Hotărârea nr. 236/2020

HCL 236 MODIFICAREA CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND MONTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MOBILIERULUI STRADAL DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

 

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

 HOTĂRÂREA NR.236

privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea şi întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.94118/2020, raportul nr.96458/2020 al Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.97729/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Caietului de sarcini privind montarea şi întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova şi avizele nr.250/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.l.  Se aprobă modificarea Caietului de sarcini privind montarea şi întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova, conform actului adiţional nr.2 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2006.

      Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.236/2020   

 

 

 

                                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                      Adrian COSMAN

 

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 2

 

 

LA CAIETUL DE SARCINI APROBAT PRIN H.C.L. NR. 268/2006

 

 

Între:

 

 Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza Nr. 7, având cod fiscal nr. 4417214,  cont nr RO81TREZ24A670503200530X, deschis la Trezoreria Operativa mun. Craiova, reprezentat prin Primar;

 

şi

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 129A  codul unic de înregistrare RO 7403230, nr. ORC J16/752/1995 având contul RO58 CECEDJ0152RON0525452, deschis la CEC Bank.

 

 

Părţile prezentului act adiţional convin modificarea Caietului de Sarcini după cum urmează:

Art. 1. Se modifică Capitolul II din caietul de sarcini urmând să aibă următorul conţinut:

 

 

CAPITOLUL II

 

    CONFECŢIONAREA, MONTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MOBILIERULUI STRADAL

 

Art.2. Se modifică, prin completare cu punctul 7, art. 9 din caietul de sarcini urmând ca acesta să aibă următorul conţinut;

Art.9. Montarea băncilor

a) Montarea băncilor pentru agrement pe domeniul public, are ca scop asigurarea odihnei şi recreerii pentru cetăţeni. Aceste bănci se montează pe trotuare sau alei pietonale din parcuri, zone verzi şi de agrement, grădini, peluze, locuri special amenajate din cvartalele de blocuri;

b) Montarea băncilor pentru agrement se va realiza având în vedere fixarea lor pentru eliminarea riscurilor de distrugere sau sustragere;

c) Băncile pentru agrement cu schelet metalic vor fi protejate împotriva factorilor corozivi ( grunduire şi vopsire );

d) Lamelele din cherestea vor fi fără noduri, geluite, vopsite şi executate dintr-o singură bucată.

Art. 9.1. Confecţionarea băncilor de agrement pentru trotuare sau alei pietonale din parcuri, zone verzi şi de agrement, grădini, peluze, locuri special amenajate din cvartalele de blocuri;

a) bănci din confecţie metalică pură – se folosesc doar materiale din ţeavă metalică rotundă sau rectangulară, cu elemente decorative turnate; Procedura de executie: sudură electrică sau oxiacetilenica, nituire, asamblare prin şurub şi piuliţă, montaj în teren ;

b) bănci din confecţie metalică şi lemn: peste banca propriu zisă realizată din ţeavă metalică rotundă sau rectangulară se montează elemente din lemn cu diferite dimensiuni. Procedura de lucru: sudura electrică sau oxiacelilenica, nituire, asamblare prin şurub si piuliţă; lemnul va fi prelucrat ( debitat, rindeluit, finisat, lăcuit sau vopsit, etc) şi montat pe structură metalică ( şurub+piuliţă), montaj în teren;

c) bănci din lemn : lemn rotund sau forme rectangulare; Procedura de lucru: Lemnul poate fi achiziţionat sub forma brută sau debitat în formele şi dimensiunile dorite. Urmează a fi rindeluit – dacă este cazul, finisat, lăcuit sau vopsit, asamblare elemente cu ajutorul holtzsuruburilor, surub+piuliţă, montaj în teren.

d) bănci din lemn şi elemente din beton armat; Elementele din beton armat pot fi achiziţionate sau produse de către operator; Lemnul poate fi achiziţionat sub formă brută sau debitat în formele şi dimensiunile dorite. Urmează a fi rindeluit – dacă este cazul, finisat, lăcuit sau vopsit, asamblare elemente cu ajutorul dibluri sau conespan, şurub+piuliţă, montaj în teren.

e) bănci din parţi fontă turnată şi lemn; Părtile turnate din fontă vor fi achiziţionate de la diverşi operatori economici de profil. Lemnul poate fi achiziţionat sub formă brută sau debitat în formele şi dimensiunile dorite. Urmează a fi rindeluit – dacă este cazul, finisat, lăcuit, sau  vopsit, asamblare elemente cu ajutorul holtzsuruburilor, şurub+piuliţă, montaj în teren.

 

         Art.9.2.Confecţionat şi reparat pontoane ambientale de promenade sub diverse forme sau marimi;

 

         Art. 9.3. Confecţionat şi reparat foişoare ambientale din lemn;

 

         Art.9.4.Confecţionat şi reparat mobilier ambiental recreativ sub diverse forme: pavilioane rustice, căsuţe pentru copii, bărcuţe, mori de apă sau vânt, poduri – podeţe peste cursuri mici de apă ( pârâuri artificiale, lacuri mici );

a) pavilion rustic - confecţionat sub diverse forme din elemente de lemn  care cuprinde şi o masă şi două bănci construite pe stâlpii pavilionului ;
      b) căsuţe de lemn ( sau căsuţa bunicii) cu dimensiuni mici ( înălţime de 1.5 m) amplasate în zone special amenajate din parcuri şi grădini unde copii pot să se joace şi să realizeze diverse activităţi recreative ( desene, modelare lut cu ajutorul unor roţi de olar, etc) ;

c) bărcute din lemn - imitaţia unei bărci la dimensiuni mai mici, amplasate în diverse zone din parcuri si grădini;

d) mori de apă şi vânt - construcţii ambientale realizate în parcuri acolo unde se pretează, scopul fiind de a reda o parte din frumuseţile arhaice pentru dezvoltarea imaginaţiei copiilor. Realizate din lemn, sub diverse forme si mărimi, modelele pot fi fixate pe postamente de beton, lemn sau construcţie metalică.

        

         Art. 9.5. Confecţionat şi reparat grătare pentru picnic

a) confecţionare din zidărie de caramidă plină, preparat şi turnat beton, confecţie metalică, etc 

        

         Art. 9.6.Confecţionare şi montare gabioane;

a) un gabion este un element constructiv care în principal este folosit la stabilizarea solului. Noile tendinţe în materie de arhitectură ambientală încadrează gabioanele în categoria împrejmuirilor şi chiar la realizarea unor modele de bănci şi măsuţe amplasate în zone de recreere. Construcţia structurii unui gabion este compusă din una sau mai multe plase de oţel zincat şi pietre  destul de mari cât să nutreacă prin ochiurile plaselor alese. În funcţie de destinaţie se poate ataşa un blat din lemn pentru obţinerea unei băncuţe.

 

Art. 9.7 Confecţionat mobilier ambiental recreativ sub diverse forme: bănci de agrement din lemn sculptat pentru parcuri, grădini, peluze, etc.; mese din lemn sculptat pentru parcuri, grădini, peluze, etc.; figurine sau personaje din basme sau desene animate din lemn sculptat pentru parcuri, gradini, peluze, etc.; anumite elemente de joc din lemn pentru dotarea locurilor de joacă; alte obiecte din lemn sculptat;

a)  confecţionarea băncilor de agrement din lemn sculptat pentru parcuri, grădini, peluze,etc. – sunt realizate din lemn sculptat 100%; procedura de execuţie: manual, prin folosirea diverselor scule şi dispozitive, fie electrice, fie cu motor termic.

Băncile pot avea diverse forme şi mărimi, pot avea anumite semnificaţii. Lemnul folosit va fi ales din arborii uscaţi şi tăiaţi de la sol din municipiul Craiova. Băncile pot fi amplasate fie în parcuri, fie în zona Grădinii Zoologice – cele care reproduc anumite animale, în interiorul locurilor de joacă – cele care reproduc anumite personaje din basme sau desene animate.

b) confecţionarea meselor din lemn sculptat pentru parcuri, grădini, peluze, etc. - sunt realizate din lemn sculptat 100%, procedura de execuţie: manual, prin folosirea diverselor scule şi dispozitive, fie electrice, fie cu motor termic.

Mesele pot avea diverse forme şi mărimi, pot avea anumite semnificaţii. Lemnul folosit va fi ales din arborii uscaţi şi tăiaţi de la sol din municipiul Craiova. Mesele Băncile pot fi amplasate fie în parcuri, fie în zona Grădinii Zoologice – cele care reproduc anumite animale, în interiorul locurilor de joacă – cele care reproduc anumite personaje din basme sau desene animate.

c) confecţionarea anumitor figurine sau personaje din basme sau desene animate din lemn sculptat pentru parcuri, grădini, peluze, etc. -  sunt realizate din lemn sculptat 100%, procedura de execuţie: manual, prin folosirea diverselor scule şi dispozitive, fie electrice, fie cu motor termic. Pot avea diverse forme şi mărimi, pot avea anumite semnificaţii. Pot fi realizate fie pe trunchiul de arbore uscat, fără a fi tăiat de la sol sau dislocat, fie din bucăţi de trunchi de arbore şi amplasat în diverse zone.

         d) confecţionarea  anumitor elemente de joc din lemn pentru dotarea locurilor de joacă – se pot crea diverse forme geometrice cu rolul de a stimula gândirea şi creativitatea copiilor: cilindru cu spirală pe care poate aluneca o bilă sau plan înclinat cu diverse obiecte, bile din lemn legate la capătul unor frânghii ( ciocnirea a două corpuri solide) etc.;

         e) confecţionarea diverselor obiecte din lemn sculptat.

 

         Art. 3. Celelalte articole din Caietul de sarcini, rămân neschimbate.

 

         Prezentul act adiţional a fost semnat astăzi, .................2020, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

          MUNICIPIUL CRAIOVA

                        PRIMAR,

                   Mihail Genoiu

 

 

         Direcţia Servicii Publice

               Director Executiv,

                  Delia Ciucă

 

        Director Executiv Adjunct,

                 Alin Glăvan

 

 

                    Întocmit,

    Ana-Maria Nenciu

 

     

                          OPERATOR,

 

                   R.A.A.D.P.F.L. Craiova

                       Director General

                            Ninel Cercel

 

                           Director Tehnic,

                        Cristian Grigore

 

                 

 

                       Sector Mobiler Urban,

                             Cristian Florescu