Hotărârea nr. 218/2020

HCL 218 REPARTIZAREA PROFITULUI NET AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. DIN ANUL 2019
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                               

                                                                                               

         HOTĂRÂREA NR. 218

privind aprobarea repartizării profitului net și utilizării dividendelor ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., din anul 2019

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.101653/2020, raportul nr.101671/2020 al Direcţiei Economico-Financiare și raportul de avizare nr.102526/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea repartizării profitului net și utilizării dividendelor ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., din anul 2019 şi avizele nr.250/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.64/2017 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, modificată și completată și Legii nr.31/1990 republicată, privind societăţile comerciale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b și d, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă repartizarea profitului net al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., din anul 2019, în sumă de 845.594 lei, după cum urmează:

            1. dividendele datorate în cotă de 50% din profit, corespunzator participaţiilor la capitalul social, astfel:

a) către Consiliul Local al  Municipiului Craiova, în sumă de  401.657 lei      (participaţie 95 % din capitalul social);

  b) către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în sumă de 21.140 lei (participaţie 5 % din capitalul social).

             2. profitul net, în suma de 422.797 lei (50%) se constituie ca sursă de finanţare (alte rezerve);

 Art.2. Dividendele datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova, în sumă de 401.657 lei şi dividendele datorate S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în sumă de 21.140 lei, vor  constitui sursă de finanţare, prin majorarea capitalului social, urmând a fi utilizate conform planului de investiţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 45/2020.

 

 

Art.3. Se mandatează domnul Nelu Pîrvu, reprezentant al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor  a  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să voteze repartizarea profitului net prevăzut la art.1 şi utilizarea dividendelor conform art.2.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico-Financiară, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU