Hotărârea nr. 228/2020

HCL 228 LUARE ACT DE DECIZIA CIVILĂ NR.725/2018 RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL DOLJ ÎN DOSARUL NR.25748/215/2015
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
                                                                                       

                                                                                     

         HOTĂRÂREA  NR. 228

privind luare act de Decizia Civilă  nr.725/2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.94933/2020, raportul nr.97804/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.98314/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune luare act de Decizia Civilă  nr.725/2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015 şi avizele nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

          În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.2, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se ia act de  Decizia Civilă nr.725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015, prin care municipiul Craiova, prin Primar, a fost obligat să-i vândă dlui. Oprișan Silviu Bogdan, locuința situată în municipiul Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, compusă din două camere și dependințe, la prețul de 116485 lei, conform raportului de expertiză.

Art.2. Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a locuinţei identificate la art.1, ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.3. Se aprobă vânzarea către Oprișan Silviu Bogdan, a locuinței situată în municipiul Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, compusă din două camere și dependințe, la prețul de 116485 lei.

Art.4. Cheltuielile ocazionate de realizarea documentaţiei cadastrale, de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul public, precum şi cheltuielile de publicitate imobiliară la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară

             Dolj, pentru imobilul prevăzut la art.3, vor fi suportate de Oprișan Silviu Bogdan.

Art.5.  Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării contractului de vânzare-cumpărare şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Dolj.

 

  Art.6.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la  aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și nr.144/2012 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ şi Oprișan Silviu Bogdan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU