Hotărârea nr. 241/2020

HCL 241 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 21.08.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 241

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din data de 21.08.2020

 

 

 

 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în şedinţa extraordinară din data de 21.08.2020;

     Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.4587/2020, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, în data ;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 21.08.2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

                                                                       

       

       Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2020

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 21.08.2020, ORA 10,00

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.       

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.204/2020 referitoare la necesitatea extinderii împrumutului existent încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi Municipiul Craiova, pentru a acoperi creşterile de costuri pe componenta investiţională de reabilitare de clădiri

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

2.       

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract

Primar-Mihail Genoiu

I, II, IV, V

3.       

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” aferente Şcolii Gimnaziale „Sfântu Gheorghe”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, IV, V

4.       

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” aferente Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, IV, V

5.       

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” aferente Grădiniţei „Pinocchio”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, IV, V

6.       

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” aferente Grădiniţei „Paradisul Copiilor”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, IV, V

7.       

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” aferente Grădiniţei „Castelul Fermecat”  

Primar-Mihail Genoiu

I, II, IV, V

8.       

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” aferente Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu”  

Primar-Mihail Genoiu

I, II, IV, V

9.       

Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr.7”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, V

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN