Hotărârea nr. 224/2020

HCL 224 ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                               

                                                                                                            

     HOTĂRÂREA NR. 224

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020

 

           Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.95515/2020, raportul nr.96578/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.96763/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020 şi avizele nr.250/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată şi completată, Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată și Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

                În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.132, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA O R G A N I G R A M AANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.224/2020
SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Adrian COSMAN
TOTAL POSTURI 117
Din care:CONDUCERE- 9
EXECUTIE- 108
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA NR.2 LA .H.C.L. NR.224/2020
STAT FUNCTII
PRIVIND FUNCTIILE DE CONDUCERE SI DE EXECUTIE
Nr.crt.DENUMIREA FUNCTIEIGRADNIVEL STUDIINR.POSTURI TOTALNR.POSTURI VACANTE
FUNCTII DE CONDUCERE
1ADMINISTRATOR -DIRECTOR GENERALS1
2DIRECTOR DEZVOLTARES1
3DIRECTOR ECONOMICS11
4DIRECTOR TEHNICS1
SEF SERVICIU
5SEF SERVICIU COMERCIALS1
6SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATES1
7SEF SERVICIU DEZVOLTARES1
8SEF SERVICIU TEHNICS11
9SEF BIROU RUSIS1
TOTAL POSTURI CONDUCERE9
FUNCTII DE EXECUTIEGRADNR.POSTURI TOTAL
COMPARTIMENT JURIDIC
10Consilier Juridic -Inspector specialitateIAS2
TOTAL2
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
11Inspector specialitateIAS1
12Inspector specialitateIS1
TOTAL2
BIROU R.U.S.I.
13Inspector specialitateIAS2
14Secretar dactilografIM1
15InspectorIIM1
16Purtator de cuvantS1
TOTAL5
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
17Inspector specialitateIS1
TOTAL1
COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
18Inspector specialitateIS1
TOTAL1
COMPARTIMENT CONTROL INTERN
19Inspector specialitateIAS1
TOTAL1
COMPARTIMENT PAZA
20Inspector specialitateIIS1
21PaznicIM9
TOTAL10
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
22Inspector specialitateIAS4
Nr.crt.DENUMIREA FUNCTIEIGRADNIVEL STUDIINR.POSTURI TOTALNR.POSTURI VACANTE
23CasierIM3
TOTAL7
SERVICIUL COMERCIAL
COMPARTIMENT RECUPERARE DEBITE
24Inspector specialitateIAS1
TOTAL1
COMPARTIMEN URMARIRE CONTRACTE
25Inspector specialitateIAS3
26Inspector specialitateIS2
TOTAL5
ARHIVA+MAGAZIE
27Inspector specialitateIASSD11
28Inspector specialitateIAS1
TOTAL21
DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL TEHNIC
COMPARTIMENT INVESTITII INTRETINERE SI REPARATII
29InginerS1
30Muncitor calificatIM71
31ElectricianIM21
32SoferIM21
TOTAL123
COMPARTIMENT SELECTIE DESEURI,IGENIZARE
33Inspector specialitateIIS1
34Muncitor necalificatG26
TOTAL27
DIRECTIA DEZVOLTARE
COMPARTIMENT LICITATII
35Inspector specialitateIAS1
TOTAL1
SERVICIUL DEZVOLTARE
36Inspector specialitateIAS8
37Inspector specialitateIS1
38Inspector specialitateIIS2
39InspectorIAM6
40CasierIM141
TOTAL31
TOTAL POSTURI EXECUTIE1085
TOTAL POSTURI1177
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian COSMAN