Hotărârea nr. 226/2020

HCL 226 PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
      MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                     

             HOTĂRÂREA NR.226

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.95785/2020, raportul nr.98560/2020 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.98589/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe şi avizele nr.250/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului şi nr.258/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport;    

În conformitate cu prevederile art.8 alin.4 şi alin.5 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.15 alin.16 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, art.75 alin.2 și art.82 alin.1 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor art.1796 lit.b din Codul Civil, art.108, 354, 355 şi art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

    

 


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.226 2020
NrNR.CODATA COTITULARStrNrBlScAp
179963/17/2003DONOSE ALINOltenia1AT1214
2110143/17/2003BALAN MISUOltenia1AT1312
3425384/2/2010BARAN ELENA MARINELAOltenia1CT334
493278 25/06/2015DUMITRESCU LORENA MIHAELAOltenia1CT3412
523909812/29/2004VINATORU NICOLAEOltenia1CT3414
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Adrian COSMAN
-