Hotărârea nr. 219/2020

HCL 219 REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR CUPLURILOR INFERTILE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU EFECTUAREA PROCEDURII DE FERTILIZARE IN VITRO-O ȘANSĂ LA VIAȚĂ-FIV

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

  

                                                                                                         

           

              HOTĂRÂREA NR. 219

privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro-O Șansă la Viață-FIV

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare  nr.95053/2020, raportul nr.98118/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.98278/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Regulamentului privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro-O Șansă la Viață-FIV şi avizele nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului şi nr.258/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport;

În conformitate cu prevederile art.10, lit. b, art.15 alin.1 și art.66, alin. 4 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, modificată și completată şi Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

 În temeiul art.129  alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit.c,  art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro-O Șansă la Viață-FIV, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.219/2020

 

 

 

                                                                                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                Adrian COSMAN

 

 

 

 

REGULAMENT

privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova

pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro

“O Șansă la Viață - FIV”

 

 

PREAMBUL

 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 32/14.02.2020 privind aprobarea Proiectului” O Șansă la Viață - FIV”, având ca obiect acordarea unui sprijin financiar cu o valoare totală de 13.800 lei/cuplu infertil din Craiova cu indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare  in vitro, se emite prezentul REGULAMENT.

 

CAPITOLUL I

 

Art. 1. Obiectiv: Creșterea natalității în rândul populației de pe raza Municipiului Craiova, prin acordarea unui sprijin financiar în valoare 13800 lei/cuplu, sub formă de vouchere, pentru efectuarea procedurilor de fertilizare  in vitro.

 

Art. 2. Organizatorul Proiectului este Municipiul Craiova prin Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova.

 

Art. 3

 

(1)               Beneficiarii proiectului: Cuplurile infertile cărora li s-a diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică- ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical.

 

(2)    Criteriile de eligibilitate pentru pacienți în vederea includerii în proiectul "O Șansă la Viață - FIV" sunt:

 

a.                   AMH >1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;

b.                  cuplu autolog sau cupluri în care partenerul suferă de azoospermie (nu se exclud procedurile cu sperma donată);

c.                   indice de masă corporală al partenerei între 20 – 30;

d.                  vârsta partenerei între 24 – 45 de ani.

e.                   Cuplul are domiciliul stabil în municipiul Craiova de cel puțin 3 ani.

 

 

CAPITOLUL II            DESFĂȘURAREA PROIECTULUI ȘI INFORMAREA PUBLICĂ

 

Art. 4 Proiectul se va derula prin farmacii și unități sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro.

 

 

Art. 5 Activitățile proiectului:

 

(1)      Activități administrative:

 

a.             Afișarea regulamentului proiectului pe website-ul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova la secțiunea Proiect "O șansă la viață - FIV" și pe website-ul Primăriei Municipiului Craiova;

 

b.            Selecția publică a operatorului emitent de vouchere de către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova;

 

c.             Selectarea unităților sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare  in vitro și a farmaciilor de către operatorul economic - emitentul de vouchere prin procedură transparentă, respectând condițiile proiectului;

 

d.            Afișarea listei cu unitățile sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare  in vitro și farmaciile partenere pe website-ul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova, în secțiunea dedicată proiectului, pe website-ul operatorului economic - emitentului de vouchere, pe site-urile unităților sanitare și ale farmaciilor partenere și pe website-ul Primăriei Municipiului Craiova;

 

e.             Depunerea de către cuplurile interesate a dosarelor la sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe, strada Unirii nr.45 Craiova. După completarea corectă a datelor cerut la dosar, solicitanții vor primi numărul de înregistrae în proiect.

 

f.           Aprobarea/respingerea acordării sprijinului financiar prin proiectul "O șansă la viață - FIV";

 

g.            Comunicarea deciziilor de aprobare/respingere și soluționarea eventualelor contestații;

 

h.         Încheierea contractelor de acordare a sprijinului financiar sub formă de vouchere;

 

i.           Achiziția publică a voucherelor și distribuirea acestora către beneficiarii proiectului "O șansă la viață - FIV";

j.           Aprobarea la plată a tratamentului administrat și procedurilor medicale efectuate;

 

k.         Efectuarea decontărilor între entitățile implicate în proiectul"O șansă la viață - FIV";

 

l.           Monitorizare rezultate, raportări și publicitate.

 

 

 

 

(2) Activitati medicale:

 

a.          Tratamentul medicamentos se recomandă de către medicul specialist obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical, fiind personalizat pentru fiecare pacientă. Acesta poate fi compus din categoriile : medicamente de stimulare (folitropina alfa, folitropina beta, folitropina delta, corifolitropina, alfa-corifollitropina, menotropin, lutropina alfa), medicamente de inhibiție (triptorelinum, cetrorelix, ganirelix), medicamente de declanșare (gonadotrofina corionica umana, gonadotropina corionica alfa, triptorelinum).

 

b.      Monitorizarea tratamentului de stimulare ovarian: pacienta poate să aibă în această perioadă până la 4 consultații medicale.

 

c.       Prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuată sub anestezie totală, locală sau sedare

 

d.      Prelevarea/Procesarea spermei

 

e.       Inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană

 

f.        ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor)

 

g.      Cultivarea embrionilor 72 ore

 

h.      Cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist (blastocistul este embrionul de ziua 5).

 

i.        Transferul embrionar

 

j.        Monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în: efectuarea testului seric β HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar, consult ginecologic şi ecografic, la 6 săptămâni de sarcină (4 săptămâni de la transfer) dacă testul β HCG este pozitiv și monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 5, dacă testul β HCG este pozitiv.

 

Art. 6. Sprijinul financiar acordat este de 13.800 lei/cuplu care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru includerea în program.

 

Art. 7. Sprijinul financiar se acordă sub forma de 2 (două) vouchere pentru fiecare cuplu.

 

(1)         Voucherele vor conține următoarele elemente:

a.       Nume și prenume beneficiar (partenera);

b.      Codul numeric personal;

c.       Numarul de înregistrare alocat în proiect;

d.      Specificarea etapei din cursul procesului (Etapa 1 sau Etapa 2)

 

(2)         Voucherele se vor acorda simultan, dupa cum urmeaza:

 

                          Etapa 1 - Voucher medicamente - pentru tratamentul de stimulare (medicamentos) se va acorda un (1) voucher în valoare de 4.600 lei;

 

 Etapa 2 – Voucher proceduri medicale - pentru interventia medicala specifica se va acorda un (1) voucher în valoare de 9.200 lei.

 

 

CAPITOLUL III     IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

 

Art 8.

              (1) În vederea implementării proiectului, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova va iniția achiziție publică pentru selectarea un operator economic - emitent de vouchere, autorizat de către Ministerul Finanțelor Publice, cu care va incheia un contract de prestări servicii.

(2) Se definește ca fiind operator economic în sensul prezentului regulament emitentul de vouchere, în baza contractului semnat cu Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova care va avea obligația de a selecta printr-o procedură transparentă unități sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare  in vitro și farmacii, cu care va încheia contracte de afiliere pentru perioada de implementare a proiectului.

(3) Lista cu unitățile sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare  in vitro și farmaciile partenere va fi afișată pe website-ul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova, pe website-ul operatorului economic - emitent de vouchere, pe site-urile unităților sanitare și ale farmaciilor și pe website-ul Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Art. 9.

 

(1)         Criteriile care vor sta la baza selecției farmaciilor de către operatorul economic-emitent de vouchere sunt următoarele:

 

a.       Farmacia să fie autorizată conform legii;

b.      Farmacia să facă dovada comercializării în ultimul an fiscal a următoarelor medicamente: medicamente de stimulare (folitropina alfa, folitropina beta, folitropina delta, corifolitropina, alfa-corifollitropina, menotropin, lutropina alfa), medicamente de inhibiție (triptorelinum, cetrorelix, ganirelix), medicamente de declanșare (gonadotrofina corionica umana, gonadotropina corionica alfa, triptorelinum).

 

(2)         Prețurile practicate pentru comercializarea medicamentelor prezentate mai sus sunt cele înscrise în Catalogul național al prețurilor la medicamentele de uz uman eliberate cu prescripție medicală, autorizate de punere în piață, aprobat de Ministerul Sănătății.

