Hotărârea nr. 223/2020

HCL 223 ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                                     

 HOTĂRÂREA NR.223

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.95231/2020, raportul nr.96610/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.96777/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020 şi avizele nr.250/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului şi nr.258/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

                                                                                   Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.223/2020

                                                                                                        

                                                                                               

           

 

  ORGANIGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                   

CONTABIL SEF

 

 

COMPARTIMENT RECUPERARE FIZICĂ ŞI PSIHOLOGICĂ

 

 

 

COMPARTIMENT SOCIAL

 

COMPARTIMENT MANAGEMENT  INTEGRAT

CMSSSA

 

COMPARTIMENT

JURIDIC

 

 

COMPARTIMENT

ACHIZITII PUBLICE

 

SERVICIUL  DE SPECIALITATE MEDICAL, MEDICO-SANITAR  SI AUXILIAR-SANITAR

1

 
 

 


                                    

  1

 

 36

 

   2

 

 6

 

 

4

 

1

 

2

 

104

 

1

 
 

 


                                                                                        

COMPARTIMENT

FINANCIAR CONTABIL RESURSE UMANE

REGISTRATURA

6

                                           

 

SERVICIU L ADMINISTRATIV

 

 

 
 

 

 


1

 

29

 
Total posturi: 158 posturi

Posturi de conducere: – 4 posturi

Posturi de executie: 154 posturi, din care:

-          posturi de specialitate – 114 posturi

-          posturi administrativ   -   40 posturi                                                                                       

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN

                                  Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.223/2020

 

                                                                                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                             Adrian COSMAN

                                                                                      

                                                                                 STAT DE FUNCTII

                           2020

Nr.

crt

Denumire compartiment

Functii

Grad

Nivel

Studii

Numar posturi

Normate

Ocupate

vacante

I

Conducere                                         

                                                               2

Director

I

S

1

-

1*

Contabil sef

I

S

1

-

1**

 

 

II

A. Compartiment juridic                        1

Consilier juridic

IA

S

1

1

-

B. Compartiment achizitii publice

                                                               2

Economist

IA

S

1

-

1

Referent

I

S

1

1

-

C. Compartiment management integrat 

CMSSSA                                               2

Inginer

IA

S

1

1

-

Inspector de specialitate

-

S

1

-

1

D. Compartiment financiar contabil

Resurse Umane – Registratura           

                                                              6                                                                 

Economist

IA

S

4

4

-

Inspector de specialitate

I

S

1

1

-

Casier

-

M

1

1

-

E. Serviciul administrativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                    

                                                            30

Sef serviciu

-

S

1

1

 

Administrator

-

M

1

1

-

Magaziner

-

M

1

1

-

Muncitor calificat-

bucatar , muncitor bucatarie

-

M

8

8

-

Muncitor calificat –

Instalator,mecanic,electrician

I

M

3

3

 

Muncitor calificat-

Instalator,mecanic,electrician

-

M

2

2

-

Muncitor calificat –

Lenjereasa

I

M

2

2

-

Spalatoreasa

-

G

6

6

-

Sofer

I

M

1

1

 

Paznic

-

M

5

5

-

III

 

 

A. Serviciul  de specialitate medical

medico-sanitar si auxiliar – sanitar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                          

                                                           105

Medic

Primar

S

5

4

1

Medic

Specialist

S

1

1

-

Farmacist

-

S

1

1

-

Sef serviciu

-

S

1

-

1

Asistent medical

principal

S

2

2

-

Asistent medical

principal

PL

18

17

1

Asistent medical

-

PL

2

2

-

Asistent farmacie

principal

PL

1

1

 

Asistent dietetician

principal

PL

1

1

-

Asistent igiena

Principal

S

1

1

-

Infirmiera

-

G

58

58

-

Ingrijitoare de curatenie

-

G

14

14

-

 

C.Compartiment recuperare fizica si

psihologica

 

 

                                                             

                                       

                                                              

 

                                                               6                  

Kinetoterapeut

principal

S

2

2

-

Psiholog

-

S

1

1

-

Fiziokinetoterapeut

principal

S

1

1

-

Fiziokinetoterapeut

-

S

1

1

 

Profesor Cultura – Fizica –

Medicala

principal

S

1

1

-

D. Compartiment social

 

        

                                                               4

Asistent social

principal

S

1

1

-

Inspector de specialitate

I

S

2

2

-

Lucrator social

principal

M

1

1

-

IV

TOTAL

 

 

 

158

151

  7

* postul de director este ocupat cu delegatie

** postul de contabil sef este ocupat cu delegatie