Hotărârea nr. 231/2020

HCL 231 MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                     

                                                HOTĂRÂREA NR.231

privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 30.07.2020;

              Având în vedere referatul de aprobare nr.94142/2020, raportul nr.98481/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.99560/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi avizele nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

  În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, art.555-557 din Codul Civil şi Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 

  În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.354 alin.2 şi art.357 alin.1 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.                                 

             Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

    

 

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.231/2020
Intrari bunuri in inventarul domeniului privat
Nr. Crt.cod de clasificareDenumirea bunului"elemente de identificare, observaţii, stare de operativitate"anul dobandiriişi/sau al darii in folosintaValoare Inv/lei.Situaţia juridica actuală( actul juridic prin care bunul respectiv a fost dobândit în proprietatea privată )
1"2,2,9"Echipament de tip NAS4buc echipament SYNOLOGY RS: 19AQQRMRY;AOOOR&DQQZJ;A=OOR&DQQRQ(%G202052483.76"proces verbal receptie nr.61337/2020, fact 23401/22.04.2020"
2",,"Modul conectare cu Politia Locala "1buc Modul conectare cu Politia Locala pentru cautare şi vizualizare informaţii despre autovehicule, inclusive plata taxei de parcare"201920999.93"proces verbal receptie nr 196739/2019, fact26790/2019 "
33.4Echipamente de fitness1 buc. Echipamente de fitness water park2019112306.25"proces verbal receptie nr 138594/2019, fact. 002715/2019 "
4"2,1,24,6"Module platformă supraterana pentru colectarea selectivă a deşeurilor33 buc module 2019125271.3"proces verbal receptie nr 176368/2019, fact 2673/2019 "
5"2,2,8"Laptop30 buc Laptop DELL Vostro 35802019100495.5"proces verbal receptienr.217350/2019, fact4687/2019 "
"Presedinte de sedinta,"
Adrian COSMAN
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 231/2020
Bunuri care sunt scoase din inventarul domeniului privat
Nr. Crt.Denumirea bunului"elemente de identificare,numar de inventar"Valoare Inv/lei.Situaţia juridica actuală( actul juridic prin care bunul respectiv a fost dobândit în proprietatea privată )
1debitmetre portabile21201182157944.38"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
2opturatoare pneumatice conductă 24 buc211001258151691.37"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
3captare izvor Popova I1100204414096.92"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
4captare izvor Popova II110020456753.26"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
5cond reful Popova 1588ml1100204629789.8"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
6wc popova11002043195.64"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
7debitmetru tip sonoflor 30002120117916924.8"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
8cd legatura rezervor retea 211001243165.94"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
9contor apa dn 40-130buc211001251145573.3"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
10contor apa dn 40-97buc211001249112232.26"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
11contor apa dn 40-102buc211001250116949.96"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
12contor apa dn 40-84buc21100124792973.87"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
13contor apa dn 40-135buc211001253160518.99"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
14contor apa dn 40-83buc21100124696741.04"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
15contor apa dn 40-126buc211001252152082.36"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
16contor apa dn 40-93buc211001248111102.77"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
17contor apa dn 40-78buc211001245104150.9"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
18apometru dn 40- 82buc21100124267343.88"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
19apometru dn 40- 55buc21100124145757.75"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
20contor apa dn 40-90buc21100124440818.42"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
21contor apa dn 40-12buc2110012545442.47"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
22contor apa dn 40-233buc211001257107053.45"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
23contor apa dn 40-200buc211001256100852.45"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
24contor apa dn 40-35buc2220006617397.2"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
25contor apa dn 40-63buc21100125531399.5"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
26contor apa dn 40-brancusi2110012401370.7"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
27contor apa dn 40 -113apt2110012391381.07"HCL nr.462/2019 trecere din domeniul public in domeniul privat, proces verbal 600/2019"
"Presedinte de sedinta,"
Adrian COSMAN
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------