Hotărârea nr. 213/2020

HCL 213 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIULUI  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                      

                                               HOTĂRÂREA NR. 213

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.94728/2020, raportul nr.101964/2020 al Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.102410/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020 şi avizele nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului şi nr.258/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport;

          În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)            total venituri-102.133,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 86.525,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 15.608,00 mii lei);

b)           total cheltuieli-103.028,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 87.420,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 15.608,00 mii lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

    

 

30‑Iulie‑2020

(mii lei)

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA

 

APROBAT: RECTIFICARE+VIRARI ‑ 30.07.2020

ANEXA

La Hotărârea nr. 213 / 30.07.2020

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

 102.133,00

 15.920,00

 86.213,00

 89.360,00

 90.367,00

 91.408,00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

 85.125,00

 1.958,00

 83.167,00

 83.946,00

 84.933,00

 85.944,00

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

 85.125,00

 1.958,00

 83.167,00

 83.946,00

 84.933,00

 85.944,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

 85.125,00

 1.958,00

 83.167,00

 83.946,00

 84.933,00

 85.944,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

 85.125,00

 1.958,00

 83.167,00

 83.946,00

 84.933,00

 85.944,00

Venituri din prestari de servicii

331008

 550,00

 0,00

 550,00

 600,00

 650,00

 700,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

 68.225,00

 1.958,00

 66.267,00

 66.446,00

 66.833,00

 67.244,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

 16.000,00

 0,00

 16.000,00

 16.500,00

 17.000,00

 17.500,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

 350,00

 0,00

 350,00

 400,00

 450,00

 500,00

IV.  SUBVENTII(cod 0018)

0017

 3.666,00

 620,00

 3.046,00

 5.414,00

 5.434,00

 5.464,00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

 3.666,00

 620,00

 3.046,00

 5.414,00

 5.434,00

 5.464,00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

 3.666,00

 620,00

 3.046,00

 5.414,00

 5.434,00

 5.464,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

 1.400,00

 500,00

 900,00

 1.980,00

 1.980,00

 1.980,00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul  sanatatii

431014

 1.027,00

 120,00

 907,00

 2.184,00

 2.184,00

 2.184,00

Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.03)

431016

 1.239,00

 0,00

 1.239,00

 1.250,00

 1.270,00

 1.300,00

Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

43101601

 1.239,00

 0,00

 1.239,00

 1.250,00

 1.270,00

 1.300,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014‑2020

4810

 13.342,00

 13.342,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

481001

 13.342,00

 13.342,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 1 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48100101

 13.342,00

 13.342,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

 103.028,00

 15.920,00

 87.108,00

 89.360,00

 90.367,00

 91.408,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

 100.762,00

 15.800,00

 84.962,00

 85.926,00

 86.913,00

 87.924,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

 71.500,00

 0,00

 71.500,00

 72.000,00

 72.500,00

 73.000,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

 69.150,00

 0,00

 69.150,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

10.100101

 42.250,00

 0,00

 42.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

 20.000,00

 0,00

 20.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

10.100106

 2.900,00

 0,00

 2.900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

 2.500,00

 0,00

 2.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

 850,00

 0,00

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

10.100206

 850,00

 0,00

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

 15.420,00

 2.458,00

 12.962,00

 13.351,00

 13.752,00

 14.164,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

 4.382,00

 0,00

 4.382,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

10.200101

 55,00

 0,00

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

 860,00

 0,00

 860,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

 300,00

 0,00

 300,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

 55,00

 0,00

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

10.200106

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transport

10.200107

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

 80,00

 0,00

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

 1.800,00

 0,00

 1.800,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

 1.100,00

 0,00

 1.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

10.2002

 1.400,00

 500,00

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

 900,00

 0,00

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

10.200301

 900,00

 0,00

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

 7.248,00

 1.958,00

 5.290,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

10.200401

 6.458,00

 1.958,00

 4.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

10.200402

 370,00

 0,00

 370,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reactivi

10.200403

 170,00

 0,00

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dezinfectanti

10.200404

 250,00

 0,00

 250,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

 660,00

 0,00

 660,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 2 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Uniforme si echipament

10.200501

 25,00

 0,00

 25,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

 35,00

 0,00

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

 600,00

 0,00

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale de laborator

10.2009

 35,00

 0,00

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

10.2011

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Consultanta si expertiza

10.2012

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

10.2013

 30,00

 0,00

 30,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

 663,00

 0,00

 663,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Prime de asigurare non‑viata

10.203003

 8,00

 0,00

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Chirii

10.203004

 55,00

 0,00

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

 600,00

 0,00

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014‑2020

10.58

 13.342,00

 13.342,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

10.5801

 13.342,00

 13.342,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Finantarea externa nerambursabila

10.580102

 13.342,00

 13.342,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

 500,00

 0,00

 500,00

 575,00

 661,00

 760,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

 500,00

 0,00

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

 2.266,00

 120,00

 2.146,00

 3.434,00

 3.454,00

 3.484,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

 2.266,00

 120,00

 2.146,00

 3.434,00

 3.454,00

 3.484,00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

 1.866,00

 120,00

 1.746,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

 1.546,00

 0,00

 1.546,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

 120,00

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte active fixe

10.710130

 200,00

 0,00

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

10.7103

 400,00

 0,00

 400,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

 103.028,00

 15.920,00

 87.108,00

 89.360,00

 90.367,00

 91.408,00

CAP. Sanatate

6610

 103.028,00

 15.920,00

 87.108,00

 89.360,00

 90.367,00

 91.408,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

 100.762,00

 15.800,00

 84.962,00

 85.926,00

 86.913,00

 87.924,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

 71.500,00

 0,00

 71.500,00

 72.000,00

 72.500,00

 73.000,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

 69.150,00

 0,00

 69.150,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

6610.100101

 42.250,00

 0,00

 42.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 3 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

 20.000,00

 0,00

 20.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

6610.100106

 2.900,00

 0,00

 2.900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

6610.100117

 2.500,00

 0,00

 2.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

 850,00

 0,00

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

6610.100206

 850,00

 0,00

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

 15.420,00

 2.458,00

 12.962,00

 13.351,00

 13.752,00

 14.164,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

 4.382,00

 0,00

 4.382,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

6610.200101

 55,00

 0,00

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

6610.200102

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

 860,00

 0,00

 860,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

6610.200104

 300,00

 0,00

 300,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

 55,00

 0,00

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

6610.200106

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transport

6610.200107

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

 80,00

 0,00

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

 1.800,00

 0,00

 1.800,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

 1.100,00

 0,00

 1.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii curente

6610.2002

 1.400,00

 500,00

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

 900,00

 0,00

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Hrana pentru oameni

6610.200301

 900,00

 0,00

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

 7.248,00

 1.958,00

 5.290,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Medicamente

6610.200401

 6.458,00

 1.958,00

 4.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale sanitare

6610.200402

 370,00

 0,00

 370,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reactivi

6610.200403

 170,00

 0,00

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Dezinfectanti

6610.200404

 250,00

 0,00

 250,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6610.2005

 660,00

 0,00

 660,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Uniforme si echipament

6610.200501

 25,00

 0,00

 25,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

 35,00

 0,00

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte obiecte de inventar

6610.200530

 600,00

 0,00

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale de laborator

6610.2009

 35,00

 0,00

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 4 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

    Carti, publicatii si materiale documentare

6610.2011

 2,00

 0,00

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Consultanta si expertiza

6610.2012

 50,00

 0,00

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Pregatire profesionala

6610.2013

 30,00

 0,00

 30,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

 663,00

 0,00

 663,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Prime de asigurare non‑viata

6610.203003

 8,00

 0,00

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Chirii

6610.203004

 55,00

 0,00

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

 600,00

 0,00

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014‑2020

6610.58

 13.342,00

 13.342,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6610.5801

 13.342,00

 13.342,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Finantarea externa nerambursabila

6610.580102

 13.342,00

 13.342,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

 500,00

 0,00

 500,00

 575,00

 661,00

 760,00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

 500,00

 0,00

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

 2.266,00

 120,00

 2.146,00

 3.434,00

 3.454,00

 3.484,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

 2.266,00

 120,00

 2.146,00

 3.434,00

 3.454,00

 3.484,00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

 1.866,00

 120,00

 1.746,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

 1.546,00

 0,00

 1.546,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

 120,00

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte active fixe

6610.710130

 200,00

 0,00

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

6610.7103

 400,00

 0,00

 400,00

 0,00

 0,00

 0,00

Din total capitol 66:

 103.028,00

 15.920,00

 87.108,00

 89.360,00

 90.367,00

 91.408,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

 103.028,00

 15.920,00

 87.108,00

 89.360,00

 90.367,00

 91.408,00

Spitale generale

66100601

 103.028,00

 15.920,00

 87.108,00

 89.360,00

 90.367,00

 91.408,00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Partea a VII‑a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

‑895,00

 0,00

‑895,00

 0,00

 0,00

 0,00

EXCEDENT

9810

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

DEFICIT

9910

 895,00

 0,00

 895,00

 0,00

 0,00

 0,00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

 86.525,00

 2.458,00

 84.067,00

 85.926,00

 86.913,00

 87.924,00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

 85.125,00

 1.958,00

 83.167,00

 83.946,00

 84.933,00

 85.944,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

 85.125,00

 1.958,00

 83.167,00

 83.946,00

 84.933,00

 85.944,00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

 85.125,00

 1.958,00

 83.167,00

 83.946,00

 84.933,00

 85.944,00

Page 5 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumire

Cod

Buget rectificat

Influente

+/‑

Buget aprobat

Estimari

 2021

 2022

 2023

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

 85.125,00

 1.958,00

 83.167,00

 83.946,00

 84.933,00

 85.944,00

Venituri din prestari de servicii

331008

 550,00

 0,00

 550,00

 600,00

 650,00

 700,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

 68.225,00

 1.958,00

 66.267,00

 66.446,00

 66.833,00

 67.244,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

 16.000,00

 0,00

 16.000,00

 16.500,00

 17.000,00

 17.500,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

 350,00

 0,00

 350,00

 400,00

 450,00

 500,00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

 1.400,00

 500,00

 900,00

 1.980,00

 1.980,00

 1.980,00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

 1.400,00

 500,00

 900,00

 1.980,00

 1.980,00

 1.980,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

 1.400,00

 500,00

 900,00

 1.980,00

 1.980,00

 1.980,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

 1.400,00

 500,00

 900,00

 1.980,00

 1.980,00

 1.980,00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

 87.420,00

 2.458,00

 84.962,00

 85.926,00

 86.913,00

 87.924,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

 87.420,00

 2.458,00

 84.962,00

 85.926,00

 86.913,00

 87.924,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

 71.500,00

 0,00

 71.500,00

 72.000,00

 72.500,00

 73.000,00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

 69.150,00

 0,00

 69.150,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Salarii de baza

10.100101

 42.250,00

 0,00

 42.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

 20.000,00

 0,00

 20.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte sporuri

10.100106

 2.900,00

 0,00

 2.900,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

 2.500,00

 0,00

 2.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

 850,00

 0,00

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Vouchere de vacanta

10.100206

 850,00

 0,00

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

 15.420,00

 2.458,00

 12.962,00

 13.351,00

 13.752,00

 14.164,00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

 4.382,00

 0,00

 4.382,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Furnituri de birou

10.200101

 55,00

 0,00

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

 110,00

 0,00

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

 860,00

 0,00

 860,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

 300,00

 0,00

 300,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

 55,00

 0,00

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Piese de schimb

10.200106

 10,00

 0,00

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

    Transport

10.200107

 12,00

 0,00

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

Page 6 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA