Hotărârea nr. 229/2020

HCL 229 LUARE ACT DE SENTINŢA CIVILĂ NR.3098/28.02.2012 PRONUNŢATĂ ÎN DOSARUL NR.27274/215/2010 AL JUDECĂTORIEI CRAIOVA RĂMASĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ CONFORM DECIZIEI NR.329/2013 A TRIBUNALULUI DOLJ ŞI DECIZIEI NR.9214/2013 A CURŢII DE APEL CRAIOVA
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
                     

                                                                                     

                                                                                     

             HOTĂRÂREA  NR.229

privind luare act de Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013  a Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.100547/2020, rapoartele nr.100583/2020 şi nr.109113/2020 ale Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.101574/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune luare act de Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013  a Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova şi avizele nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

            În conformitate cu prevederile art. 907, art. 908, art. 911 şi art.914 din Codul Civil, Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările şi completările ulterioare;   

          În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.2, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

  Art.1. Se ia act de Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013  a Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova, prin care se constată că Parohia Sf. Ioan Hera a dobândit, pe calea prescripţiei achizitive de lungă durată, dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, în suprafaţă de 1194 mp, situat în municipiul Craiova, str. Crişului nr.9A.

Art.2. Se aprobă rectificarea  înscrierilor din Cartea Funciară nr.21886 privind  terenul situat în municipiul Craiova, str. Crişului nr.9 A, în sensul diminuării suprafeţei de la 6.387 mp.,  la  5.162 mp.

Art.3.  Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova în vederea întocmirii procedurilor de rectificare a Cărţii Funciare nr.211886.

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Parohia Sf.Ioan Hera vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU