Hotărârea nr. 238/2020

HCL 238 PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ZONA STR.MIHAI VITEAZU-STR.BIBESCU-STR.BRESTEI GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. BIBESCU NR.6
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

HOTĂRÂREA NR. 238

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică zona str.Mihai Viteazu-str.Bibescu-str.Brestei, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Bibescu, nr.6

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

        Având în vedere referatul de aprobare nr.95816/2020, raportul nr.102985/2020 întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare nr.103376/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrtiv prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică zona str.Mihai Viteazu-str.Bibescu-str.Brestei, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Bibescu, nr.6 şi nr.252/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor şi nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;

         Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

           În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică zona str.Mihai Viteazu-str.Bibescu-str.Brestei, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Bibescu, nr.6, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 


LEGENDA LIMITE

3 9 1 LIMITA ZONA LUATA IN STUDIU

I a I LIMITA TEREN CARE A GENERAT P.U.Z.

a O ALINIAMENT CONSTRUIBIL

■«•CC'NWCTE APA EXISTENTE W ?OI«


CONDUCTA EXISTENTA OE CANALIZARE

A AFgl MENAJER^

COWUCTĂ CANALIZABE PÎIWAIA


CONDUCTA OAZE NATURALE EX'S TftHA IN ZOUA RACORD GÂZE NATURALE PROPUS


»**— •- MC ELfCTRtCA AEP.ÎÂWSI(8TEHAHA tV,«T LCa 0.4 Kv


< țiot.uwTv


Arh. Dlaconescti MI


/f. Luliffn


CAROSABILE

PIETONALE

HH SPATII VERZI AMENAJATE

ZZj ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA FUNCȚIUNI DE INTERES PUBLIC SI DOTĂRI DE INTERES

__ GENERAL

i____ IMOBILE LOCUINȚE INDIVIDUALE

[ZZj IMOBILE FUNCȚIUNI DE INTERES PUBLIC SI DOTĂRI DE INTERES GENERAL

INDICI

UTR 1 • FUNCȚIUNI DE INTERES PUBLIC SI DOTĂRI DE INTERES GENERAL

REGIM ÎNĂLȚIME P+2 MAXIM H MAXIM LA CORNISE=14,0 M P.O.T. = 42%

C.U.T. = 1,26

UTR 2 - FUNCȚIUNI DE INTERES PUBLIC SI DOTĂRI DE INTERES GENERAL

REGIM ÎNĂLȚIME P+3 MAXIM H MAXIM LA CORNISE=18,0 M P.O.T. = 42%

C.U.T. = 2,45

UTR 3 - LOCUINȚE

REGIM ÎNĂLȚIME P+2 MAXIM H MAXIM LA CORNISE=11,0 M P.O.T. = 35%

C.U.T. = 1,05


CABLU FIBRA OPTICA AfifilANA

Existent

Propus

0

Suprafețe funcționale

Suprafața mp

Procent %

Suprafața mp

Procent %

1

Suprafața circulații pietonale si carosabile

6300,00

36

7988,00

45

2

Suprafețe construite

3700.00

20

6213,00

35

3

Suprafate carosabile incinta

0

0

143,00

0.8

4

Suprafețe spatii verzi Suprafețe spatii neamenajate

200,00

7552,00

1

43

16’3.00

I77S.O0

9 2

'ty

CTotal zona luata in sin din

17752,00

100 /;■'

17752,00

100    •


' - J 16 - 3047 - 1993


- PJan urbanistic de zona Reconsiderarea urbanistica zona slr. Mihai Viteaza, str. FJibescu, slr. Breslei