Hotărârea nr. 239/2020

HCL 239 PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ŞI A FUNCŢIUNILOR ÎN ZONA STR.ALEXANDRU MACEDONSKI-STR.VLAD ŢEPEŞ-STR.EROILOR ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DESTINAŢIEI DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ ŞI SERVICII GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.ALEXANDRU MACEDONSK INR.71
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 239

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică şi a funcţiunilor  în zona str.Alexandru Macedonski-str.Vlad Ţepeş-str.Eroilor, în vederea schimbării de destinaţie din zonă industrială în zonă mixtă şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Alexandru Macedonski nr.71

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

        Având în vedere referatul de aprobare nr.95730/2020, raportul nr.101209/2020 întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare nr.105870/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrtiv prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică şi a funcţiunilor  în zona str.Alexandru Macedonski-str.Vlad Ţepeş-str.Eroilor, în vederea schimbării de destinaţie din zonă industrială în zonă mixtă şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Alexandru Macedonski nr.71 şi avizele nr.252/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor şi nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;

         Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

           În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică şi a funcţiunilor în zona str.Alexandru Macedonski-str.Vlad Ţepeş-str.Eroilor, în vederea schimbării destinaţiei din zonă industrială, în zonă mixtă şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Alexandru Macedonsk, inr.71, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         

 

 

 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

2- 3


LC1Ț™


DJ-ll-m-B-07961

Casa -sf. sec. XIX-


-REGLEMENTARI URBANISTICE


sc. 1:1000


:! fetocG:!!


• :BLOCiO- :


LEGENDA:


Limite

— Limita zona studiata prin P.U.Z.

S = 25.045,00 m2

î *_ *j Teren ce a generat DOC. P.U.Z. proprietate S.C. VALLETTAVILLAS S.R.L.

S = 8.707,00 m2

► Acces incinta

- Limita de construibilitate*

_____ Zonificare

Zona locuințe colective propusa


P.O.T. propus = 38,00 %

C.U.T. propus = 2,60 Rhmax - 2S+P+5-6E retras ■ Umax= 24,50 m de la sol


P.O.T. propus = 42,00 %

C.U.T. propus = 1,26

Rhmax ~ P+5 ~ Umax = 19,80 m de la so


DJ-ll-m-B-08167 Atelierele Bratasanu 1910-1927


P+1 Parțial


LC2


- Imobile propuse - 2S+P+5-6Eretras cu destinația de parcare 2

1' " 71 niveluri subterane, spatii comerciale la parter si locuințe colective la nivelele supraterane

Sc = 824,00 m2 / bloc x 4 = 3.296 m2

S<jesf = 5.600 m2 suprateran / bloc x 4 = 22.400 m2

[- —i Contur Subsol propus cu doua niveluri avand destinația de parcare auto

Sc = 5.780,00 m2 (Subsol 1-154 locuri de parcare)

Sc = 5.700,00 m2 (Subsol 2-115 locuri de parcare)

Sdesr = 11.480,00 m2 (Subsol 1+2 - 269 locuri de parcare)

Locuri de parcare la nivelul solului = 110

I | Zona de servicii/comert propusa


X: Construcțiile existente ce nu respecta retragerea impusa privind limita de construibilitate, se vor putea mansarda pastrand aliniamentul existent

Nota: Pentru profite le caracteristice ale străzilor si a bilanțului teritorial, vezi planșa 3A._____________________


El


proiect


craiova, dolj

unirii, nr.196


P.O.T. propus = 80,00 %

C.U.T. propus = 3.00

Rhnvi, - P+1- Hmax = 23.65 m de la so


Zona de locuințe mici - individuale


P.O.T. existent/propus = 35,00 %

C.U.T. existent/propus = 1,05

Rhma* - P+2 - Hmgx = 14,00 m de la so


Zona circulatii carosabile

Zona circulatii pietonale


Construcții existente


Clădiri monument istoric existente in zona Zona de protecție monumente istorice Posturi de transformare in anvelopa metal existente in zona ----------f '


REFERAT / EXPERTIZA NR. DATA:

BENEFICIAR

S.C. VALLETTAVILLAS S.R.L. prin reprezentant MARCEA MARCEL

Sediul: Str. Ștefan Cel Mare, nr. 193, ________________Mun. Craiova, Jud. Pol)


L.

;t


ARHITECTURA:

SEF PROIECT?" PROIECTAT:


NUME:

ARH. URB. STEFARTA E.~ ARH. URB, STEFARTA E. URB. CONSTANTIN A.M.

URB. CONSTANTIN A.M.


SEMNĂTURĂ:


TITLU PROIECT _. . ZZ7 u          / n.,   7 71

----------- Elaborare PUZ in vederea modificării funcțiunii din zona Industriala In zona mixta locuințe sl servicii, in vederea realizării unui ansamblu resldential 2S+P+5-6 retras

_______Adresa: Str. Alexandru Macedonski, Nr. 71, Mun. Craiova, Jud. Dolj TITLU PLANȘA


REGLEMENTARI URBANISTICE


Proiect nr. 92/2018