Hotărârea nr. 230/2020

HCL 230 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.37094/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI SAS NICOLETA-DELIA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. SAS NICOLETA-DELIA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

               HOTĂRÂREA NR.230

privind modificarea contractului de concesiune nr.37094/19.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sas Nicoleta-Delia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sas Nicoleta-Delia

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.95006/2020, raportul nr.97832/2020  întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.98872/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr.37094/19.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sas Nicoleta-Delia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sas Nicoleta-Delia şi avizele nr.250/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului şi nr.258/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport;

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

           În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu art.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a, art.354 și art.355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

hotărĂŞte:

 

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.37094/19.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sas Nicoleta-Delia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sas Nicoleta-Delia, astfel:

a)     schimbarea părţii contractante, în sensul înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului, din persoană fizică Sas Nicoleta-Delia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sas Nicoleta-Delia, în persoană juridică, respectiv „S.C. Dr. Sas Nicoleta Delia S.R.L., reprezentată legal prin Sas Nicoleta-Delia”;

b)      prelungirea duratei contractului de concesiune, pentru o perioadă de 7 ani, o lună şi 15 zile, începând de la data 01.09.2020, până la data de 15.10.2027.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006.

 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Dr. Sas Nicoleta-Delia S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU