Hotărârea nr. 23/2020

HCL 23 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.545/2019 REFERITOARE LA APROBAREA SOLICITĂRII CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI REFERITOARE LA TRANSMITEREA UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL 2985 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                                                                                                                

                                                                                                                   HOTĂRÂREA  NR.23

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.545/2019 referitoare la aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la transmiterea unei părţi din imobilul 2985, din domeniul public al statului și din administrarea  Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi declararea acestuia ca bun de interes public local

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.7952/2020, raportul nr.8061/2020, întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.8860/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.545/2019 referitoare la aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la transmiterea unei părţi din imobilul 2985, din domeniul public al statului și din administrarea  Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi declararea acestuia ca bun de interes public local şi avizele nr.30/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 

 În conformitate cu prevederile art.292 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi art.858-870 din  Codul Civil;

 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit.g,  art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1. Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.545/2019 şi va avea următorul conţinut:

               „După preluare, partea de imobil se utilizează ca drum de acces la proprietăţile limitrofe imobilului 2985, pentru asigurarea accesului la căile de comunicaţii de interes local, judeţean şi naţional, cu asigurarea fondurilor de la bugetul local, într-un termen de 5 ani de la transmiterea părţii din imobilul prevăzut la art. 1 din hotărâre.”

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară şi Ministerul Apărării Naţionale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

        Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU