Hotărârea nr. 222/2020

HCL 222 ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE CASEI DE CULTURĂ “TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                  

                                               

HOTĂRÂREA NR. 222

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2020

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.104365/2020, raportul nr.104367/2020 al Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.104409/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2020 şi avizele nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului şi nr.258/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată şi completată şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu”  Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova                            Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.222/2020

                                                                                                                                                                                   

CASA DE CULTURĂ

“TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA

ORGANIGRAMA 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numar de posturi cuprinse in statul de functii: 9

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN

              Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.222/2020

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Stat de funcţii valabil pe anul 2020

 

 

 

 

Nr.

crt.

FUNCŢIA

 

Studii

 

Gradul

Nr. Posturi

Nr. Posturi Vacante

Observatii

de execuţie

de conducere

 

 

 

 

 

1.

 

Manager                   

S

II

1

-

 

2.

Referent

 

S

IA

1

-

 

3.

Referent

 

S

IA

1

-

 

4.

Referent

 

S

IA

-

1

 

5.

Referent

 

S

I

1

-

 

6.

Economist

Contabil sef

S

IA

1

-

 

7.

Economist

 

S

IA

1

-

 

8.

Administrator

 

M

I

1

-

 

9.

Îngrijitor

 

M

I

1

-

 

 

TOTAL

 

 

 

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN