Hotărârea nr. 22/2020

HCL 22 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.106729/18.07.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA          

            HOTĂRÂREA NR.22

privind modificarea contractului de concesiune nr.106729/2011 încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.4130/2020, raportul nr.8493/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.9385/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr.106729/2011 încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și avizele nr.30/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

          În conformitate cu prevederile art.108 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi art.858-875 din Codul Civil;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a și b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi art.291 alin.3 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect bunurile proprietate publică şi privată aparţinând municipiului Craiova, astfel:

a.     se anulează pozițiile din anexa nr.2 aferente bunurilor scoase din inventar și identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b.     se modifică art.3 în sensul diminuării redevenței lunare cu suma de 20.971,04 lei/lună, respectiv, de la 155.046,76 lei/lună, la 134.075,72 lei/lună, începând cu 01.02.2020.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.22/2020

 

 

Bunuri scoase din Anexa nr.2 la contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011

 

                                                                      

Nr. Crt.(poziţiaanexa nr.2)

Denumireabunului

Nr. inventar

Valoare Inv/lei.

Document de scoatere din inventar

8

Atomizor 1

211000270

1990

H.C.L. nr.553/2019

9

Atomizor 2

21100082

1990

H.C.L. nr.553/2019

10

Atomizor 3

21100082

1990

H.C.L. nr.553/2019

11

Atomizor 4

21100082

1990

H.C.L. nr.553/2019

12

Atomizor 5

21100082

1990

H.C.L. nr.553/2019

13

Atomizor 6

21100082

1990

H.C.L. nr.553/2019

14

Atomizor 7

21100082

1990

H.C.L. nr.553/2019

15

Atomizor 8

21100082

1990

H.C.L. nr.553/2019

16

Atomizor 9

21100082

1990

H.C.L. nr.553/2019

19

Autocompactor DJ 72 SAL

21300069

452697

H.C.L. nr.147/2014 + H.C.L. nr.553/2019

20

Autocompactor RENAULT MAX DJ08PPO

21300071

218153

H.C.L. nr.530/2018

27

Puls Fog

21100093

11950

H.C.L. nr.553/2019

28

Puls Fog 2

21100092

11950

H.C.L. nr.553/2019

29

Puls Fog Ceaţă 2 buc

21100096

39900

H.C.L. nr.553/2019

30

Autocompactoare  RENAULT  DJ07VOR

21300083

312969

H.C.L. nr.530/2018

34

Autogreder tip AG 80

211000270

287551

H.C.L. nr.553/2019

35

Autogunoieră  DAF 262913 DJ 35 SAL

21300077

407.049

H.C.L. nr.147/2014 + H.C.L. nr.553/2019

36

Autogunoieră DAF 262863 DJ 37 SAL

21300079

407.049

H.C.L. nr.147/2014 + H.C.L. nr.553/2019

37

Autogunoieră DAF 262912 DJ36SAL

21300078

407049

H.C.L. nr.530/2018

38

Autogunoieră DAF 262914 DJ34SAL

21300076

407049

H.C.L. nr.530/2018

39

Automăturătoare NILFISK RS 130

211000269

336293

H.C.L. nr.530/2018

40

Autospecialăgunoieră DAF DJ30SAL

21300075

407049

 

H.C.L. nr.530/2018

41

AutospecialăGunoieră  DJ 27 SAL

21300073

407.049

H.C.L. nr.147/2014 + H.C.L. nr.553/2019

42

AutospecialăGunoieră   DJ  31 SAL

21300074

407.049

H.C.L. nr.147/2014 + H.C.L. nr.553/2019

45

Maşină de spălatşiaspiratsuprafeţedure – MARC 682

21100184

37574

H.C.L. nr.553/2019

46

RENAUL Carosat cu măturătoare

21300084

684002

H.C.L. nr.553/2019

49

Atomizor

21100082

1990

H.C.L. nr.553/2019

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU