Hotărârea nr. 235/2020

HCL 235 MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 04.08.2020 ORDINEA DE ZI

 MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

 

   HOTĂRÂREA NR.235

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.08.2020, ordinea de zi

                   

 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de

30.07.2020.

           Având în vedere referatul de aprobare nr.94208/2020, raportul nr.96459/2020 al Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.97918/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.08.2020, ordinea de zi şi avizele nr.250/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.125 alin.1 şi 2 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale şi Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat, pe anul 2020,

          În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                         HOTĂRĂŞTE:

 

 

  Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.08.2020, ordinea de zi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. şi dna.Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.235/2020

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A.

 

 

ORDINEA DE ZI

04.08.2020

 

 

         Înființarea  următoarelor puncte de lucru ale Companiei de Apă „Oltenia” S.A.:

          -        Stația de Epurare Bechet, cu sediul în orașul Bechet, T46, parcelele de la 72 la 85 zona Cot, județul Dolj, având ca obiect de  activitate „Colectarea și tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.  

          -        Stația de Epurare Bârca, cu sediul în comuna Bârca, str. Aleea Parcului nr.2B, județul Dolj, având ca obiect de activitate „Colectarea și tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.  

          -        Stația de Epurare Carpen, cu sediul în comuna Carpen, sat Carpen, T 56, pacela P 5a, județul Dolj având ca obiect de  activitate „Colectarea și tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.

          -        Stația de Epurare Cleanov, cu sediul în comuna Carpen, sat Cleanov, T 56, parcela P81, județul Dolj, având ca obiect de activitate „Colectarea și tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.  

        

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN