Hotărârea nr. 240/2020

HCL 240 ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                         

                                               

 

        HOTĂRÂREA NR. 240

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020

 

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.106815/2020, raportul nr.106816/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.106905/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020 şi avizele nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului şi nr.258/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

   În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Municipal „Filantropia” Craiova aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

                       

Director Financiar Contabil

 

 

1

 

 

8

8

1

 

 

 

1

 

 

8

 

 

 1

 

38,5

 

 1

 

45

 

 1

 

38,5

 

1

 

 

36.5

8

1

 

 

1

 

 

 

Compartiment confesional

 

 

 

1

 

Comp Securit. Muncii PSI Prot. civila si sit.urgenta

 

1

 

 

 

Comp Audit public

 

S.P.I.A.A.M.

 

6

 

1

 

COMITETUL                                     

         DIRECTOR    3

 

COMPARTIMENT  JURIDIC

 

BIROU NFORMATICA

 

7

 

 

144

 

2

 

 

SERVICIUL DE  MANAGEM. Al CALITATII SERV.  MEDICALE

 

1

 

 

 

44

 

PRIMAR

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                  ORGANIGRAMA  SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA                                                                                                                                                                                                                         ANEXA NR.1 LA H.C.L.  NR.240/2020                                                                                                   pentru anul 2020

 

                                                                                                                                                                                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                                                                                                                                                  Adrian COSMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UTS

0.5

5

 

 

 

 


`

 

 

 

 


1

8

1

 

 

 

 


  6

 

68

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

9

 

 

 

    8.5

 

    1

 

    1

 

 


3

 

 10  

 

  35.5

 

    11

 

       3

 

 

   4

 

2

 

Total  posturi   859,5 Asigurari

 
                  

 

 

2

 

Cab.Medicina Muncii

UNITATEA SANITARĂ: Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova
CATEGORIA UNITĂŢII: II" APROBAT,"
ADRESA: Dolj Craiova Str. NicolaeTitulescu nr.40 MANAGER
TELEFON: 0251.307.500 / FAX: 0251.307.535Dr. Radu Liviu-Ionuț
S T A T DE F U N C Ţ I I
01.07.2020
--------------------------------------------------------------------------------
Consiliul Local al Municipiului Craiova"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Anexa nr.2 la H.C.L. nr.240/2020Adrian COSMAN
S T A T DE F U N C Ţ I I
ASIGURARI
NR.FUNCTIANIVELCUANTUMGRADUL/NUMAR NUMAR SalariulNUMAR Sp.sum. fixă
CRTSTUDIIPOSTTREAPTAPOSTURIPOSTURIde POSTURI
PROFESIONALAAPROBATEOCUPATEbazăVACANTE
PERSONAL CONDUCERE SPITAL
1.0MANAGER INTERIMAR (OCUPAT TEMPORAR)S1.00MANAGER 110010716000
2.0DIRECTOR MEDICAL S1.00DIRECTOR MEDICAL 1100
3.0DIR. FIN.CONTABIL S1.00DIR. FIN.CONTABIL 11006735000
4.0DIR. ÎNGRIJIRI MED. PL1.00DIR. ÎNGRIJIRI MED. 11004798200
PERSONAL TESA
SERVICIUL R.U.O.N.S.
PERSONAL SUPERIOR
5.0SEF SERVICIU S1.00II100100
6.0ECONOMIST S1.00IA11006735000
7.0ECONOMIST S1.00IA1100
8.0ECONOMIST S1.00IA1100
PERSONAL MEDIU
9.0REFERENT M1.00IA110000
BIROUL DE INFORMATICA
PERSONAL SUPERIOR
10.0SEF BIR.INFORM.S1.00II110000
11.0ANALIST PRG.S1.00IA1100
12.0ANALIST PRG.S1.00IA110000
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
PERSONAL SUPERIOR
13.0SEF SERV.FIN.CONTAB. S1.00II1100
14.0ECONOMIST S1.00IA1100
15.0ECONOMIST S1.00IA1100
16.0ECONOMIST S1.00IA1100
17.0ECONOMIST S1.00IA1100
18.0ECONOMIST S1.00IA110
PERSONAL MEDIU
19.0AJUTOR AN. PROGR M1.00IA1100
BIROUL APROVIZIONARE - TRANSPORT
PERSONAL SUPERIOR
20.0SEF BIROUS1.00II1100
PERSONAL MEDIU
21.0MAGAZINER M1.00MAGAZINER 1100
22.0MAGAZINER M1.00MAGAZINER 1001
"BIROUL ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARE"
PERSONAL SUPERIOR
23.0SEF BIROUS1.00II1100
24.0CONSILIER JURIDICS1.00IA110000
25.0ECONOMISTS1.00IA1100
BIROU ADMINISTRATIV
PERSONAL SUPERIOR
26.0SEF BIROUS1.00II1100
PERSONAL MEDIU
27.0ARHIVAR M1.00ARHIVAR 1100
28.0FUNCTIONAR M1.00FUNCTIONAR 1100
COMPARTIMENT JURIDIC
29.0CONSILIER JURIDICS1.00IA110000
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC
30.0AUDITOR PUBLICS1.00AUDITOR PUBLIC1001
"COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROT.CIVILA SI SITUATII DE URGENTA"
31.0INGINER S1.00IA1100
S.P.I.A.A.M.
MEDICI
32.0SEF SPCIN-deleg.-MEDIC S1.00PRIMAR1001
33.0MEDICS1.00PRIMAR1001
33.5MEDICS0.50SPECIALIST0.50.500
34.0MEDICS0.50SPECIALIST0.50.50
35.0MEDICS1.00SPECIALIST101
ASISTENTI MEDICALI
36.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
37.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
INGRIJITORI
38.0AGENT DDDG1.00AGENT DDD1100
COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE (CPU)
MEDICI
39.0 SEF CPU -MEDICS1.00PRIMAR1100
39.5MEDIC S0.50SPECIALIST0.50.50.50
40.5MEDIC S1.00PRIMAR1100
41.5MEDIC S1.00SPECIALIST1100
42.5MEDIC - resp.tura coord.S1.00PRIMAR1100
43.5MEDIC - resp.tura coord.S1.00SPECIALIST1100
44.5MEDIC - resp.tura coord.S1.00PRIMAR110000
45.5MEDIC S1.00SPECIALIST110000
46.5MEDIC S1.00SPECIALIST110000
00
ASISTENTE00
47.5ASISTENT SEF S1.00PRINCIPAL1001
48.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
49.5ASISTENT MEDICAL-responsabil turaPL1.00PRINCIPAL1100
50.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
51.5ASISTENT MEDICAL-responsabil turaPL1.00PRINCIPAL110000
52.5ASISTENT MEDICAL-responsabil turaPL1.00PRINCIPAL1100
53.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
54.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
55.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
56.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
57.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
58.5ASISTENT MEDICAL - SUSPEND.DIR.INGPL1.00PRINCIPAL110000
59.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
60.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL101
REGISTRATOR MEDICAL
61.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
62.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
63.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
64.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL101
INFIRMIERE
65.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
66.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
67.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
68.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
69.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
70.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
ÎNGRIJITOARE
71.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE110000
BRANCARDIER
72.5BRANCARDIER G1.00BRANCARDIER 110000
73.5BRANCARDIER G1.00BRANCARDIER 1100
SECTII / COMPARTIMENTE CU PATURI
SECTIA - Clinica medicina interna I - 50 paturi+ 2 paturi spit.zi
MEDICI LA PAT
74.5 SEF CLINICA-MEDIC S1.00PRIMAR1100
75.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
75.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
76.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
77.0MEDICS1.00PRIMAR110000
78.0MEDICS1.00PRIMAR110000
78.5MEDIC S0.50PRIMAR0.50.500
79.5MEDICS1.00PRIMAR110.5000
80.0MEDICS0.50SPECIALIST0.50.50.5000
81.0MEDICS1.00PRIMAR1100
82.0MEDICS1.00PRIMAR1100
ASISTENTE LA PAT
83.0ASISTENT MEDICAL SEF PL1.00PRINCIPAL1100
84.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
85.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
86.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11000174480
87.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
88.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
89.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
90.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
91.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
92.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
93.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
94.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
95.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
96.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
97.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
98.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL11000
00
INFIRMIERE
99.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
100.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
101.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
102.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
103.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
104.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
105.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
INGRIJITOARE00
106.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
107.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1001
"SECTIA - Clinica medicina interna II - 48 paturi+ 3 paturi de zi , din care : Comp.Gastroenterologie - 15 paturi"
MEDICI LA PAT
108.0MEDIC SEF CLINICAS1.00PRIMAR110000
108.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.5000
109.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.5000
109.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
110.5MEDICS1.00PRIMAR1100
111.0MEDICS0.50SPECIALIST0.50.50
111.5MEDICS0.50SPECIALIST0.50.5000
ASISTENTE LA PAT
112.5ASISENT MEDICAL SEF S1.00PRINCIPAL1100
113.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
114.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110015002400
115.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1001
116.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
117.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
118.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
119.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
120.5ASISTENT MEDICALSSD1.00PRINCIPAL1100
121.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
122.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
123.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
124.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
125.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
126.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
INFIRMIERE
127.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1001
128.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1001
129.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
130.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
131.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
132.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
133.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
00
ÎNGRIJITOARE00
134.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE110000
135.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE110000
136.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
Compartimentul gastroenterologie - 15 paturi
MEDICI LA PAT
137.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
138.0MEDICS1.00PRIMAR110000
138.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
ASISTENTE LA PAT
139.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
140.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
141.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
142.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
143.5ASISTENT MEDICALPL1.00DEBUTANT1001
INGRIJITOARE
144.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE110000
"SECTIA - Clinica Endocrinologie - 30 paturi + 2 paturi de zi din care: Compartiment Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice - 10 paturi"
MEDICI LA PAT
145.5MEDIC SEF CLINICAS1.00PRIMAR1001
146.5MEDICS1.00PRIMAR1100
147.5MEDICS1.00PRIMAR1100
148.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
148.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
149.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
149.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
ASISTENTE LA PAT
150.5ASISTENT MEDICAL SEF PL1.00PRINCIPAL1001
151.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
152.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
153.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
154.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
155.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
156.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
ASISTENTE LA POST FIX - EXPLORĂRI FUNCŢIONALE
157.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
INFIRMIERE
158.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
159.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
160.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1001
161.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
ÎNGRIJITOARE
162.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
163.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE100115002400
"Compartimentul diabet zaharat,nutritie si boli metabolice - 10 paturi"
MEDICI LA PAT
164.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
164.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.500
165.0MEDICS0.50PRIMAR0.500.5
166.0MEDICS1.00PRIMAR1100
7
ASISTENTE LA PAT00
167.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
168.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL11000
169.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11000
170.0ASISTENT MEDICALPL1.00DEBUTANT1100
171.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
INFIRMIERE
172.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
SECTIA - Clinica cardiologie - 35 paturi+ 2 paturi zi
MEDICI LA PAT
173.0MEDIC SEF CLINICAS1.00PRIMAR1100
174.0MEDICS1.00PRIMAR1.001.0
175.0MEDICS1.00SPECIALIST110
175.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
176.5MEDICS1.00PRIMAR1100
177.5MEDICS1.00PRIMAR1100
178.5MEDICS1.00SPECIALIST1100
ASISTENTE LA PAT
179.5ASISTENT MEDICAL SEF PL1.00PRINCIPAL1100
180.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
181.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL100115002400
182.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL100100
183.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL100115002400
184.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
185.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL110000
186.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL110000
187.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
188.5ASISTENT MEDICALPL1.00DEBUTANT1001
189.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
190.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11000152670
191.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11000152670
192.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL100100
INFIRMIERE
193.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
194.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1001
195.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
196.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
197.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
ÎNGRIJITOARE
198.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
SECTIA - Clinica hematologie -55 paturi+ 4 paturi zi
MEDICI LA PAT
199.5MEDIC SEF CLINICAS1.00PRIMAR1001
200.0MEDICS0.50PRIMAR0.500.50.5
200.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
201.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
202.0MEDICS1.00PRIMAR1.0100
203.0MEDICS1.00PRIMAR1.0100
203.5MEDICS0.50SPECIALIST0.50.50.50
204.0MEDICS0.50SPECIALIST0.500.50.515002400
205.0MEDICS1.00PRIMAR1110
ASISTENTE LA PAT
206.0ASISTENT MEDICAL SEF PL1.00PRINCIPAL1100
207.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
208.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
209.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110000
210.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
211.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
212.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
213.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11007
214.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL11000152670
215.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
216.0ASISTENT MEDICALS1.00MEDICAL1100
217.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
218.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
219.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
220.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
221.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
222.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
223.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1001
224.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1001
225.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1001
INFIRMIERE0152670
226.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
227.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
228.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
229.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
230.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
231.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
232.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
233.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
INGRIJITOARE
234.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
235.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
236.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE101
BRANCARDIER
237.0BRANCARDIER G1.00BRANCARDIER 1001
238.0BRANCARDIER G1.00BRANCARDIER 1100
239.0BRANCARDIER G1.00BRANCARDIER 1100
"SECŢIA: Clinica obstetrica -ginecologie I - 45 paturi,+4 paturi spitalizare de zi"
MEDICI LA PAT
240.0MEDIC SEF CLINICAS1.00PRIMAR1100
240.5MEDIC SUSPENDAT DIR.MEDICALS0.50PRIMAR0.50.50.50
241.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
241.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
242.5MEDICS1.00PRIMAR1100
243.5MEDICS1.00PRIMAR1100
244.5MEDICS1.00PRIMAR1100
245.5MEDICS1.00PRIMAR110015002400
246.0MEDICS0.50SPECIALIST0.50.50.507144000
246.5MEDICS0.50SPECIALIST0.50.507144000
247.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.507144000
248.0MEDICS1.00PRIMAR110000
249.0MEDICS1.00PRIMAR110000
249.5MEDICS0.50PRIMAR0.5000.5"COTARCEA, SMARANDITA"0
ASISTENTE LA PAT7144000
250.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
251.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
252.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
253.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11007144000
254.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
255.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
256.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
257.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
258.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
259.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
260.5MOASAS1.00PRINCIPAL110000
261.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
262.5ASISTENT MEDICALSSD1.00PRINCIPAL1100
263.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
264.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL11000152670
265.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1001
ASISTENTE LA POST FIX - SPITALIZARE DE ZI - AVORTURI
266.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
00
ASISTENTE LA POST FIX - SALA DE NAŞTERE
267.5ASISTENT MEDICAL SEF PL1.00PRINCIPAL1100
268.5MOASAS1.00PRINCIPAL1100
269.5MOASAS1.00PRINCIPAL1100
ASISTENTE LA POST FIX - STERILIZARE
270.5ASISTENT MEDICAL PL1.00PRINCIPAL1100
271.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
ASISTENTE LA POST FIX - ASISTENŢĂ SOCIALĂ
272.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11007
INFIRMIERE
273.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
274.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
275.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
276.5INFIRMIERAG1.00DEBUTANT1001
277.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1001
ÎNGRIJITOARE00
278.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
279.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1001
SECŢIA: Clinica obstetrica - ginecologie II - 45 paturi+ 4 paturi spitalizare de zi
MEDICI LA PAT00
280.5MEDIC SEF CLINICAS1.00PRIMAR1001
281.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50.50
282.0MEDICS1.00PRIMAR110.50
282.5MEDICS0.50PRIMAR0.500.50.500
283.5MEDICS1.00PRIMAR110.50"SLAVULETE, EUGENIA"
284.5MEDICS1.00SPECIALIST1100
285.5MEDICS1.00PRIMAR1100
286.5MEDICS1.00PRIMAR1100
287.5MEDICS1.00PRIMAR1001
288.5MEDICS1.00PRIMAR1100
289.5MEDICS1.00PRIMAR1100
00
ASISTENTE LA PAT00
290.5MOASA - SEF CLINICAS1.00PRINCIPAL1001
291.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL110000
292.5MOASAS1.00PRINCIPAL1100
293.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
294.5MOASA S1.00PRINCIPAL1100
295.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
296.5MOASAS1.00PRINCIPAL1100
297.5MOASAS1.00PRINCIPAL1100
298.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
299.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
300.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11000174480
301.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
302.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
303.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
304.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
305.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
306.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110000
ASISTENTE LA POST FIX - SPIT.DE ZI - AVORTURI
307.5MOASAS1.00PRINCIPAL1100
00
ASISTENTE LA POST FIX - SALA DE NAŞTERE
308.5MOASA PRS1.00PRINCIPAL110000
309.5MOASAS1.00PRINCIPAL1100
ASISTENTE LA POST FIX - STERILIZARE
310.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
311.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
312.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
313.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
INFIRMIERE
314.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
315.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
316.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA100100
317.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
318.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
319.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
320.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
321.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
ÎNGRIJITOARE
322.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
323.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1001
BRANCARDIER
SECŢIA: Clinica A.T.I. - 22 paturi din care :Compartiment ATI (SPA)- 2 paturi00
00
MEDICI LA PAT00
324.5MEDIC SEF CINICA - deleg. S1.00PRIMAR1001
325.5MEDICS1.00PRIMAR1001
326.5MEDICS1.00SPECIALIST1001
327.5MEDICS1.00SPECIALIST1100
328.5MEDICS1.00PRIMAR1100
329.5MEDICS1.00PRIMAR1100
330.5MEDICS1.00SPECIALIST1100
ASISTENTE LA PAT00
331.5ASISTENT MEDICAL SEF CLINICAPL1.00PRINCIPAL110000
332.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
333.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
334.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
335.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
336.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
337.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
338.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11006586200
339.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11006586200
340.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11006586200
341.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
342.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
343.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11006586200
344.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
345.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL101
346.5MOASA S1.00PRINCIPAL11000152670
347.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
348.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
349.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL110000
350.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
351.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
352.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
353.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
354.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
355.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110000
356.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL11000
357.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL10100
358.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL10100
00
REGISTRATOR MEDICAL
359.5REGISTRATOR MEDICALM1.00MEDICAL1100
INFIRMIERE
360.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
361.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
362.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
363.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
364.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
365.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
366.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
367.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
368.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
ÎNGRIJITOARE
369.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
"SECTIA - Clinica neonatologie -50 paturi, din care : Comp.prematuri -15 paturi si Comp.terapie Intensiva -5 paturi"
MEDICI LA PAT
370.5MEDICS1.00SPECIALIST1100
371.5MEDICS1.00PRIMAR1100
372.5MEDICS1.00SPECIALIST1100
373.0MEDICS0.50PRIMAR0.500.5
374.0MEDICS1.00SPECIALIST1100
375.0MEDICS1.00SPECIALIST1100
376.0MEDICS1.00SPECIALIST1100
00
ASISTENTE LA PAT
377.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
378.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110000
379.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
380.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
381.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
382.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
383.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
384.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
385.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
386.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
387.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
388.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
389.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
390.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
391.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
392.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
393.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
394.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
395.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
ASISTENTE LA POST FIX - STERILIZARE
396.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
397.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
398.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
ASISTENTE LA POST FIX - BIBERONERIE
399.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
400.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
ASISTENTE LA POST FIX - ASISTENŢĂ SOCIALĂ
401.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
00
INFIRMIERE
402.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
403.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
404.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
405.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
406.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
407.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
00
ÎNGRIJITOARE
408.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
409.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1001
410.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
Comp.prematuri - 15 paturi
MEDICI LA PAT
411.0MEDICS1.00SPECIALIST1100
ASISTENTE LA PAT00
412.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
413.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
414.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
415.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
416.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
INFIRMIERE
417.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
418.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
Compartiment Terapie Intensiva - 5 paturi
MEDICI LA PAT
419.0MEDIC SEF CLINICAS1.00PRIMAR1100
ASISTENTE LA PAT
420.0ASISTENT MEDICAL SEFS1.00PRINCIPAL1001
421.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
422.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
423.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
424.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
425.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
426.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
427.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
SECŢIA: Clinica pediatrie - 50 paturi + 3 paturi de zi
MEDICI LA PAT
428.0MEDIC SEF CLINICAS1.00PRIMAR1100
429.0MEDICS1.00PRIMAR1001
429.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
430.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
430.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
431.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
431.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
432.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
433.0MEDICS1.00PRIMAR1100
434.0MEDICS1.00PRIMAR1100
434.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
0174480
ASISTENTE LA PAT00
00
435.5ASISTENT MEDICAL SEF PL1.00PRINCIPAL110000
436.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
437.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL100100
438.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
439.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1001
440.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
441.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
442.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
443.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
444.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
445.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
446.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
447.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1001
448.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
449.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1001
450.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
451.5ASISTENT MEDICALS1.00MEDICAL1100
452.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
453.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
ASISTENTE LA POST FIX - STERILIZARE
454.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
ASISTENTE LA POST FIX - ASISTENŢĂ SOCIALĂ00
455.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
INFIRMIERE
456.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA11000
457.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
458.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
459.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
460.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110000
461.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
462.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
ÎNGRIJITOARE00
463.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE11000
464.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE110
465.5ÎNGRIJITOARE G1.00ÎNGRIJITOARE 1100
466.5INGRIJITOAREG1.00ÎNGRIJITOARE 100100
SECTIA: Sectia Oncologie Medicala - 30 paturi spit.continua + 6 paturi de zi00
MEDICI LA PAT
467.5MEDIC SEF CLINICAS1.00PRIMAR110
468.5MEDICS1.00SPECIALIST1100
469.5MEDICS1.00PRIMAR110
470.0MEDICS0.50PRIMAR0.5000.5
471.0MEDICS1.00SPECIALIST11000
472.0MEDICS1.00SPECIALIST101
ASISTENTE LA PAT
473.0ASISTENT MEDICAL SEF PL1.00PRINCIPAL110
474.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
475.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
476.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
477.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
478.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
479.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
480.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
481.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
0
INFIRMIERE
482.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110
483.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
484.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
485.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
486.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
487.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
0
ÎNGRIJITOARE
488.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE110
489.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
490.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE100115002400
BRANCARDIERI
491.0BRANCARDIER G1.00BRANCARDIER 1101517325331
0
"Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie - 35 paturi"
00
MEDICI LA PAT
492.0MEDIC SEF SECTIES1.00PRIMAR110
493.0MEDICS1.00SPECIALIST101
493.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
494.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
495.0MEDICS1.00PRIMAR110
496.0MEDICS1.00PRIMAR1100
0
ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR 00
497.0FIZIOKINETOTERAPEUT S1.00PRINCIPAL110
498.0FIZIOKINETOTERAPEUT S1.00PRINCIPAL1100
499.0KINETOTERAPEUT S1.00PRINCIPAL1100
ASISTENTE LA PAT
500.0ASISTENT MEDICAL SEF PL1.00PRINCIPAL101
501.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
502.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
503.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
504.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
505.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
506.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
507.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
508.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL 1100
0
INFIRMIERE
509.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110
510.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
511.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
512.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
513.0INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA101
LABORATOARE
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
MEDICI
514.0MEDIC SEF LABORATORS1.00PRIMAR1100129570
515.0MEDICS1.00PRIMAR1100
516.0MEDICS1.00PRIMAR1100
517.0MEDICS1.00PRIMAR1100
518.0MEDICS1.00PRIMAR1100
519.0MEDICS1.00PRIMAR1100
520.0MEDICS1.00PRIMAR1100
521.0MEDICS1.00PRIMAR1100
522.0MEDICS1.00PRIMAR1100
523.0MEDICS1.00PRIMAR1100
523.5MEDICS0.50PRIMAR0.5000.5
ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR - CHIMIŞTI
524.5CHIMIST S1.00PRINCIPAL110
525.5CHIMIST S1.00PRINCIPAL1100
526.5CHIMIST S1.00PRINCIPAL1100
ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR - BIOLOGI
527.5BIOLOG S1.00PRINCIPAL110
528.5BIOLOG S1.00PRINCIPAL1100
529.5BIOLOG S1.00PRINCIPAL1100
530.5BIOLOG S1.00PRINCIPAL1100
531.5BIOLOG S1.00PRINCIPAL1100
ASISTENTE LABORATOR
532.5ASISTENT MEDICAL SEFPL1.00PRINCIPAL110
533.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1001
534.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
535.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
536.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL11009147500
537.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
538.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
539.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
540.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
541.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
542.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
543.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110000
544.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110000
INGRIJITOARE
545.5INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE110
LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
MEDICI
546.5MEDIC SEF LABORATORS1.00PRIMAR101
547.5MEDICS1.00SPECIALIST1001
548.5MEDICS1.00PRIMAR1100
549.5MEDICS1.00PRIMAR1100
550.5MEDICS1.00PRIMAR1100
551.5MEDICS1.00SPECIALIST1100
552.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.500
553.0MEDICS1.00PRIMAR110
ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR
554.0FIZICIAN S1.00PRINCIPAL110
ASISTENTE RADIOLOGIE
555.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
556.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
557.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
558.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
559.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
560.0ASISTENT MEDICALPL1.00DEBUTANT1001
561.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
562.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
563.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
564.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
565.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
566.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
567.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
568.0ASISTENT MEDICALPL1.00DEBUTANT1001
0
INGRIJITOARE
569.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE101
570.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE101
0
"LABORATORUL RECUPERARE,MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE "
ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR
571.0PROFESOR CFMS1.00PRINCIPAL110
572.0KINETOTERAPEUT S1.00PRINCIPAL1100
0
ASISTENTE MEDICALE
573.0ASISTENT MEDICALSSD1.00DEBUTANT101
574.0ASISTENT MEDICALS1.00MEDICAL1100
575.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
576.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
577.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
578.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
579.0ASISTENT MEDICALS1.00MEDICAL1100
580.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
581.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
0
SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICA
MEDICI LA POST FIX
582.0MEDIC SEF SERVICIUS1.00PRIMAR110
582.5MEDICS0.50PRIMAR0.50.500
583.0MEDICS0.50PRIMAR0.50.50
584.0MEDICS1.00PRIMAR110
585.0MEDICS1.00PRIMAR101
ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR - POST FIX
586.0CHIMIST S1.00PRINCIPAL110
0
ASISTENTE MEDICALE LA POST FIX - ANAT.PAT.
587.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
588.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
0
ASISTENTE MEDICALE LA POST FIX - CITOLOGIE
589.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
590.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
0
ALT PERS.MEDIU SANITAR- AUTOPSIER
591.0AUTOPSIER G1.00AUTOPSIER 110
0
INGRIJITOARE
592.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE110
NUCLEU DE CERCETARE
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE UNIC
I. AMBULATORIUL INTEGRAT ADULTI - CABINETE MEDICALE
CABINET MEDICAL - CHIRURGIE GENERALA
MEDICI
593.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
594.0ASISTENT MEDICALPL1.00DEBUTANT101
0
MEDICI
595.0MEDICS1.00PRIMAR101
ASISTENTE MEDICALE0
0
CABINET MEDICAL - ENDOCRINOLOGIE
ASISTENTE MEDICALE
596.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL110
597.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
CABINET MEDICAL - CARDIOLOGIE
ASISTENTE MEDICALE
598.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
599.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
0
CABINET MEDICAL - ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
MEDICI
600.0MEDICS1.00SPECIALIST110
ASISTENTE MEDICALE0
601.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
MEDICI0
602.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
603.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
0
CABINET MEDICAL - O.R.L. ADULTI
MEDICI
604.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
605.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
0
MEDICI
606.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
607.0SORA MEDICALAM1.00PRINCIPAL110
0
CABINET MEDICAL -OFTALMOLOGIE
CABINET I
ASISTENTE MEDICALE
608.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
0
MEDICI
609.0MEDICS1.00PRIMAR110
CABINET II
MEDICI
610.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
611.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
CABINET MEDICAL - NEUROLOGIE
MEDICI
612.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
613.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
0
MEDICI
614.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
615.0ASISTENT MEDICALPL1.00DEBUTANT101
0
CABINET MEDICAL - ALERGOLOGIE
MEDICI
616.0MEDICS1.00SPECIALIST101
ASISTENTE MEDICALE0
617.0ASISTENT MEDICALPL1.00DEBUTANT101
0
MEDICI
618.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
619.0ASISTENT MEDICALPL1.00DEBUTANT101
0
CABINET MEDICAL - DERMATOVENEROLOGIE
MEDICI
620.0MEDICS1.00SPECIALIST110
ASISTENTE MEDICALE0
621.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
MEDICI0
622.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
623.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
0
CABINET MEDICAL - MEDICINA INTERNA
ASISTENTE MEDICALE
624.0ASISTENT MEDICALPL1.00DEBUTANT101
625.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
0
CABINET MEDICAL - OBSTETRICA GINECOLOGIE
ASISTENTE MEDICALE
626.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
627.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
0
"CABINET MEDICAL - RECUPERARE,MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE"
ASISTENTE MEDICALE
628.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
629.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
0
CABINET MEDICAL - HEMATOLOGIE
ASISTENTE MEDICALE
630.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
CABINET MEDICAL - UROLOGIE
MEDICI
631.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE 0
632.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
0
MEDICI
633.0MEDICS1.00SPECIALIST101
ASISTENTE MEDICALE
634.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
0
CABINET MEDICAL - PSIHIATRIE
MEDICI
635.0MEDICS1.00SPECIALIST110
ASISTENTE MEDICALE 0
636.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
0
MEDICI
637.0MEDICS1.00SPECIALIST110
0
ASISTENTE MEDICALE
638.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL110
0
COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCŢIONALE
ASISTENTE MEDICALE
ASISTENTE LA POST FIX - STERILIZARE
639.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
640.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
0
FISIER0
ÎNGRIJITOARE CURĂŢENIE
641.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE110
642.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1100
643.0ÎNGRIJITOARE G1.00ÎNGRIJITOARE 110
644.0ÎNGRIJITOARE G1.00ÎNGRIJITOARE 1100
0
CABINETUL MEDICINA MUNCII
MEDICI
645.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
646.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
0
II. AMBULATORIUL INTEGRAT COPII - CABINETE MEDICALE
CABINET MEDICAL - PEDIATRIE
ASISTENTE MEDICALE
647.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
648.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
0
CABINET MEDICAL - OFTALMOLOGIE COPII
MEDICI
649.0MEDICS1.00SPECIALIST110
ASISTENTE MEDICALE
650.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
MEDICI
651.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE
652.0ASISTENT MEDICALS1.00MEDICAL101
CABINET MEDICAL - DERMATOVENEROLOGIE COPII
CABINET I
MEDICI
653.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
654.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
0
CABINET II
MEDICI
655.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
656.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL110
CABINET MEDICAL - O.R.L. COPII0
CABINET I
MEDICI
657.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
658.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
CABINET II
MEDICI
659.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
660.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
MEDICI 0
661.0MEDICS1.00PRIMAR110
ASISTENTE MEDICALE0
662.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
CABINET FILTRU
FISIER
0
ÎNGRIJITOARE00
663.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE110
664.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE1001
FARMACII CU CIRCUIT INCHIS
FARMACIA 1
FARMACISTI
665.0FARMACIST- coordonatorS1.00PRIMAR110
666.0FARMACISTS1.00PRIMAR110
667.0FARMACISTS1.00PRIMAR1100
0
ASISTENTE MEDICALE
668.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
669.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
670.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
671.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
672.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
673.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
674.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
675.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
676.0ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL101
000
INGRIJITOARE
677.0INGRIJITOAREG1.00INGRIJITOARE11000
00
PFG- PERS.INFORMATICA
678.0ANALIST PRG.S1.00IA110
679.0OPERATOR DATEM1.00I1100
0
PFG - ALT PERSONAL
680.0CONTABILM1.00IA110
FARMACIA 2
FARMACISTI
680.5FARMACIST S0.50PRIMAR0.500.5
0
ASISTENTE MEDICALE
681.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
682.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE
BLOCURI OPERATORII
BLOC OPERATOR CL. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE I
ASISTENTE MED.
683.5ASISTENT MEDICAL -SEF BL.OPPL1.00PRINCIPAL110
684.5MOASAS1.00PRINCIPAL1100
685.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
686.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
687.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
INFIRMIERE
688.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA110
0
BRANCARDIERI
689.5BRANCARDIER G1.00BRANCARDIER 110
0
BLOC OPERATOR CL. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE II
ASISTENTI MEDICALI.
690.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL110
691.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
692.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
693.5MOASAS1.00PRINCIPAL1100
0
INFIRMIERE
694.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1105698800
0
CAMERA DE GARDA (DESERVESTE CLINICILE OG I si OG II)
ASISTENTI MEDICALI
695.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
696.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL1100
697.5ASISTENT MEDICALS1.00MEDICAL1100
698.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
699.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
0
INFIRMIERE
700.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA101
701.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
702.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
703.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
704.5INFIRMIERAG1.00INFIRMIERA1100
CAMERA DE GARDA (DESERVESTE CLINICA DE PEDIATRIE)
ASISTENTI MEDICALI
705.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
706.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
707.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
708.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
709.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
CABINET MEDICINA DENTARA (asigura si urgente)
MEDICI
710.5MEDICS1.00PRIMAR1100
711.5MEDIC- coordonatorS1.00PRIMAR1100
0
ASISTENTE
712.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL110
713.5ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
0
ÎNGRIJITOARE
0
CABINETE- PROGRAME DE SANATATE
"CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE"
MEDICI
ASISTENTE MEDICALE
714.5ASISTENT MEDICALPL1.00MEDICAL110
715.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
0
CABINET ONCOLOGIE MEDICALA
ASISTENTE MEDICALE
716.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
ACTIUNI COMUNE
BUCĂTĂRIA DIETETICĂ FILANTROPIA
ASISTENTE MEDICALE LA POST FIX
717.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL110
718.5ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
UNITATE TRANSFUZII SANGUINE
ASISTENTE LA POST FIX
719.0MEDIC LABORATOR S0.50SPECIALIST0.50.50
720.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
721.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
722.0ASISTENT MEDICALS1.00PRINCIPAL1100
723.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL1100
724.0ASISTENT MEDICALPL1.00PRINCIPAL101
BIROUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA
725.0SEF BIROU S1.00II110
726.0ECONOMISTS1.00IA1100
727.0ECONOMISTS1.00IA1100
728.0ECONOMISTS1.00IA1100
729.0ECONOMISTS1.00IA1100
729.5ECONOMISTS0.50IA0.50.50
730.5ECONOMISTS1.00IA1100
731.5ANALIST PRG.S1.00IA110
732.5MEDIC S1.00PRIMAR1100
733.5ECONOMIST S1.00IA1100
734.5ANALIST PRG.S1.00IA110
735.5FUNCTIONAR M1.00FUNCTIONAR 1100
736.5OPERATOR DATEM1.00I1100
737.5AJUTOR AN. PROGR.M1.00IA1100
738.5STATISTICIAN M1.00PRINCIPAL1100
739.5REGISTRATOR MEDICALM1.00MEDICAL1100
740.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL110
741.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
742.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
743.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
744.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
745.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
746.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
747.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
748.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
749.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL110
750.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL110
751.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL110
752.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL110
753.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
754.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
755.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL110
756.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL110
757.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
758.5REGISTRATOR MEDICALM1.00MEDICAL1100
759.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
760.5REGISTRATOR MEDICALM1.00PRINCIPAL1100
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE
761.5SEF SERVICIUS1.00I101
762.5MEDIC S1.00SPECIALIST110
763.5ANALIST PRG. S1.00IA1100
764.5ECONOMISTS1.00IA110
765.5REFERENT DE SPECIALITATE S1.00I1100
766.5CONSILIER JURIDICS1.00I110000
767.5ECONOMIST S1.00IA1100
768.5ECONOMISTS1.00IA1100
COMPARTIMENT APARATURA MEDICALA
769.5INGINER S1.00IA101
770.5INGINER S1.00IA1100
PERSONAL MEDIU
771.5TEHNICIANPL1.00PRINCIPAL1100
MUNCITORI SPITAL
BIROUL APROVIZIONARE - TRANSPORT
SOFERI AUTO
772.5SOFER AUTOSANITARAM1.00II1100
773.5SOFER AUTOSANITARAM1.00II1100
774.5SOFER AUTOSANITARAM1.00II1100
775.5SOFER AUTOSANITARAM1.00II1100
776.5SOFER AUTOSANITARAM1.00II1100
777.5SOFER AUTOSANITARAM1.00II101
778.5SOFER M1.00II1100
779.5SOFER M1.00II1100
780.5TEHNICIAN AUTOM1.00IA1100
MUNCITORI APROVIZIONARE
781.5MUNCITOR NECALIFICATG1.00I1100
ATELIER DE INTRETINERE SI REPARATII
782.5 SEF ATELIERSSD1.00I1100
"FORMATIA DE REPARATII , CONSTRUCTII SI INSTALATII"
ECHIPA I
783.5MUNCITOR CALIFICAT -sef echipaM1.00I1100
784.5MUNCITOR CALIFICATM1.00IV110
785.5MUNCITOR CALIFICATM1.00I110
786.5MUNCITOR CALIFICATM1.00I1100
787.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
ECHIPA II
788.5MUNCITOR CALIFICATM1.00I1100
789.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
790.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
791.5MUNCITOR CALIFICATM1.00III1100
FORMATIA DE EXPLOATARE A STATIILOR DE OXIGEN SI LIFTURI
ECHIPA I
792.5MUNCITOR CALIFICATM1.00I1100
793.5MUNCITOR CALIFICATM1.00I1100
794.5MUNCITOR CALIFICATM1.00I1100
795.5MUNCITOR CALIFICATM1.00I1001
796.5MUNCITOR CALIFICATM1.00I1100
797.5MUNCITOR CALIFICAT- grup electrogenM1.00III1001
ECHIPA II
798.5MUNCITOR CALIFICATM1.00I1001
799.5MUNCITOR CALIFICATM1.00I1001
800.5MUNCITOR CALIFICATM1.00I1100
801.5MUNCITOR CALIFICATM1.00I1100
802.5MUNCITOR CALIFICATM1.00IV1100
803.5MUNCITOR CALIFICATM1.00IV1100
804.5MUNCITOR CALIFICATM1.00IV1100
805.5MUNCITOR CALIFICATM1.00IV1100
806.5MUNCITOR CALIFICATM1.00IV110
807.5MUNCITOR CALIFICAT- grup electrogenM1.00I1100
FORMATIA DE EXPLOATARE SI INTRETINERE A CENTRALELOR TERMICE
ECHIPA I
808.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
809.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
810.5MUNCITOR CALIFICATM1.00III1100
811.5MUNCITOR CALIFICATM1.00III1001
ECHIPA II
812.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
813.5MUNCITOR CALIFICATM1.00IV1100
814.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
815.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
816.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
817.5MUNCITOR CALIFICATM1.00III1100
BIROUL ADMINISTRATIV
SPĂLĂTORIA MATERNITĂŢII
818.5SPALATOREASAG1.00SPALATOREASA1100
819.5SPALATOREASAG1.00SPALATOREASA1100
820.5SPALATOREASAG1.00SPALATOREASA1100
821.5SPALATOREASAG1.00SPALATOREASA1100
822.5SPALATOREASAG1.00SPALATOREASA1100
823.5SPALATOREASAG1.00SPALATOREASA1100
824.5SPALATOREASAG1.00SPALATOREASA110
SPĂLĂTORIA CL.PEDIATRIE
825.5SPALATOREASAG1.00SPALATOREASA1001
826.5SPALATOREASAG1.00SPALATOREASA1001
PERSONAL DESERVIRE GENERALĂ
827.5PORTAR G1.00PORTAR 1100
828.5PORTAR G1.00PORTAR 1100
829.5PORTAR G1.00PORTAR 1100
830.5PORTAR G1.00PORTAR 1100
831.5PORTAR G1.00PORTAR 1100
832.5PORTAR G1.00PORTAR 110
833.5PAZNIC G1.00PAZNIC 1100
834.5PORTARG1.00PORTAR1100
835.5PAZNIC G1.00PAZNIC 1100
836.5PAZNIC G1.00PAZNIC 1100
837.5PAZNIC G1.00PAZNIC 110
838.5PAZNIC G1.00PAZNIC 1100
839.5PAZNIC G1.00PAZNIC 110
CENTRALA TELEFONICĂ
840.5MUNCITOR CALIFICATM1.00III1100
841.5MUNCITOR CALIFICATM1.00III1100
842.5MUNCITOR CALIFICATM1.00III1100
843.5MUNCITOR CALIFICATM1.00III1100
844.5MUNCITOR CALIFICATM1.00III1100
"BLOC ALIMENTAR ""MATERNITATE"""
BUCATARIE
845.5MUNCITOR CALIFICATM1.00IV1100
846.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
847.5MUNCITOR CALIFICATM1.00IV110
848.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
849.5MUNCITOR CALIFICATM1.00III1100
850.5MUNCITOR CALIFICATM1.00III1100
"SALA DE MESE ""MATERNITATE"""
851.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
BLOC ALIMENTAR CL.PEDIATRIE
852.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II110
853.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
COMPARTIMENT LENJERIE MATERNITATE
COMPARTIMENT LENJERIE CL.PEDIATRIE
854.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
855.5MUNCITOR CALIFICATM1.00II1100
ZONE VERZI
856.5MUNCITOR NECALIFICATG1.00I1001
857.5MUNCITOR NECALIFICATG1.00I1100
ÎNGRIJITOARE CURATENIE AD-TIV.
858.5ÎNGRIJITOARE 1.00I1001
COMPARTIMENT CONFESIONAL
859.5PREOTS1.00I1100
TOTAL POSTURI ASIGURARI 859.5013.500.000.000.0096.00
TOTAL POSTURI ASIGURARI = 859.5"SALARII MERIT EXISTENT = 133, din care:10 cadre didactice"" EXECUTIE = 89, din care10 cadre didactice"
" CONDUCERE = 44, din care 6 cadre didactice"
Posturi existente " CONDUCERE = 44, din care 6 cadre didactice"
" CONDUCERE = 44, din care 6 cadre didactice"
" EXECUTIE = 89, din care10 cadre didactice"