Hotărârea nr. 221/2020

HCL 221 ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE ANSAMBLULUI FOLCLORIC “MARIA TĂNASE” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                                     

                                               

         HOTĂRÂREA NR. 221

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2020

 

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.104366/2020, raportul nr.104369/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.104399/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2020 şi avizele nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului şi nr.258/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată şi completată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                  

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221/2020
ORGANIGRAMA
"ANSAMBLULUI FOLCLORIC "" MARIA TANASE"""
"CONSILIUL
LOCAL"PRIMAR
"CONSILIUL
ADMINISTRATIV"
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
MANAGER
Adrian COSMAN
CONTABIL SEF
SEF SECTIEACHIZITII PUBLICERESURSESEF FORMATIE FINANCIAR
1SECRETARIATUMANEMUNCITORICONTABILITATE
1ORGANIZARE
SECTIA SECTIA113 SPECTACOL
MUZICALADANSURIADMINISTRATIV
2423SONORIZARE
TOTAL : 62 POSTURI61 POSTURI5
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

                           

                                   Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221/2020

 

STAT DE FUNCŢII

 
AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC “ MARIA TANASE “

 

                                                61 POSTURI 

 

Nr

Crt..

                 Funcţia

Studii

Grad

 prof.

Treaptă

Prof.

Nr.

posturi

totale

Vacante

a.

 Functii de conducere

 

 

 

 

 

1

Manager

S

II

 

1

 

2.

Contabil sef

S

II

 

1

 

3.

Sef sectie dans

S

II

 

1

 

4.

Sef formatie muncitori

SSD

II

 

1

 

 

TOTAL

 

 

 

4

-

b.

Functii de executie

 

 

 

 

 

 

SECTIA MUZICALA

 

 

 

 

 

5.

Dirijor

S

IA

 

1

 

6.

Solist vocal

S

I

 

10  

 1*

7.

Solist vocal

S

II

 

1

 

8.

Artist instrumentist

S

I

 

3

 

9.

Artist instrumentist

S

II

 

4

 

10.

Solist instrumentist

S

I

 

2

 

11.

Solist instrumentist

S

II

 

1

 

12.

Concert maestru

S

II

   

1

 

13

Solist vocal

M

 

II

1

 

 

TOTAL SECTIE

 

 

 

24

1

 

SECTIA DANSURI

 

 

 

 

 

14

Corepetitor

S

I

 

1

 

15

Dansator

S

IA

 

2

 

16

Dansator

S

I

 

9

1

17

Dansator

S

II

 

1

 

18

Dansator

 

 

I

6

1

19

Dansator

M

 

II

2

 

20

Dansator

M

 

III

2

 

 

TOTAL SECTIE

 

 

 

23

2

 

ADMIN.- SONORIZARE

 

 

 

 

 

21.

Muncitori din activitatea de spectacole 

M

 

I

2

 

22.

Referent de specialitate

S

I

 

1

 

23

Sofer

G

 

I

1

 

24

Magaziner

M

 

I

1

 

 

TOTAL COMPARTIMENT

 

 

 

5

-

 

ACHIZITII PUBLICE - SECR.

 

 

 

 

 

25

Economist

S

Spec. IA

 

1

 

 

RESURSE UMANE,

 

 

 

 

 

26.

Consilier juridic

S

IA

 

1

 

 

Compartiment financiar contabilitate, organizare spectacol

 

 

 

 

 

 

27.

Economist

S

Spec.

IA

 

2

 

28

Consultant artistic

S

IA

 

1

 

 

TOTAL COMPARTIMENT

 

 

 

3

-

TOTAL                                                                 61      3*

 

* Unul din posturile de solist vocal studii superioare, grad profesional I de la pozitia 6, este vacant temporar prin suspendarea contractului individual de munca al titularului postului numit manager, prin contractul de management  nr. 2566/05.01.2018, anexa la Dispozitia 15/05.01.2018.

* Unul din posturile de dansator studii medii, treapta profesionala I de la pozitia 18, este vacant temporar prin suspendarea contractului individual de munca al titularului postului pentru concediu pentru ingrijire copil in varsta de pana la 2 ani.

    

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN