Hotărârea nr. 220/2020

HCL 220 DISTRIBUIREA STOCULUI DE PRODUSE ALIMENTARE RĂMAS NEREPARTIZAT CATEGORIILOR DE BENEFICIARI AI HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.126/2020 CĂTRE CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                               

                                        

HOTĂRÂREA NR.220

privind distribuirea stocului de produse alimentare,

rămas nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2020, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova

 

         

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.95711/2020, raportul nr.97907/2020 al Direcţiei Economico- Financiare şi raportul de avizare nr.98298/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune distribuirea stocului de produse alimentare, rămas nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2020, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova şi avizele nr.250/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului şi nr.258/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 privind asistenţa socială, modificată și completată, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, modificată și completată și Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale;  

  În temeiul art. 129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă distribuirea unui număr de 214 pachete (428 litri de ulei x 4,84 lei/litru = 2.071,52 lei; 214 Kg de zahăr x 2,56 lei/kg = 547,84 lei; 428 Kg de făină x 2,55 lei/kg = 1.091,40 lei; 428 Kg orez x 4,10 lei/kg = 1.754,80 lei, 428 Kg mălai x 2,12 lei/kg = 907,36 lei și 214 pungi paste făinoase x 2,43 lei/pungă = 520,02 lei), rămase nerepartizate categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2020, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova.

Art.2. Se aprobă scăderea din gestiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova a cantității de produse alimentare propuse spre redistribuire, conform art.1, în valoare totală de 6.892,94 lei.

 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU