Hotărârea nr. 24/2020

HCL 24 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.522/2007 REFERITOARE LA APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                     

 

         

                                                   HOTĂRÂREA NR.24

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

 

 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 30.01.2020;

              Având în vedere referatul de aprobare nr.3278/2020, raportul nr.6419/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.7374/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi avizele nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

  În conformitate cu prevederile Titlului II – Proprietatea privată, art. 555-557 din Codul Civil şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova, după cum urmează:

a)    se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b)    se scot din domeniul privat bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre;

c)     se modifică numărul de inventar al bunului identificat la poziţia 28 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.553/2019, din 21100096, în 21100097.

                

 

 

 

                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.                                 

                Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                         

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

              CONTRASEMNEAZĂ,

              SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

              Nicoleta MIULESCU

 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2020
Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova
Nr. Crt.Denumirea bunuluisuprafaţa (mp)/bucnr.inventarValoare Inv/lei.
1Masină de spălat1pv casare 20946/2019-pozitia 821100184"37,574.00"
2Puls Fog 1pv casare 20946/2019-pozitia 2221100095"19,950"
"Presedinte de sedinta,"
Bianca Maria Carmen PREDESCU
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2020
INTRĂRI BUNURIîn domeniul privat
Nr. Crt.Denumirea bunuluiSup/mp/buc"elemente de identificare, observaţii, stare de operativitate"Valoare Inv/lei.Administrator/loc de folosinta
1Copiator A3 monocrom1bucpv receptie 198789/2019"9,329.60"CLM
2Banc masă de atelier1pv receptie 152884/2019"4,284.00"CLM
3Casa de bani pentru casierie1pv receptie 152885/20196799.99CLM
4Sistem electronic de ordonare si dirijare1pv receptie 216160/201911992.09CLM
5Laptop cu licenta1pv receptie 192083/20193930.57CLM
6Parcometre cu alimentare solarăsi sistem de administrare14pv receptie 205132/2019323607CLM
7Generator ULV ceată rece1pv receptie223891/2019126226.72Salubritate
8Masini de cosit gazonul5pv receptie 202709/201922604.05RAADPFL
9Motocositori10pv receptie202698/201925123.04RAADPFL
"Presedinte de sedinţă,"
Bianca Maria Carmen PREDESCU
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------