsCH TIP ISOP AK

 • • PLACARE EXTSFHQARA LEW SAL' MATERIALE COMPOZITE CU ASPECT ce LEMM

- TAMPLAfUAOVM LEMN SAD FVC CULOARE LEMN

PAROfwgit


• M RAPORT CU fUNCTKJNBK PROPUSA -SftESâE. PASCEET. LPiCCEUU. BETCW EL1COPTEREZAT

£££LEaAR£;


- INVEUTOARE PANDUR! SAbOMCH DP tSOPAH, CARTON BTrUW.T SOLZI PE EXTERCft


VARIANTA 4.1

GEAM H 1,80m si hp=0>60m


VARIANTA 4.2

GEAM H 1,90m si hp=O^Gm

x


*290


JECeftmSmEM&Sfifc

 • - PAZE LEMN SAU MATEFSAL COMPOZIT CU ASPECT EE LEMN

• MCMCEFE QRCCNTALA {ftFUNMRE STREAS3NA) LEMN SAU UA.TEPiALGOMFOZT

 • - UTERE VOLLAE THJOE- RRMA

rrirmir

 • - NALTMJE tOERJCARA 2.45 re

-WLTUE EXTEFJOARA 2.45 x SUB FAZE -WALTME PAZED.4S n

-MM.TMEAGEAMJRl.Cft: var45±+=1^Qmcu hpMLSkn

var 4 2 H=1 30mou.!^=0.0&-

190VARIANTA 4.3

GEAM H 2,40m si hp=0rG0m