 

(3)         În baza derulării procedurii de selecție se vor stabili farmaciile care vor deveni partenere în proiect.

 

(4)         Farmaciile partenere vor fi notificate în scris de către operatorul economic-emitentul de vouchere privind încadrarea în cadrul proiectului „O Șansă la Viață - FIV”.

 

(5)         Lista farmaciilor partenere în proiect va fi afișată pe website-ul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova, pe website-ul operatorului-emitent de vouchere, pe site-urile farmaciilor și pe website-ul Primăriei Municipiului Craiova.

 

(6)         Farmaciile incluse în lista unităților partenere vor avea următoarele obligații:

a.       Să afișeze la sediul unității bugetul maxim alocat/beneficiar în cadrul proiectului „O Șansă la Viață - FIV” - un voucher în valoare de 4.600 lei, inscripționat cu „Etapa 1”.

b.      În situația în care costul tratamentului medicamentos, prescris de către medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, depășește valoarea voucherului (4.600 lei), beneficiarul sprijinului acordat prin proiect va suporta diferența de cost.

c.       In situatia în care costul tratamentului medicamentos, prescris de către medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, este mai mic decat valoarea voucherului (4.600 lei), beneficiarul sprijinului acordat prin proiect nu va primi rest în bani.

 

Art. 10.

 

(1)         Criteriile care vor sta la baza selecției de către operatorul economic-emitentul de vouchere a unităților sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro, sunt următoarele:

 

a.       Să dețină acreditare valabilă pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru banca de celule reproductive (procesare, conservare, stocare și distributie) și utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare  in vitro) emisă în condițiile legii;

 

b.      Să facă dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru unitatea sanitară, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă la data includerii în proiectul „O Șansă la Viață - FIV”, cu obligația de a o reînnoi pe toată perioada derulării proiectului;

 

c.       Să facă dovada plății la zi a contribuției la Fondul pentru Asigurări Sociale de Sănătate și a contribuției pentru concedii și indemnizații, efectuată conform prevederilor legale;

 

d.      Să dețină documente doveditoare prin care personalul medico-sanitar iși exercită profesia în cadrul unității sanitare;

 

e.       Să fi realizat anual minimum 100 de proceduri fertilizare  in vitro și embriotransfer, în ultimii doi ani calendaristici, fapt demonstrat prin raportarea către Agenția Națională de Transplant de către unitatea sanitara public/ privată SAU medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical cu care unitatea sanitară deține o formă de colaborare legală.

 

f.        Rata de sarcini demonstrată să fie de peste 25 la suta din numarul total de proceduri realizate.

 

g.      Personalul medical din cadrul unității sanitare să dețină documente, valabile la data includerii în proiectul „O Șansă la Viață - FIV” care certifică exercitarea profesiei conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

 

1.    Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România/Colegiul Medicilor din Municipiul Craiova pentru medici;

2.    Certificat de competență sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilității cuplului și reproducerii umane asistate medical pentru medicii de specialitate obstetrică-ginecologie;

3.    Certificat de competență în domeniul embriologiei umane emis de o autoritate europeană - pentru embriologi, acreditată internațional;

4.    Autorizația de liberă practică pentru personalul mediu sanitar;

5.    Certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pentru personalul mediu sanitar valabil la data includerii în proiectul „O Șansă la Viață - FIV”

 

(2)      În baza derulării procedurii de selectie, se vor stabili unitățile sanitare care vor deveni partenere în proiect.

 

(3)      Unitățile sanitare partenere vor fi notificate în scris de către operatorul economic-emitentul de vouchere privind încadrarea în cadrul proiectului „O Șansă la Viață - FIV”

 

(4)      Lista unităților sanitare partenere în proiect va fi afisata pe website-ul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova, pe website-ul operatorului-emitent de vouchere, pe site-urile unităților sanitare și pe website-ul Primăriei Municipiului Craiova.

 

(5)      Unitățile sanitare incluse în lista unităților partenere vor avea obligația afișării la sediul în care se realizeaza procedurile de fertilizare  in vitro și embriotransfer, precum și pe pagina web proprie, a următoarelor informații:

 

a.           lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii în cadrul proiectului „O Șansă la Viață - FIV”;

b.         bugetul maxim alocat/beneficiar - un voucher în valoare de 9.200 lei, inscripționat cu „Etapa 2”;

c.          tarifele practicate pentru fiecare procedură.

 

(6)      Contravaloarea altor servicii medicale efectuate la recomandarea specialiștilor in scopul evaluării suplimentare, îmbunătățirii ratei de succes sau prevenirii unor complicații se suportă de către beneficiari la tarifele stabilite de unitatea sanitară și afișate la loc vizibil, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat. Aceste activități se realizează numai în condițiile în care cuplul a fost informat că nu există bază legală pentru rambursarea acestor servicii din bugetul proiectului și isi asumă, în scris, plata contravalorii acestora.  

(7)      Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate proiectului, cuprinde, fără a se limita la acestea:

 

a.       investigații paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitara conform propriului protocol, daca sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului sau sarcinii);

b.      diagnostic genetic al embrionilor;

c.       crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;

d.      recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor;

           

(8)         În situația în care costul pentru intervenția medicală specifică, respectiv: puncția ovariană (inclusiv anestezia) și/sau embriotransferul este mai mic decat valoarea voucherului pentru Etapa 2 (9.200 lei), beneficiarul sprijinului acordat prin proiect nu va primi rest în bani.

 

(9)         În situația în care costul pentru intervenția medicală specifică, respectiv: punctia ovariana (inclusiv anestezia) și/sau embriotransferul depășește valoarea voucherului pentru Etapa 2 (9.200 lei), beneficiarul sprijinului acordat prin proiect va suporta diferența.

 

Art. 11.

 

(1)         Obligațiile unităților sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro care vor intra în proiect și vor incheia contract de afiliere cu operatorul economic-emitentul de vouchere sunt următoarele:

 

a.       Să elibereze un document prin care atestă că partenerii cuplului sunt eligibili pentru intrarea în proiect;

b.      Să notifice în scris operatorul economic emitent de vouchere și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova în cazul lipsei de raspuns la tratamentul de stimulare ovariană;

c.       În situația în care în urma puncției ovariene ovocitele nu se fertilizează sau nu există embrioni transferabili, pacienta iese din proiect;

d.      Să notifice în scris operatorul economic emitent de vouchere și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova dacă nu a fost inițiat protocolul de stimulare ovariană în termen de 120 de zile de la înregistrarea deciziei privind includerea cuplului în proiect.

 

 

CAPITOLUL IV     CONDIȚII DE PARTICIPARE ÎN CADRUL PROIECTULUI

 

 

Art. 12.    Procedura de aprobare a cuplurilor eligibile în proiect

 

(1)         Cuplurile care doresc să beneficieze de sprijinul acordat prin proiectul „O Șansă la Viață - FIV” se vor prezenta la unitățile sanitare publice sau private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro, partenere, pentru a primi indicatia de FIV (fertilizare  in vitro). Investigațiile necesare eliberării indicației de FIV vor fi suportate din bugetul propriu al cuplurilor solicitante.

 

(2)         Dupa eliberarea indicației de FIV de la unitatea sanitară parteneră, cuplul solicitant va depune dosarul de aplicație la sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova, dosar care va cuprinde următoarele:

a.       Cererea-tip (Anexa 1 la prezentul regulament) semnată de ambii parteneri ai cuplului prin care se solicită includerea în proiectul „O Șansă la Viață - FIV” cuprinzând datele de identificare personala pentru ambii parteneri ai cuplului (nume, prenume, CNP, domiciliu, adresa de corespondență, numere de telefon, adrese de email), menționarea unității sanitare (din lista afișată pe site) de la care a primit indicația medicală de FIV și a farmaciei de la care va achiziționa medicamentele necesare (din lista afișată pe site);

 

b.      Declarația-tip (Anexa 2  la prezentul regulament) prin care solicitanții declară pe  propria răspundere că documentele și datele transmise conțin informații corecte și complete

 

c.       Documente în original și copie:

1.                  Adeverinţa eliberata de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

2.                  Documentele de identitate ale membrilor cuplului care să ateste domiciliul stabil în Craiova sau viza de reședință dobandită cu cel puțin 3 ani înainte de începerea proiectului „O Șansă la Viață - FIV”;

3.                  Certificat fiscal din care să rezulte că membrii cuplului nu au datorii la bugetul local, eliberat de către Direcția Impozite și Taxe a Muncipiului Craiova;

4.                  Documentul cu indicația medicală de FIV eliberat de unitatea sanitară acreditată;

5.                  Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 3

6.                  Alte documente care să ateste încadrarea solicitanților în criteriile de eligibilitate ale proiectului;

 

(3)            Cererea-tip și declarația pe propria răspundere se pot descărca de pe website-ul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova în sectiunea „O Șansă la Viață - FIV”.

 

(4)            La data depunerii dosarului la sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova, solicitanților li se va acorda un număr de înregistrare din registrul de intrare-ieșire. Ordinea numerelor de înregistrare a dosarelor va fi respectată pe tot parcursul implementării proiectului.

 

(5)            La nivelul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova se va constitui prin decizia Directorului General o comisie/echipă de implementare care va efectua verificarea conținutului dosarului, conformitatea cu originalul a documentelor și eligibilitatea solicitanților (vor fi confruntate pe loc originalele documentelor cu copiile acestora, se va aplica pe copii ștampila ”conform cu originalul” și se vor restitui solicitanților o parte din originale).

(6)            In interval de maxim 10 zile lucratoare, solicitantul va fi invitat prin scrisoare recomandată /telefonic și/sau pe email pentru comunicarea deciziei semnate de membrii comisiei și contrasemnate de Directorul General privind aprobarea sau respingerea dosarului de includere în proiect, la sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din strada Unirii nr.45 Craiova.

 

(7)            În situația în care cuplul solicitant corespunde criteriilor de eligibilitate și legalitate impuse prin prezentul regulament, se comunică Decizia semnată de membrii comisiei și contrasemnate de Directorul General al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova privind aprobarea includerii în proiect.

 

(8)            Cuplurile care au primit aprobare de includere în proiect vor încheia Contractul de acordare a voucherelor aferente proiectului „O Șansă la Viață - FIV” în ziua în care au fost anunțate să se prezinte la sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova.

 

(9)         Prin contract, părțile vor conveni ca beneficiarul sprijinului financiar acordat prin proiect să iși asume plata cheltuielilor care depășesc valoarea totală a celor doua vouchere (13.800 lei)

 

(10)     În situația în care cuplul solicitant nu corespunde criteriilor de eligibilitate și legalitate impuse prin prezentul regulament, acesta primește Decizia de respingere a dosarului.

 

(11)     Eventualele contestații se vor depune în formă scrisă la sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de respingere.

 

(12)     Soluționarea contestațiilor se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de către o comisiae de soluționare a contestațiilor numită prin decizia Directorului General și se comunică modul de soluționare cu motivarea în scris la adresa de corespondență a petentului.

 

(13)     Echipa de implementare propune spre aprobare dosarele care indeplinesc toate conditiile de eligibilitate și legalitate prevazute pentru includerea în proiect, în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare a dosarelor și în limita fondurilor disponibile pentru această destinație, așa cum sunt prevăzute în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 32/14.02.2020 privind aprobarea Proiectului” O Șansă la Viață - FIV”.

 

(14)     Decizia și Contractul de acordare a voucherelor aferente proiectului „O Șansă la Viață - FIV” se înregistrează în registrul de intrare-ieșire și li se aplică ștampila Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova

 

(15)     Dosarele beneficiarilor se păstrează și se arhivează la sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova.

 

(16)     Lista se actualizează periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor încadrabile într-una din următoarele situații:

a.                   nu a fost inițiat protocolul de stimulare ovariana în termen de 120 de zile de la inregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului în proiect;

b.                  pacienta nu raspunde la stimularea ovariană;

c.                   nefertilizarea ovocitelor sau neobținerea de embrioni transferabili;

d.                  cuplul a renunțat la efectuarea procedurii de fertilizare  in vitro cu notificarea în scris a unității sanitare. În aceste situații unitățile sanitare vor notifica în scris Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova.

 

Art. 13.     Eliberarea voucherelor:

 

(1)         Dupa încheierea contractului de acordare a voucherelor, în maxim 5 zile lucrătoare, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale Și Creșe Craiova, în baza contractului incheiat cu operatorul economic - emitent de vouchere, va transmite în scris către acesta, comanda pentru cele două vouchere ale partenerei din cuplul-solicitant declarat eligibil.

(2)         În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii, operatorul economic-emitentul de voucher va preda Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale Și Creșe Craiova voucherele.

(3)         Acestea vor fi predate beneficiarului de către un membru al comisiei la sediul Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova, str. Unirii nr. 45.

(4)         Voucherele vor fi eliberate simultan beneficiarului care va semna pentru primirea acestora.

 

Art. 14      Condiții de renunțare/retragere

 

(1)         Ulterior primirii Deciziei de aprobare, semnării contractului de acordare a voucherelor și primirii voucherelor, dar anterior utilizării acestora la farmaciile/unitățile medicale afiliate, beneficiarul se poate retrage din cadrul proiectului „O Șansă la Viață - FIV”, respectiv poate renunța la efectuarea procedurii de fertilizare  in vitro, pentru motive medicale temeinice, probate cu documente medicale care să ateste cauze de incompatibilitate a efectuării procedurilor medicale, precum și pentru alte motive justificate, ce țin de membrii cuplului beneficiar, printr-o notificare scrisă, transmisă fie prin poștă cu confirmare de primire, fie personal, sub semnătură de primire, către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova, cu condiția restituirii către acesta a tuturor costurilor aferente emiterii voucherelor și a altor sume aferente voucherelor, care au fost utilizate până la data renunțării.

 

(2)         La sumele menționate vor fi calculate dobânzi de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 174 alin.(1) din Codul de procedură fiscală „ Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv” și alin.(5) „Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere”, respectiv penalități de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 176 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) din Codul de procedură fiscală (1)„Penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Dispoziţiile art. 174 alin. (2) - (4) şi art. 175 sunt aplicabile în mod corespunzător”;(2)„Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere”;(3)„Penalitățile de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor”.

(3)         Dobânzile și penalitățile încep să curgă de la data primirii voucherului medicamente/voucherului proceduri medicale.

 

(4)         Ulterior primirii Deciziei de aprobare, semnării contractului de acordare a voucherelor, primirii voucherelor și anterior utilizării acestora la farmaciile/unitățile medicale afiliate, este interzis beneficiarului schimbarea farmaciei și/sau a unității sanitare, pentru care a optat la înscrierea în proiect.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL   V          DECONTAREA CHELTUIELILOR

 

Art. 15.

 

(1)         Etapa 1 reprezintă cuantumul cheltuielilor tratamentului medicamentos pentru stimulare ovariana sub forma de un voucher în valoare de 4.600 lei, denumit Voucher medicamente.

 

(2)         Beneficiarul se va adresa personalului medical din cadrul clinicii, care în baza unei consultații de specialitate recomandă tratamentul medicamentos.

 

(3)         Beneficiarul se va adresa farmaciei pentru care a optat, prezentând: voucher, carte de identitate, rețeta de la medicul specialist.

 

(4)         Farmacia va elibera medicația, pentru care beneficiarul are obligația de a semna rețeta.

 

(5)         Farmaciile partenere vor înainta lunar până la data de 5 ale lunii în curs pentru luna precedentă, către operatorul economic-emitentul de voucher cu care farmacia are incheiat contract de afiliere, factura, certificate de conformitate, pentru fiecare beneficiar în parte.

 

(6)         Pana la data de 8 a lunii operatorul economic - emitentul de voucher va transmite către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova un centralizator privind voucherele acordate în luna anterioară impreuna cu decontul/beneficiar detaliat.

 

(7)         Fiecare serviciu va fi decontat în baza raportului comun întocmit de către Responsabilul CFP, Responsabilul execuție contract și responsabilul financiar care vor verifica realitatea, regularitatea și legalitatea documentelor privind decontul/beneficiar și vor da vizele de Bun de plată și CFP.

 

(8)         Ulterior, operatorul economic - emitentul de voucher va fi notificat în legatura cu suma ce va trebui platita de către acesta farmaciilor pentru fiecare beneficiar în parte.

 

(9)         Operatorul economic - emitentul de voucher nu va deconta nici o cheltuiala fara notificare scrisa din partea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova.

 

(10)     Orice operațiune financiară în acest sens, fără notificare prealabilă, este imputabilă operatorului economic - emitentului de voucher, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova rezervându-și dreptul de a NU deconta.

 

(11)     Etapa 2 reprezinta cuantumul cheltuielilor pentru intervenția medicală specifică pentru care se va acorda un voucher în valoare de 9.200 lei, denumit voucher proceduri medicale.

 

(12)     Beneficiarul se va adresa unității sanitare pentru care a optat, prezentând voucherul și cartea de identitate.

 

 

(13)     Unitatea sanitară parteneră va înainta lunar până la data de 5 ale  lunii in curs pentru luna precedentă, către operatorul economic-emitentul de voucher cu care are încheiat contract de afiliere, factura insoțită de documente justificative privind intervențiile medicale efectuate.

 

(14)     Pana la data de 8 ale lunii operatorul economic - emitentul de voucher va transmite către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova un centralizator privind voucherele acordate în luna anterioară împreuna cu decontul per beneficiar detaliat.

 

(15)     Comisia din cadrul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale Și Creșe Craiova va verifica realitatea, regularitatea și legalitatea documentelor privind decontul/beneficiar, va da bun de plată și va acorda viza de CFPP.

 

(16)     Ulterior, operatorul economic - emitentul de voucher va fi notificat privind suma ce va trebui platită de către acesta unităților sanitare pentru fiecare beneficiar în parte.

 

(17)     Operatorul economic - emitentul de voucher nu va deconta nici o cheltuială fara notificare scrisă din partea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova.

 

(18)     Orice operațiune financiară în acest sens, fără aprobarea prealabilă, este imputabilă operatorului economic – emitent de voucher, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova rezervându-și dreptul de a NU deconta.

 

(19)     In situatia în care în urma puncției ovariene ovocitele nu se fertilizează sau nu există embrioni pacienta nu mai beneficiază din partea clinicii de embriotransfer. Unitatea medicală va putea factura și încasa doar procedurile realizate până la acest punct.

 

Art.16. Asigurarea transparenţei

 

(1)         Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova va afișa la sediul său din str. Unirii nr.45 Craiova, pe pagina web proprie și pe website-ul Primăriei Municipiului Craiova, până cel târziu la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, a următoarelor date statistice înregistrate în luna precedentă şi cumulate de la începutul anului în cadrul Proiectului ”O Șansă la Viață - FIV”:

 

a.       Numărul dosarelor depuse;

b.      Numărul dosarelor aprobate;

c.       Numărul dosarelor incluse în lista de aşteptare;

d.      Numărul dosarelor respinse;

e.       Numărul de proceduri de fertilizare in vitro efectuate;

f.        Numărul de cazuri monitorizate până la 6 săptămâni după transferul embrionar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

Cerere de includere in proiectul “O sansa la viata - FIV”

Subsemnata _________________________, CNP ____________________________________,

CI serie ____________nr ____________, eliberat la data de______________________

Domiciliul stabil ______________________________________________________________

Resedinta _________________________________________________________________

Valabilitate de la ____________ pana la ____________

Subsemnatul _________________________, CNP___________________________________,

CI serie ____________ nr ___________, eliberat la data de____________________________

Domiciliul stabil_____________________________________________________________

Resedinta __________________________________________________________________

Valabilitate de la _____________ pana la ____________

 

Solicităm includerea în PROIECTULO sansa la viata - FIV”, desfășurat conform REGULAMENTULUI privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro

 

Anexam la prezenta cerere documentele prevazute de regulament.

 

Datele noastre de contact sunt:

Adresa de corespondenta ___________________________________________________________________________

Adresa de email ___________________________________________________________________________

Telefon ________________________________________________________________________

 

Semnatura partenerei

Semnatura partenerului

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

 

 

Declarație pe proprie răspundere

 

Subsemnata ____________________________, identificată prin CNP ______________________ CI seria _________ nr _________, emis de ______________, la data de___________________cu domiciliul în _________________________________________________________________________, și

Subsemnatul ______________________________, identificat prin CNP ______________________ CI seria ________ nr _________, emis de ______________, la data de_____________________ cu domiciliul în ____________________________________________________________________________,

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului Penal, declarăm pe propria răspundere că documentele și datele transmise conțin informații corecte și complete.

 

Data

 

Semnatura partenera_____________________________

 

Semnatura partener ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

Subsemnatul/a _______________________________________,domiciliat/ă în Mun. Craiova, Str. ________________________________________________, nr______, bl. ____, sc. _____, et ____, ap _______, identificată cu CI seria ______, nr.______________, eliberat/ă de către ____________________, la data de ____________, CNP________________________, tel:____________________.

 

Declar prin prezenta că, în conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), am luat la cunoștință că Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova are obligația legală de a-mi administra, prelucra și porta în condiții de siguranță datele mele personale, pe care le furnizez și pe care instituția mai sus numită, le furnizează, la rândul său, terților, în scopul aducerii la îndeplinire a Proiectului „O Șansă la Viață - FIV”

Datele cu caracter personal care fac obiectul prezentei declarații vor fi utilizate, în vederea executării contractelor de către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova și prestatorul de servicii medicale, care efectuează procedurile medicale în cadrul proiectului „O Șansă la Viață - FIV” prelucrarea comenzilor de vouchere FIV, emiterea și livrarea voucherelor FIV, implicit în vederea decontării acestora către unitatea medicală de specialitate, precum și alte demersuri necesare în vederea îndeplinirii scopului Contractului de furnizare pentru voucherele de fertilizare in vitro, înregistrat la Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova. sub nr. …………...

Astfel, îmi exprim acordul ca Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova, operatorul emitent de vouchere, farmaciile și/sau prestatorul de servicii medicale să stocheze și să prelucreze rezultatele procedurii pentru care aplic în cadrul proiectului, pentru perioada prevăzută de legislația în materie.

 

 

Declar ca am fost informat/ă și îmi exprim acceptul cu privire la următoarele aspecte legate de prelucrarea datelor mele cu caracter personal:

• prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operațiune sau un set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor datelor mele cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea. adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

• datele mele personale urmează să fie prelucrate, sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și electronică, în scopul implementării Proiectului „O Șansă la Viață - FIV”

• conform Regulamentului (UE) 2016/679 Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018, beneficiez de următoarele drepturi:

- de acces la prelucrarea datelor cu caracter personal care mă privesc;

- de a obţine din partea operatorului informații cu privire la scopurile prelucrării;

- de a fi informat cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

- de a fi informat cu privire la perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

- la informații disponibile privind sursa datelor cu caracter personal când acestea nu sunt colectate de la persoana vizată;

- de a solicita operatorului rectificarea, completarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau dreptul de a mă opune prelucrării (printr-o cerere scrisă, datată, semnată, depusă la sediul operatorului, în cazul de față la sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova);

- de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Declar că am fost informat/ă că datele mele personale urmează să fie prelucrate, sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și electronică, în cadrul Proiectului „O Șansă la Viață - FIV” de către prestatorul de servicii medicale, farmacii, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova și de către operatorul emitent de vouchere.

Am luat la cunoștință că retragerea prezentului acord va avea drept efect, imposibilitatea de ducere la îndeplinire a drepturilor și obligațiilor Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova în ceea ce mă privește, pe perioada de derulare a Proiectului și implicit, încetarea relațiilor generate de contractul încheiat cu Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova, cu toate consecințele ce pot deriva dintr-o astfel de încetare, fără ca Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova să poată fi tras la răspundere dacă o astfel de încetare este cauzată de retragerea prezentului acord privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

Înțeleg că furnizarea acestor date este necesară derulării Proiectului ”O șansă la viata - FIV” efectuat de către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova în condiții legale și că, în lipsa acestora, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova nu poate derula operațiunile specifice activității sale.

În cazul în care datele mele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări, precum și orice cerere sau sesizare în legatură cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal va fi transmisă în scris la sediul Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova din Str. Unirii nr. 45, Craiova.

Sunt de acord să primesc pe adresa de e-mail informații despre campaniile, programele și proiectele desfașurate de Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova.

Data

Numele și prenumele

Semnătură …….................