Hotărârea nr. 233/2020

HCL 233 MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVETIŢII „REABILITARE FÂNTÂNI PENTRU BĂUT APA DE TIP CIȘMELE (DE PERETE)-„FÂNTÂNA POPOVA” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”
 
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA               

                                                                                                            

  HOTĂRÂREA NR.233

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invetiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete)-„Fântâna Popova” din Municipiul Craiova”

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.96074/2020, raportul nr.96554/2020 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr. 101812/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invetiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete)-„Fântâna Popova” din Municipiul Craiova” şi avizele nr.250/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.252/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului

          În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi art.15 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete)-„Fântâna Popova” din Municipiul Craiova”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.510/2017 şi nr.542/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.233/2020   

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI:

 

 

Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele (de perete) – „Fantana Popova” din Municipiul Craiova

componentă a proiectului ”Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municiului Craiova - faza II – zona Fantana Popova”

 

 

 

a)     Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

   1.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA329,778 mii lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 222,456 mii lei

   2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA   – 277,378 mii lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA: 186,929 mii lei.

       

b)       Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice /capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii

CAPACITATI:

 

-SUPRAFATA TEREN: 590 mp

-SUPRAFATA CONSTRUITA: 16.00 mp

-SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA: 16.00 mp

 

c)        Durata de executie a lucrarilor: 3 luni

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN