Hotărârea nr. 210/2020

HCL 210 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 210

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.94965/2020, raportul nr. 102547/2020 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr. 102907/2020 al Direcției Jurdice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.25 0/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.252/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.25 6/2020 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.258/2020 al Comisiei IV-Invățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art.19 și art.49 alin.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

  • în temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.l și art.196 alin.l lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.5 7/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

  • a) total venituri-679.349,00 mii lei (464.019,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 215.330,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

  • b) total cheltuieli-679.560,00 mii lei (464.019,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 215.541,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei nr.l7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiul Craiova, conform anexei nr. 18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Programul anual de investiții, pe anul 2020, rectificat, conform anexei nr. 19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2020.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova și Direcția Generale de Asistență Socială a Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


qonWrasemneazâ,

SECRETAR GENERAL, Nf^eta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 1


la Hotărârea nr. 210/30.07.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 30-lulie-2020

APROBAT: RECTIFICARE+VIRARI - 30.07.2020

(mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

====== SECȚIUNEA TOTAL ======

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

000102

672.033,00

8.544,00

680.577,00

559.136,00

521.677,00

522.212,00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

4990

496.664,00

5.792,00

502.456,00

411.844,00

422.645,00

434.508,00

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

0002

542.906,00

5.724,00

548.630,00

481.529,00

487.257,00

499.528,00

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

0003

502.448,00

0,00

502.448,00

433.099,00

436.406,00

446.235,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod

00.05+00.06+00.07)

0004

319.809,00

0,00

319.809,00

225.286,00

226.773,00

229.218,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICEțcod 01.02)

0005

3.645,00

0,00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

Impozit pe profit

0102

3.645,00

0,00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.645,00

0,00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

316.164,00

0,00

316.164,00

221.191,00

222.473,00

224.712,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

379,00

0,00

379,00

693,00

728,00

763,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul persoal

030218

379,00

0,00

379,00

693,00

728,00

763,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

315.785,00

0,00

315.785,00

220.498,00

221.745,00

223.949,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

314.285,00

0,00

314.285,00

210.832,00

212.941,00

215.070,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

0,00

0,00

9.666,00

8.804,00

8.879,00

Sume la dispoziția Consiliului Județean

040205

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

107.000,00

0,00

107.000,00

107.748,00

113.134,00

118.567,00

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07,02.03+07.02.50)

0702

107.000,00

0,00

107.000,00

107.748,00

113.134,00

118.567,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

76.034,00

0,00

76.034,00

71.563,00

75.140,00

78.748,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

20.111,00

0,00

20.111,00

22.275,00

23.388,00

24.511,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

55.923,00

0,00

55.923,00

49.288,00

51.752,00

54.237,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

14.366,00

0,00

14.366,00

16.133,00

16.940,00

17.754,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 1 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022      |

2023

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.494,0C

0,00

7.494,00

8.381,00

8.800,00

9.223,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

6.700,00

o,oo

6.700,0C

7.557,00

7.935,00

8.316,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

172.0C

o,oc

172,00

195,00

205,00

215,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

7.280,0C

o,oc

7.280,00

9.386,00

9.855,00

10.328,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

9.320.0C

o,oc

9.320,00

10.666,00

11.199,00

11.737,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

75.639,0C

o,oc

75.639,00

100.065,00

96.499,00

98.450,00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 + 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+

11.02.09)

1102

46.242,0C

o,oc

46.242,00

69.685,00

64.612,00

65.020,00

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul

110202

39.525,00

o,oc

39.525,00

51.154,00

51.770,00

52.378,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

o,oc

0,00

11.814,00

6.125,00

5.925,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

6.717,00

0,00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

1502

348,0C

0,00

348,00

415,00

435,00

456,00

Impozit pe spectacole

150201

348,0C

o,oc

348,00

415,00

435,00

456,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

29.049,00

o,oc

29.049,00

29.965,00

31.452,00

32.974,00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

22.974,00

o,oc

22.974,00

23.925,00

25.121,00

26.328,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice

16020201

16.982,00

o,oc

16.982,00

17.312,00

18.178,00

19.051,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.992,0C

0,00

5.992,00

6.613,00

6.943,00

7.277,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

160203

5.085,0C

0,00

5.085,00

5.012,00

5.252,00

5.515,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

160250

990,00

0,00

990,00

1.028,00

1.079,00

1.131,00

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

0012

40.458,00

5.724,00

46.182,00

48.430,00

50.851,00

53.293,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

15.414,00

5.500,00

20.914,00

21.113,00

22.170,00

23.234,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

15.414,00

5.500,00

20.914,00

21.113,00

22.170,00

23.234,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

63,00

0,00

63,00

406,00

427,00

447,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

13.689,00

5.500,00

19.189,00

17.158,00

18.016,00

18.881,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30020530

13.689,00

5.500,00

19.189,00

17.158,00

18.016,00

18.881,00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

300208

116,00

0,00

116,00

294,00

309,00

324,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30020802

116,00

0,00

116,00

294,00

309,00

324,00

Alte venituri din proprietate

300250

1.546,00

0,00

1.546,00

3.255,00

3.418,00

3.582,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

25.044.0C

224,00

25.268,00

27.317,00

28.681,00

30.059,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 2 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+330228

3302

1.225.0C

0,00

1.225,00

1.242,00

1.302,00

1.366,00

Venituri din prestări de servicii

330208

601,00

0,00

601,00

579,00

607,00

637,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

414,00

0,00

414,00

412,00

432,00

453,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

210.0C

0,00

210,00

251,00

263,00

276,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permisețcod

34.02.02+34.02.50)

3402

20,0C

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20,0C

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Amenzi, penalitati si confiscarițcod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

14.393,0C

0,00

14.393,00

17.343,00

18.210,00

19.084,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.171,00

0,00

14.171,00

17.323,00

18.189,00

19.062,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte inst de specialitate

35020102

14.171,00

0,00

14.171,00

17.323,00

18.189,00

19.062,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

222,0C

0,00

222,00

20,00

21,00

22,00

Diverse veniturițcod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11 +36.02.14+36.02.2

3602

9.406,00

224,00

9.630,00

8.711,00

9.147,00

9.586,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

791,00

0,00

791,00

760,00

798,00

837,00

Taxe speciale

360206

8.463,00

0,00

8.463,00

7.524,00

7.901,00

8.280,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

76,00

0,00

76,00

44,00

46,00

48,00

Taxa de reabilitare termica

360223

0,00

224,00

224,00

181,00

190,00

199,00

Alte venituri

360250

76,00

0,00

76,00

202,00

212,00

222,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la

37.02.05+37.02.50)

3702

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

370203

-114.101,00

3.887,00

-110.214,00

-108.783,00

-109.207,00

-88.699,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

114.101,00

-3.887,00

110.214,00

108.783,00

109.207,00

88.699,00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

0,00

68,00

68,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunurițcod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

0,00

68,00

68,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru construcția de locuințe

390210

0,00

41,00

41,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

50.143,00

2.752,00

52.895,00

76.545,00

34.012,00

22.665,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICEțcod 42.02+43.02)

0018

50.143,00

2.752,00

52.895,00

76.545,00

34.012,00

22.665,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod

420201+420205+420210+421012+420213+420215+420216+42021

4202

49.983,00

2.724,00

52.707,00

76.545,00

34.012,00

22.665,00

Subvenții pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier

420234

40,00

0,00

40,00

45,00

47,00

49,00

Subvenții din bg.de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

21.523,00

0,00

21.523,00

21.606,00

22.125,00

22.613,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 3 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe

420269

25.840,0C

0,00

25.840,00

54.894,00

11.840,00

3,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

2.580,00

2.679,00

5.259,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

420282

0,0C

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii (cod

430201+430204+430207+430208+430220+430221+430223+44302

4302

160,00

28,00

188,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru

430234

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale

430241

0,0C

28,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

78.984,00

0,00

78.984,00

1.062,00

408,00

19,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la

48.02.01.03)

480201

77.428,00

0,00

77.428,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

76.616,00

0,00

76.616,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

812,00

0,00

812,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

1.556,00

0,00

1.556,00

1.062,00

408,00

19,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

0,00

0,00

0,00

710,00

408,00

19,00

Prefmantare

48020203

1.556,00

0,00

1.556,00

352,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

565.523,00

6.552,00

572.075,00

481.750,00

444.517,00

445.496,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

465.657,00

10.657,00

476.314,00

389.858,00

341.986,00

369.367,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

51.312,00

-150,00

51.162,00

49.543,00

51.002,00

50.568,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

49.308,00

-150,00

49.158,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

35.751,00

-20,00

35.731,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

02.100105

4.669,00

-70,00

4.599,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

02.100106

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

02.100112

570,00

0,00

570,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

02.100117

2.065,00

0,00

2.065,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

6.163,00

-60,00

6.103,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

880,00

0,00

880,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

880,00

0,00

880,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

1.124,00

0,00

1.124,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

02.100307

1.124,00

0,00

1.124,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

132.457,00

6.583,00

139.040,00

106.437,00

108.911,00

131.342,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

60.951,00

5.346,00

66.297,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

218,00

0,00

218,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 4 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Materiale pentru curățenie

02.200102

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

8.664,00

954,00

9.618,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

22.978,00

2.320,00

25.298,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

02.200105

116,00

5,00

121,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

454,00

101,00

555,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

28.280,00

1.966,00

30.246,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

47.133,50

1.500,00

48.633,50

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

02.2004

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

02.200402

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

02.200404

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

4.402,00

5,00

4.407,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

4.402,00

5,00

4.407,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

79,00

0,00

79,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

49,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări in străinătate

02.200602

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

02.2011

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

441,00

30,00

471,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

02.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administr.publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public loc., in baza unor convenții sau contracte de

02.2019

1.413,00

0,00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

02.2024

227,00

0,00

227,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

197,00

0,00

197,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz. legale

02.2025

4.864,50

0,00

4.864,50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

12.871,00

-298,00

12.573,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

02.203001

732,00

0,00

732,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

02.203002

118,00

0,00

118,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

02.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

602,00

509,00

1.111,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

11.389,00

-807,00

10.582,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

02.30

5.909,00

0,00

5.909,00

6.890,00

6.045,00

5.093,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 5 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Dobânzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

1.040.0C

0,00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

1.040,00

0,00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

02.3002

4.869,00

0,00

4.869,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

3.224,0C

0,00

3.224,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

1.645,00

0,00

1.645,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

02.40

38.645,00

6.082,00

44.727,00

24.647,00

21.060,00

33.251,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

02.4003

38.645,00

6.082,00

44.727,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

50,0C

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

50,0C

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

99.633,00

-1.858,00

97.775,00

106.272,00

106.242,00

106.242,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

94.602,00

-2.168,00

92.434,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

02.510101

91.210,00

-2.668,00

88.542,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

3.392,00

500,00

3.892,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

5.031,00

310,00

5.341,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

4.765,00

310,00

5.075,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

02.510229

266,00

0,00

266,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

10.362,00

0,00

10.362,00

10.617,00

10.617,00

10.617,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

10.362,00

0,00

10.362,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

6.717,00

0,00

6.717,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

3.645,00

0,00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

126.358,00

0,00

126.358,00

80.329,00

32.976,00

27.111,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

125.837,00

0,00

125.837,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

02.580101

35.162,00

0,00

35.162,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

02.580102

76.186,00

0,00

76.186,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.580103

14.489,00

0,00

14.489,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

521,00

0,00

521,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

02.580201

88,00

0,00

88,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

02.580202

433,00

0,00

433,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 6 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

816,00

0,00

816,00

3.675,00

3.685,00

3.695,00

Asociatii si fundatii

02.5911

310,0(

0,00

310,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

83.483,00

-3.905,00

79.578,00

76.926,00

81.773,00

55.371,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

83.483,00

-3.905,00

79.578,00

76.926,00

81.773,00

55.371,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

83.483,00

-3.905,00

79.578,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

02.710101

64.574,00

-4.182,00

60.392,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

5.952,00

-45,00

5.907,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

1.938,00

1.978,00

3.916,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

11.019,00

-1.656,00

9.363,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

02.79

16.563,00

0,00

16.563,00

14.966,00

20.758,00

20.758,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

02.81

16.563,00

0,00

16.563,00

14.966,00

20.758,00

20.758,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

11.936,00

0,00

11.936,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

11.936,00

0,00

11.936,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

3.306,00

0,00

3.306,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

3.306,00

0,00

3.306,00

0,00

0,00

0,00

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare si Investiții

02.8105

1.321,00

0,00

1.321,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-180,00

-200,00

-380,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-180,00

-200,00

-380,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-180,00

-200,00

-380,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

86.241,00

3.505,00

89.746,00

82.037,00

91.255,00

81.500,00

CAP. Autorități publice si acțiuni externe

5102

74.852,00

3.761,00

78.613,00

70.509,00

80.538,00

71.679,00

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

72.527,00

4.666,00

77.193,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

46.512,00

200,00

46.712,00

45.169,00

46.583,00

46.116,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

44.677,00

200,00

44.877,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5102.100101

32.420,00

200,00

32.620,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

5102.100105

4.130,00

0,0C

4.130,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

5102.100106

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

570,00

0,00

570,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

5102.100113

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

5102.100117

1.888,00

0,00

1.888,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

5.579,00

0,00

5.579,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5102.100206

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT'SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 7 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

1.025,00

0,00

1.025,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

5102.100307

1.025,00

0,00

1.025,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

25.509,00

4.466,00

29.975,00

15.149,00

15.735,00

16.180,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

9.929,00

3.252,00

13.181,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5102.200101

210,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

5102.200102

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

5102.200103

3.789,00

872,00

4.661,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5102.200104

810,00

308,00

1.118,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

5102.200105

116,00

5,00

121,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

5102.200106

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

5102.200108

448,00

101,00

549,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

5102.200130

4.315,00

1.966,00

6.281,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5102.2002

1.845,50

1.500,00

3.345,50

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

5102.2004

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

5102.200402

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5102.2005

261,00

5,00

266,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5102.200530

261,00

5,00

266,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

79,00

0,00

79,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

5102.200601

49,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări in străinătate

5102.200602

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

29,00

0,00

29,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

5102.2012

391,00

30,00

421,0C

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

5102.2013

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administr.publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public loc., in baza unor convenții sau contracte de

5102.2019

1.413,00

0,00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

4.864,50

0,00

4.864,50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

6.676,00

-321,00

6.355,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5102.203001

732,00

0,00

732,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

5102.203002

118,00

0,00

118,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

5102.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

5102.203004

602,00

509,00

1.111,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

5.194,00

-830,00

4.364,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

506,00

0,00

506,00

496,00

496,00

496,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 8 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

2.505,0C

-705,00

1.800,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

2.505,0C

-705,00

1.800,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

2.505,00

-705,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

5102.710101

278,00

0,00

278,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

417,00

-69,00

348,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

491,00

0,00

491,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

5102.710130

1.319,00

-636,00

683,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102.85

-180,00

-200,00

-380,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.8501

-180,00

-200,00

-380,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.850101

-180,00

-200,00

-380,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5102:

74.852,00

3.761,00

78.613,00

70.509,00

80.538,00

71.679,00

Autoritati executive si legislative

510201

74.852,00

3.761,00

78.613,00

70.509,00

80.538,00

71.679,00

Autoritati executive

51020103

74.852,00

3.761,00

78.613,00

70.509,00

80.538,00

71.679,00

CAP. Alte servicii publice generale

5402

5.253,00

-256,00

4.997,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

5.253,00

-256,00

4.997,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

4.800,00

-350,00

4.450,00

4.248,00

4.292,00

4.325,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

4.631,00

-350,00

4.281,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5402.100101

3.331,00

-220,00

3.111,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

5402.100105

539,00

-70,00

469,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

5402.100117

177,00

0,00

177,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

584,00

-60,00

524,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5402.100206

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

99,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

5402.100307

99,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

403,00

94,00

497,00

286,00

310,00

338,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

162,00

94,00

256,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5402.200101

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

5402.200103

82,00

82,00

164,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5402.200104

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

5402.200108

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

5402.200130

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

5402.2005

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

|      5402.200530

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 9 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

200,0C

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

200,0C

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

50,0C

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5402:

5.253,00

-256,00

4.997,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

540205

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

5.003,00

-256,00

4.747,00

4.534,00

4.602,00

4.663,00

Alte servicii publice generale

540250

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

5502

6.136,00

0,00

6.136,00

6.944,00

6.065,00

5.108,00

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

6.136,00

0,00

6.136,00

6.944,00

6.065,00

5.108,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

227,00

0,00

227,00

54,00

20,00

15,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

227,00

0,00

227,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

5502.202401

197,00

0,00

197,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

5502.30

5.909,00

0,00

5.909,00

6.890,00

6.045,00

5.093,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

1.040,00

0,00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

1.040,00

0,00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

5502.3002

4.869,00

0,00

4.869,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

3.224,00

0,00

3.224,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

1.645,00

0,00

1.645,00

0,00

0,00

0,00

Partea a 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

36.809,00

23,00

36.832,00

34.543,00

33.870,00

35.428,00

CAP. Ordine publica si siguranța naționala

6102

36.809,00

23,00

36.832,00

34.543,00

33.870,00

35.428,00

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

36.309,00

23,00

36.332,00

33.657,00

33.669,00

33.682,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

2.309,00

23,00

2.332,00

254,00

266,00

279,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

■ 6102.200130

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6102.2002

68,00

0,00

68,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6102.2004

23,00

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6102.200402

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

6102.200404

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SiCO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 10 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Estimări

+/-

2021

2022

2023

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6102.2030

2.214,0C

23,00

2.237,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6102.203030

2.214,0C

23,00

2.237,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6102.51

34.000,0C

0,00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

34.000,0C

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

6102.510101

34.000,0C

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

500,0C

0,00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

500,0C

0,00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

500,0C

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

500,0C

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6102:

36.809,0C

23,00

36.832,00

34.543,00

33.870,00

35.428,00

Ordine publica

610203

34.000,0C

0,00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

Politie comunitara

61020304

34.000,0C

0,00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

2.809,0C

23,00

2.832,00

1.140,00

467,00

2.025,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

154.717,00

-976,00

153.741,00

198.632,00

160.114,00

145.807,00

CAP. Invatamant

6502

27.103,00

0,00

27.103,00

71.769,00

41.619,00

42.214,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

27.043,00

0,00

27.043,00

65.995,00

39.463,00

40.057,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

8.020,00

0,00

8.020,00

22.861,00

23.430,00

29.016,00

Reparatii curente

6502.2002

7.300,00

0,00

7.300,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

6502.2012

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

6.717,00

0,00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

6.717,00

0,00

6.717,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

6.717,00

0,00

6.717,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

12.306,00

0,00

12.306,00

32.114,00

5.002,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502.5801

12.306,00

0,00

12.306,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

6502.580101

1.795,00

0,00

1.795,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

6502.580102

10.161,00

0,00

10.161,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

60,00

0,00

60,00

5.774,00

2.156,00

2.157,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 11 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

60,00

0,00

60,00

5.774,00

2.156,00

2.157,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

60,00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

6502.710101

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

27.103,00

0,00

27.103,00

71.769,00

41.619,00

42.214,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

12.011,00

0,00

12.011,00

32.513,00

10.820,00

8.055,00

Invatamant preșcolar

65020301

9.659,00

0,00

9.659,00

28.442,00

6.730,00

3.947,00

Invatamant primar

65020302

2.352,00

0,00

2.352,00

4.071,00

4.090,00

4.108,00

Invatamant secundar

650204

15.090,00

0,00

15.090,00

38.408,00

29.950,00

33.308,00

Invatamant secundar inferior

65020401

5.462,00

0,00

5.462,00

10.203,00

9.759,00

9.503,00

Invatamant secundar superior

65020402

6.172,00

0,00

6.172,00

24.530,00

16.516,00

19.130,00

Invatamant profesional

65020403

3.456,00

0,00

3.456,00

3.675,00

3.675,00

4.675,00

Invatamant postliceal

650205

2,00

0,00

2,00

848,00

849,00

851,00

CAP. Sanatate

6602

16.110,00

810,00

16.920,00

42.677,00

29.376,00

13.881,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

15.690,00

810,00

16.500,00

30.612,00

17.356,00

13.881,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

8.157,00

810,00

8.967,00

13.881,00

13.881,00

13.881,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

3.392,00

500,00

3.892,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

3.392,00

500,00

3.892,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

4.765,00

310,00

5.075,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

4.765,00

310,00

5.075,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6602.58

7.533,00

0,00

7.533,00

16.731,00

3.475,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

7.533,00

0,00

7.533,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

6602.580101

1.418,00

0,00

1.418,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

6602.580102

5.447,00

0,00

5.447,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6602.580103

668,00

0,00

668,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

420,00

0,00

420,00

12.065,00

12.020,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

420,00

0,00

420,00

12.065,00

12.020,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.7101

420,00

0,00

420,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

6602.710101

420,00

0,00

420,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6602:

16.110,00

810,00

16.920,00

42.677,00

29.376,00

13.881,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

16.110,00

810,00

16.920,00

42.677,00

29.376,00

13.881,00

Spitale generale

66020601

16.110,00

810,00

16.920,00

42.677,00

29.376,00

13.881,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6702

99.738,00

-1.414,00

98.324,00

74.118,00

79.081,00

79.674,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Estimări

+/-

2021

2022

2023

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

71.542.0C

-2.296,00

69.246,00

61.365,00

61.794,00

70.262,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

22.311,0C

0,00

22.311,00

12.045,00

12.474,00

20.942,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6702.2001

16.481,0C

0,00

16.481,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6702.200130

16.481,0C

0,00

16.481,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6702.2002

3.120,0C

0,00

3.120,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6702.2005

2.000,0C

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6702.200530

2.000.0C

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

710,00

0,00

710,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

710,00

0,00

710,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702.51

45.710,00

-2.296,00

43.414,00

48.920,00

48.920,00

48.920,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

45.627,00

-2.296,00

43.331,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

6702.510101

45.627,00

-2.296,00

43.331,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6702.5102

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

6702.510229

83,0C

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

3.211.0C

0,00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

3.211,0C

0,00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

6702.580101

482,0C

0,00

482,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

6702.580102

2.729,00

0,00

2.729,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

310,00

0,00

310,00

400,00

400,00

400,00

Asociatii si fundatii

6702.5911

310,00

0,00

310,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

25.746,00

882,00

26.628,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

25.746,00

882,00

26.628,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

25.746,00

882,00

26.628,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

6702.710101

21.828,00

-620,00

21.208,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

2.262,00

24,00

2.286,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

852,00

1.978,00

2.830,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6702.710130

804,00

-500,00

304,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

6702.79

2.450,0C

0,00

2.450,00

2.296,00

2.287,00

2.287,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

6702.81

2.450,00

0,0C

2.450,00

2.296,00

2.287,00

2.287,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6702:

99.738,00

-1.414,00

98.324,00

74.118,00

79.081,00

79.674,00

Servicii culturale

670203

37.921,00

-1.196,00

36.725,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 13 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

32.458,0C

-473,00

31.985,00

34.500,00

34.500,00

34.500,00

Case de cultura

67020306

2.252,00

-723,00

1.529,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

3.211,00

0,00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

670205

60.997,00

282,00

61.279,00

31.298,00

36.681,00

42.274,00

Sport

67020501

11.000,00

-1.100,00

9.900,00

11.920,00

11.920,00

11.920,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

49.997,00

1.382,00

51.379,00

19.378,00

24.761,00

30.354,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

820,00

-500,00

320,00

5.820,00

5.400,00

400,00

CAP. Asigurări si asistenta sociala

6802

11.766,00

-372,00

11.394,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

11.766,00

-372,00

11.394,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51

11.766,00

-372,00

11.394,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

11.583,00

-372,00

11.211,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

6802.510101

11.583,00

-372,00

11.211,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6802.5102

183,00

0,00

183,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

6802.510229

183,00

0,00

183,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6802:

11.766,00

-372,00

11.394,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

11.766,00

-372,00

11.394,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

73.846,00

1.854,00

75.700,00

67.975,00

56.119,00

51.332,00

CAP. Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

40.566,00

-146,00

40.420,00

38.701,00

26.774,00

21.892,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

27.890,00

0,00

27.890,00

23.011,00

16.601,00

17.402,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

12.606,00

0,00

12.606,00

11.907,00

12.701,00

13.502,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

12.221,00

0,00

12.221,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

7002.200103

4.793,00

0,00

4.793,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

7002.200130

7.428,00

0,00

7.428,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7002.2005

385,00

0,00

385,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7002.200530

385,00

0,00

385,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

3.645,00

0,00

3.645,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002.5501

3.645,00

0,00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

3.645,00

0,00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

11.639,00

0,00

11.639,00

7.204,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

11.639,00

0,00

11.639,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

7002.580101

4.815,00

0,00

4.815,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

7002.580102

6.543,00

0,00

6.543,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 14 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

281,0C

0,00

281,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

12.676,00

-146,00

12.530,00

15.690,00

10.173,00

4.490,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

12.676,00

-146,00

12.530,00

15.690,00

10.173,00

4.490,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

12.676,00

-146,00

12.530,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

7002.710101

7.794,00

-46,00

7.748,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

1.080,00

0,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7002.710130

3.802,00

-100,00

3.702,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7002:

40.566,00

-146,00

40.420,00

38.701,00

26.774,00

21.892,00

Locuințe

700203

9.420,00

0,00

9.420,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70020330

9.420,00

0,00

9.420,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări

700206

12.980,00

0,00

12.980,00

16.397,00

17.191,00

17.992,00

Alte servicii In domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

18.166,00

-146,00

18.020,00

22.304,00

9.583,00

3.900,00

CAP. Protecția mediului

7402

33.280,00

2.000,00

35.280,00

29.274,00

29.345,00

29.440,00

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

25.230,00

2.000,00

27.230,00

23.881,00

23.975,00

24.070,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

25.230,00

2.000,00

27.230,00

23.881,00

23.975,00

24.070,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

22.156,00

2.000,00

24.156,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

7402.200104

22.156,00

2.000,00

24.156,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7402.2005

123,00

0,00

123,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7402.200530

123,00

0,00

123,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

2.951,00

0,00

2.951,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

2.951,00

0,00

2.951,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

2.014,00

0,00

2.014,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

2.014,00

0,00

2.014,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

2.014,00

0,00

2.014,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

7402.710101

770,00

0,00

770,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

412,00

0,00

412,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7402.710103

595,00

0,00

595,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7402.710130

237,00

0,00

237,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

7402.79

6.036,00

0,00

6.036,00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

7402.81

6.036,00

0,00

6.036,00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.8101

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7402:

33.280,00

2.000,00

35.280,00

29.274,00

29.345,00

29.440,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 15 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Reducerea si controlul poluării

740203

229,0C

0,00

229,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

740205

22.837,00

2.000,00

24.837,00

23.881,00

23.975,00

24.070,00

Salubritate

74020501

20.491,00

2.000,00

22.491,00

23.881,00

23.975,00

24.070,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

2.346,00

0,00

2.346,00

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

10.214,00

0,00

10.214,00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7902

213.910,00

2.146,00

216.056,00

98.563,00

103.159,00

131.429,00

CAP. Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

4.086,00

0,00

4.086,00

5.142,00

3.207,00

3.207,00

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

636,00

0,00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

521,00

0,00

521,00

1.921,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

521,00

0,00

521,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

8002.580201

88,00

0,00

88,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

8002.580202

433,00

0,00

433,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

8002.79

3.450,00

0,00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

8002.81

3.450,00

0,00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

3.450,00

0,00

3.450,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

3.450,00

0,00

3.450,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8002:

4.086,00

0,00

4.086,00

5.142,00

3.207,00

3.207,00

Acțiuni generale economice si comerciale

800201

4.086,00

0,00

4.086,00

5.142,00

3.207,00

3.207,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80020130

4.086,00

0,00

4.086,00

5.142,00

3.207,00

3.207,00

CAP. Combustibili si energie

8102

15.520,00

-228,00

15.292,00

13.000,00

13.340,00

17.106,00

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

13.429,00

582,00

14.011,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

1.042,00

0,00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

8102.2005

1.042,00

0,00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

8102.200530

1.042,00

0,00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

8102.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

8102.40

12.387,00

582,00

12.969,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

8102.4003

12.387,00

582,00

12.969,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

2.091,00

-810,00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

2.091,00

-810,00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

2.091,00

-810,00

1.281,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

8102.710101

810,00

-810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

© iNDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 16 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8102.710102

1.281.0C

0,00

1.281,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8102:

15.520,00

-228,00

15.292,00

13.000,00

13.340,00

17.106,00

Energie termica

810206

12.387,00

582,00

12.969,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

3.133,00

-810,00

2.323,00

0,00

0,00

3.855,00

CAP. Transporturi

8402

194.304,00

2.374,00

196.678,00

80.421,00

86.612,00

111.116,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

152.206,00

5.500,00

157.706,00

54.006,00

52.219,00

74.111,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

34.800,00

0,00

34.800,00

20.000,00

20.000,00

27.000,00

Reparatii curente

8402.2002

34.800,0C

0,00

34.800,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

8402.40

26.258,00

5.500,00

31.758,00

11.647,00

7.720,00

20.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

8402.4003

26.258,00

5.500,00

31.758,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

91.148,00

0,00

91.148,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

91.148,00

0,00

91.148,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

8402.580101

26.652,00

0,00

26.652,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

8402.580102

51.306,00

0,00

51.306,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

13.190,00

0,00

13.190,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

37.471,00

-3.126,00

34.345,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

37.471,00

-3.126,00

34.345,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.7101

37.471,00

-3.126,00

34.345,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

8402.710101

32.624,00

-2.706,00

29.918,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8402.710130

4.847,00

-420,00

4.427,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

8402.79

4.627,00

0,00

4.627,00

4.056,00

9.894,00

9.894,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

8402.81

4.627,00

0,00

4.627,00

4.056,00

9.894,00

9.894,00

Rambursări de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.8102

3.306,00

0,00

3.306,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

3.306,00

0,00

3.306,00

0,00

0,00

0,00

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare si Investiții

8402.8105

1.321,00

0,00

1.321,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8402:

194.304,00

2.374,00

196.678,00

80.421,00

86.612,00

111.116,00

Transport rutier

840203

193.696,00

2.374,00

196.070,00

80.421,00

86.612,00

111.116,00

Drumuri si poduri

84020301

7.385,00

-2.706,00

4.679,00

0,00

0,00

0,00

Transport in comun

84020302

117.406,00

5.500,00

122.906,00

34.006,00

32.219,00

47.111,00

Străzi

84020303

68.905,00

-420,00

68.485,00

46.415,00

54.393,00

64.005,00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

608,00

0,00

608,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

106.510,00

1.992,00

108.502,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

106.510,00

1.992,00

108.502,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

© 1NDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17J-TOTAL

000102

453.108,00

12.139,00

465.247,00

394.216,00

400.032,00

433.292,00

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)

4990

496.664,00

5.500,00

502.164,00

411.663,00

422.455,00

434.309,00

I. VENITURI CURENTE(0003+0012)

0002

428.805,00

9.387,00

438.192,00

372.565,00

377.860,00

410.630,00

A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)

0003

502.448,00

0,00

502.448,00

433.099,00

436.406,00

446.235,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)

0004

319.809,00

0,00

319.809,00

225.286,00

226.773,00

229.218,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

3.645,00

0,00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

Impozit pe profit

0102

3.645,00

0,00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.645,00

0,00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

316.164,00

0,00

316.164,00

221.191,00

222.473,00

224.712,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

379,00

0,00

379,00

693,00

728,00

763,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul persoal

030218

379,00

0,00

379,00

693,00

728,00

763,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

315.785,00

0,00

315.785,00

220.498,00

221.745,00

223.949,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

314.285,00

0,00

314.285,00

210.832,00

212.941,00

215.070,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

0,00

0,00

9.666,00

8.804,00

8.879,00

Sume la dispoziția Consiliului Județean

040205

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

107.000,00

0,00

107.000,00

107.748,00

113.134,00

118.567,00

Impozite si taxe pe proprietate(cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

0702

107.000,00

0,00

107.000,00

107.748,00

113.134,00

118.567,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

76.034,00

0,00

76.034,00

71.563,00

75.140,00

78.748,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

20.111,00

0,00

20.111,00

22.275,00

23.388,00

24.511,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

55.923,00

0,00

55.923,00

49.288,00

51.752,00

54.237,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

14.366,00

0,00

14.366,00

16.133,00

16.940,00

17.754,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.494,00

0,00

7.494,00

8.381,00

8.800,00

9.223,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

6.700,00

0,00

6.700,00

7.557,00

7.935,00

8.316,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

172,00

0,00

172,00

195,00

205,00

215,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

7.280,00

0,00

7.280,00

9.386,00

9.855,00

10.328,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

9.320,00

0,00

9.320,00

10.666,00

11.199,00

11.737,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

75.639,00

0,00

75.639,00

100.065,00

96.499,00

98.450,00

Sume defalcate din TVA(cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

1102

46.242,00

0,00

46.242,00

69.685,00

64.612,00

65.020,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 18 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul

110202

39.525,0C

0,00

39.525,00

51.154,00

51.770,00

52.378,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,0C

0,00

0,00

11.814,00

6.125,00

5.925,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

6.717,0C

0,00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

1502

348,00

0,00

348,00

415,00

435,00

456,00

Impozit pe spectacole

150201

348,0C

0,00

348,00

415,00

435,00

456,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

29.049,00

0,00

29.049,00

29.965,00

31.452,00

32.974,00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)

160202

22.974,00

0,00

22.974,00

23.925,00

25.121,00

26.328,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice

16020201

16.982,00

0,00

16.982,00

17.312,00

18.178,00

19.051,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.992,00

0,00

5.992,00

6.613,00

6.943,00

7.277,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

5.085,00

0,00

5.085,00

5.012,00

5.252,00

5.515,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

160250

990,00

0,00

990,00

1.028,00

1.079,00

1.131,00

C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)

0012

-73.643,00

9.387,00

-64.256,00

-60.534,00

-58.546,00

-35.605,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

15.414,00

5.500,00

20.914,00

21.113,00

22.170,00

23.234,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

15.414,00

5.500,00

20.914,00

21.113,00

22.170,00

23.234,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

63,00

0,00

63,00

406,00

427,00

447,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

13.689,00

5.500,00

19.189,00

17.158,00

18.016,00

18.881,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30020530

13.689,00

5.500,00

19.189,00

17.158,00

18.016,00

18.881,00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)

300208

116,00

0,00

116,00

294,00

309,00

324,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30020802

116,00

0,00

116,00

294,00

309,00

324,00

Alte venituri din proprietate

300250

1.546,00

0,00

1.546,00

3.255,00

3.418,00

3.582,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

-89.057,00

3.887,00

-85.170,00

-81.647,00

-80.716,00

-58.839,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

330208+330210+330212+330213+330224+330226+330227+33022

3302

1.225,00

0,00

1.225,00

1.242,00

1.302,00

1.366,00

Venituri din prestări de servicii

330208

601,00

0,00

601,00

579,00

607,00

637,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

414,00

0,00

414,00

412,00

432,00

453,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

210,00

0,00

210,00

251,00

263,00

276,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod

34.02.02+34.02.50)

3402

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

14.393,00

0,00

14.393,00

17.343,00

18.210,00

19.084,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 19 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.171.0C

0,00

14.171.0C

17.323,00

18.189,00

19.062,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte inst de specialitate

35020102

14.171,00

0,00

14.171,00

17.323,00

18.189,00

19.062,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

222,00

0,00

222,0C

20,00

21,00

22,00

Diverse veniturițcod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

3602

9.406,00

0,00

9.406,00

8.530,00

8.957,00

9.387,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

791,00

0,00

791,00

760,00

798,00

837,00

Taxe speciale

360206

8.463.0C

0,0C

8.463.0C

7.524,00

7.901,00

8.280,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

360214

76,00

0,00

76,0C

44,00

46,00

48,00

Alte venituri

360250

76,0C

o,oc

76,0C

202,00

212,00

222,00

Transferuri voluntare, altele decât subventiilețcod 37.02.01 +37.02.03+37.02.50)

3702

-114.101,0C

3.887,0C

-110.214,00

-108.783,00

-109.207,00

-88.699,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bug localfcu semnul minus)

370203

-114.101,0C

3.887,0C

-110.214,00

-108.783,00

-109.207,00

-88.699,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

24.303,0C

2.752,0C

27.055,00

21.651,00

22.172,00

22.662,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

24.303,00

2.752,0C

27.055,00

21.651,00

22.172,00

22.662,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod

420221+420228+420234+420235+420241+420242+420245+42025

4202

24.143,0C

2.724,0C

26.867.0C

21.651,00

22.172,00

22.662,00

Subvenții pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier

420234

40,0C

0,00

40,00

45,00

47,00

49,00

Subvenții din bg.de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

21.523,00

0,00

21.523,00

21.606,00

22.125,00

22.613,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

2.580,00

2.679,00

5.259,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

420282

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratiițcod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.2

4302

160,00

28,00

188,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru

430234

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale

430241

0,00

28,0C

28,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

350.536,00

10.147,00

360.683,00

318.080,00

323.353,00

356.599,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

334.153,00

10.347,00

344.500,00

303.114,00

302.595,00

335.841,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

51.312,00

-150.0C

51.162,00

49.543,00

51.002,00

50.568,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

49.308,0C

-150.0C

49.158,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

35.751,0C

-20,0C

35.731,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru coriditii de munca

02.100105

4.669,0C

-70,0C

4.599,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

02.100106

70,0C

0,0C

70,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 20 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

02.100112

570.0C

0,00

570,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

20,0C

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

02.100117

2.065,00

0,00

2.065,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

6.163,00

-60,00

6.103,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

880,00

0,00

880,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

880,00

0,00

880,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

1.124,00

0,00

1.124,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

02.100307

1.124,00

0,00

1.124,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

132.457,00

6.583,00

139.040,00

106.437,00

108.911,00

131.342,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

60.951,00

5.346,00

66.297,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

218,00

0,00

218,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

200,0C

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

8.664,00

954,00

9.618,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

22.978,00

2.320,00

25.298,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

02.200105

116,00

5,00

121,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

454,00

101,00

555,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

28.280,00

1.966,00

30.246,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

47.133,50

1.500,od

48.633,50

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

02.2004

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

02.200402

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

02.200404

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

4.402,00

5,00

4.407,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

4.402,00

5,00

4.407,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

79,00

0,00

79,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

49,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări in străinătate

02.200602

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

02.2011

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

441,00

30,00

471,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

02.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administr.publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public loc., in baza unor convenții sau contracte de

02.2019

1.413,00

0,00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

02.2024

227,00

0,00

227,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 21 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

197,0C

0,00

197,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

30,0C

0,00

30,0C

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz. legale

02.2025

4.864,5C

0,00

4.864,50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

12.871,00

-298,00

12.573,0C

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

02.203001

732.0C

0,0C

732,0C

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

02.203002

118.0C

0,00

118,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

02.203003

30,00

0,00

30,0C

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

602,00

509,00

1.111,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

11.389.0C

-807,OC

10.582,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

02.30

5.909,00

0,00

5.909.0C

6.890,00

6.045,00

5.093,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

1.040,00

0,00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

1.040,00

0,00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

02.3002

4.869,00

0,0C

4.869,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

3.224,00

o.oc

3.224,0C

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

1.645,00

o,oc

1.645,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

02.40

38.645,00

6.082,0C

44.727.0C

24.647,00

21.060,00

33.251,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

02.4003

38.645,00

6.082,00

44.727,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

50,00

0,00

50,0C

50,00

50,00

50,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

50,00

0,00

50,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

94.602,00

-2.168,00

92.434,00

99.857,00

99.827,00

99.827,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

94.602,00

-2.168,00

92.434,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

02.510101

91.210,00

-2.668,00

88.542,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

3.392,00

500,00

3.892,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

10.362,00

0,00

10.362,00

10.617,00

10.617,00

10.617,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

10.362,00

0,0C

10.362,0C

0,00

0,00

0,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

6.717,00

0,0C

6.717,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

3.645,00

0,00

3.645,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

816.0C

0,0C

816,00

3.675,00

3.685,00

3.695,00

Asociatii si fundatii

02.5911

310,0C

0,0C

310,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

506,00

0,0C

506,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

02.79

16.563.0C

o,oc

16.563,0C

14.966,00

20.758,00

20.758,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 22 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

02.81

16.563,0C

o,oc

16.563,00

14.966,00

20.758,00

20.758,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

11.936.0C

o,oc

11.936,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

11.936.0C

o,oc

11.936,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

3.306,0C

o,oc

3.306,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

3.306,0C

o,oc

3.306,00

0,00

0,00

0,00

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare si Investiții

02.8105

1.321,00

o,oc

1.321,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-180,00

-200,0C

-380,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-180,00

-200,0C

-380,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-180,00

-200,0C

-380,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

83.736,00

4.210,0C

87.946,00

72.342,00

73.531,00

72.613,00

CAP. Autoritati publice si acțiuni externe

5102

72.347,00

4.466,00

76.813,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

72.527,00

4.666,00

77.193,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

46.512,0C

200,00

46.712,00

45.169,00

46.583,00

46.116,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

44.677,0C

200,00

44.877,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5102.100101

32.420,0C

200,00

32.620,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

5102.100105

4.130,0C

0,00

4.130,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

5102.100106

70,0C

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

570,0C

0,00

570,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

5102.100113

20,0C

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

5102.100117

1.888,00

0,00

1.888,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

5.579,00

0,00

5.579,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5102.100206

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

1.025,00

0,00

1.025,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

5102.100307

1.025,00

0,00

1.025,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

25.509,00

4.466,00

29.975,00

15.149,00

15.735,00

16.180,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

9.929,00

3.252,00

13.181,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5102.200101

210,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

5102.200102

200,0C

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

5102.200103

3.789,0C

872,00

4.661,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5102.200104

810,00

308,00

1.118,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

5102.200105

116,00

5,00

121,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

5102.200106

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

5102.200108

448,0C

101,00

549,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 23 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

5102.200130

4.315,00

1.966,00

6.281,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5102.2002

1.845,50

1.500,00

3.345,50

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

5102.2004

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

5102.200402

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5102.2005

261,00

5,00

266,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5102.200530

261,00

5,00

266,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

79,0C

0,00

79,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

5102.200601

49,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări in străinătate

5102.200602

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

29,00

0,00

29,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

5102.2012

391,00

30,00

421,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

5102.2013

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administr.publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public loc., in baza unor convenții sau contracte de

5102.2019

1.413,00

0,00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz. legale

5102.2025

4.864,50

0,00

4.864,50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

6.676,00

-321,00

6.355,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5102.203001

732,00

0,00

732,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

5102.203002

118,00

0,00

118,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

5102.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

5102.203004

602,00

509,00

1.111,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

5.194,00

-830,00

4.364,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

506,00

0,00

506,00

496,00

496,00

496,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102.85

-180,00

-200,00

-380,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.8501

-180,00

-200,00

-380,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.850101

-180,00

-200,00

-380,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5102:

72.347,00

4.466,00

76.813,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

Autoritati executive si legislative

510201

72.347,00

4.466,00

76.813,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

Autoritati executive

51020103

72.347,00

4.466,00

76.813,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

CAP. Alte servicii publice generale

5402

5.253,00

-256,00

4.997,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

5.253,00

-256,00

4.997,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

4.800,00

-350,00

4.450,00

4.248,00

4.292,00

4.325,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

4.631,00

-350,00

4.281,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 24 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Estimări

+/-

2021

2022

2023

Salarii de baza

5402.100101

3.331,0C

-220,0C

3.111,0C

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

5402.100105

539,0C

-70,0C

469.0C

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

5402.100117

177.0C

0,0C

177,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

584,0C

-60,00

524,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

70,0C

0,00

70,0C

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5402.100206

70,0C

0,00

70,0C

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

99,0C

0,0C

99,0C

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

5402.100307

99,0C

0,0C

99,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

403,0C

94,00

497,00

286,00

310,00

338,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

162.0C

94,0C

256,0C

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5402.200101

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

5402.200103

82,0C

82,0C

164,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5402.200104

12,00

12,0C

24,0C

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

5402.200108

6,00

0,0C

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

5402.200130

54,00

0,0C

54,0C

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

5402.2005

41,00

0,0C

41,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5402.200530

41,00

0,0C

41,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

200.0C

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

50,0C

0,0C

50,00

50,00

50,00

50,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5402:

5.253,00

-256,00

4.997,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

540205

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

5.003,00

-256,00

4.747,00

4.534,00

4.602,00

4.663,00

Alte servicii publice generale

540250

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

5502

6.136,00

0,00

6.136,00

6.944,00

6.065,00

5.108,00

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

6.136,00

0,00

6.136,00

6.944,00

6.065,00

5.108,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

227,00

0,00

227,00

54,00

20,00

15,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorțcod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

227,00

0,00

227,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

197,00

o,oc

197,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

30,0C

o,oc

30,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

5502.30

5.909,0C

o,oc

5.909,00

6.890,00

6.045,00

5.093,00

Dobânzi aferente datoriei publice internețcod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

1.040,00

o,oc

1.040,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 25 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

1.040.0C

0,00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

5502.3002

4.869,0C

o,oc

4.869,OC

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

3.224,00

o,oc

3.224,0C

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

1.645,00

0,00

1.645,0C

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

36.309,0C

23,00

36.332,0C

33.657,00

33.669,00

33.682,00

CAP. Ordine publica si siguranța naționala

6102

36.309,0C

23,0C

36.332,0C

33.657,00

33.669,00

33.682,00

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

36.309,00

23,00

36.332,0C

33.657,00

33.669,00

33.682,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

2.309,00

23,00

2.332,00

254,00

266,00

279,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

2,00

0,00

2,0C

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6102.200130

2,00

0,00

2,0C

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6102.2002

68,00

0,0C

68,0C

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6102.2004

23,00

0,00

23,0C

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6102.200402

20,00

0,00

20,0C

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

6102.200404

3,00

0,00

3,0C

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

2,00

o,oc

2,0C

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6102.2030

2.214,00

23,0C

2.237,0C

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6102.203030

2.214,00

23,00

2.237,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6102.51

34.000,00

0,00

34.000,0C

33.403,00

33.403,00

33.403,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

34.000,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

6102.510101

34.000,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6102:

36.309,00

23,00

36.332,00

33.657,00

33.669,00

33.682,00

Ordine publica

610203

34.000,00

0,00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

Politie comunitara

61020304

34.000,00

0,00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

2.309,00

23,00

2.332,0C

254,00

266,00

279,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

100.410,00

-2.168,00

98.242,0C

115.076,00

116.046,00

130.110,00

CAP. Invatamant

6502

14.737,00

0,00

14.737.0C

33.881,00

34.461,00

40.057,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

14.737,00

0,00

14.737,0C

33.881,00

34.461,00

40.057,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

8.020,00

0,00

8.020,0C

22.861,00

23.430,00

29.016,00

Reparatii curente

6502.2002

7.300,00

0,00

7.300,0C

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

© SNDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 26 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Consultanta si expertiza

6502.2012

50,0C

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

120.0C

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

120,00

0,00

120.0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

6.717.0C

0,00

6.717,0C

6.717,00

6.717,00

6.717,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

6.717,00

0,00

6.717,0C

0,00

0,00

0,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

6.717,0C

0,00

6.717,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

14.737,00

0,00

14.737,00

33.881,00

34.461,00

40.057,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

5.229,00

0,00

5.229,00

7.977,00

8.021,00

8.055,00

Invatamant preșcolar

65020301

2.877,00

0,00

2.877,00

3.906,00

3.931,00

3.947,00

Invatamant primar

65020302

2.352,00

0,00

2.352.0C

4.071,00

4.090,00

4.108,00

Invatamant secundar

650204

9.506,0C

0,00

9.506,00

25.056,00

25.591,00

31.151,00

Invatamant secundar inferior

65020401

2.750,0C

0,00

2.750,00

6.887,00

7.118,00

7.346,00

Invatamant secundar superior

65020402

3.300,0C

0,00

3.300,00

14.494,00

14.798,00

19.130,00

Invatamant profesional

65020403

3.456,00

0,00

3.456,0C

3.675,00

3.675,00

4.675,00

Invatamant postliceal

650205

2,00

0,00

2,00

848,00

849,00

851,00

CAP. Sanatate

6602

3.392,0C

500,00

3.892,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

3.392,00

500,00

3.892,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

3.392,00

500,00

3.892,0C

7.466,00

7.466,00

7.466,00

Transferuri curentețcod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

3.392,00

500,00

3.892,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

3.392,00

500,00

3.892,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6602:

3.392,00

500,00

3.892,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

3.392,00

500,00

3.892,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

Spitale generale

66020601

3.392,00

500,00

3.892,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6702

70.698,00

-2.296,00

68.402,00

63.661,00

64.081,00

72.549,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

68.248,00

-2.296,00

65.952,00

61.365,00

61.794,00

70.262,00

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

6702.20

22.311,00

0,00

22.311,00

12.045,00

12.474,00

20.942,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6702.2001

16.481,00

0,00

16.481,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6702.200130

16.481,00

0,00

16.481,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6702.2002

3.120,00

0,00

3.120,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6702.2005

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6702.200530

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

710,00

0,00

710,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 27 of 37

Page 12 of 37


Page 17 of 37


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

710.0C

0,00

710,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702.51

45.627,0C

-2.296,0C

43.331,0C

48.920,00

48.920,00

48.920,00

Transferuri curentețcod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

45.627,0C

-2.296,00

43.331,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

6702.510101

45.627,0C

-2.296,00

43.331,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

310.0C

0,0C

310,0C

400,00

400,00

400,00

Asociatii si fundatii

6702.5911

310.0C

o,oc

310,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

6702.79

2.450,0C

o,oc

2.450,0C

2.296,00

2.287,00

2.287,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

6702.81

2.450,0C

o,oc

2.450,0C

2.296,00

2.287,00

2.287,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

2.450,0C

o,oc

2.450.0C

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

2.450,0C

0,00

2.450,0C

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6702:

70.698,0C

-2.296,0C

68.402,0C

63.661,00

64.081,00

72.549,00

Servicii culturale

670203

34.627,00

-1.196.0C

33.431,0C

37.000,00

37.000,00

37.000,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

32.382,00

-473,0C

31.909.0C

34.500,00

34.500,00

34.500,00

Case de cultura

67020306

2.245.0C

-723,0C

1.522,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Servicii recreative si sportive

670205

35.761,00

-1.100.0C

34.661,0C

26.261,00

26.681,00

35.149,00

Sport

67020501

11.000,00

-1.100,00

9.900,0C

11.920,00

11.920,00

11.920,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

24.761,00

0,00

24.761,0C

14.341,00

14.761,00

23.229,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

310.0C

0,0C

310,00

400,00

400,00

400,00

CAP. Asigurări si asistenta sociala

6802

11.583.0C

-372,00

11.211,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

11.583.0C

-372,00

11.211,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51

11.583.0C

-372,00

11.211,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

Transferuri curentețcod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

11.583,00

-372,00

11.211,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

6802.510101

11.583,00

-372,00

11.211,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6802:

11.583,00

-372,00

11.211,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

11.583,00

-372,00

11.211,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

47.517,00

2.000,00

49.517,00

45.081,00

45.946,00

46.842,00

CAP. Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

16.251,00

0,00

16.251,0C

15.807,00

16.601,00

17.402,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

16.251,00

0,00

16.251,00

15.807,00

16.601,00

17.402,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

12.606,0C

0,00

12.606,0C

11.907,00

12.701,00

13.502,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

12.221,0C

0,0C

12.221,0C

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

7002.200103

4.793,0C

0,0C

4.793,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

7002.200130

7.428,00

0,0C

7.428,0C

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA


Page 28 of 37


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7002.2005

385,00

0,00

385,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7002.200530

385,00

0,00

385,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

3.645,00

0,00

3.645,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002.5501

3.645,00

0,00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

3.645,00

0,00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7002:

16.251,00

0,00

16.251,00

15.807,00

16.601,00

17.402,00

Iluminat public si electrificări

700206

8.500,00

0,00

8.500,00

11.907,00

12.701,00

13.502,00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

7.751,00

0,00

7.751,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

CAP. Protecția mediului

7402

31.266,00

2.000,00

33.266,00

29.274,00

29.345,00

29.440,00

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

25.230,00

2.000,00

27.230,00

23.881,00

23.975,00

24.070,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

25.230,00

2.000,00

27.230,00

23.881,00

23.975,00

24.070,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

22.156,00

2.000,00

24.156,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

7402.200104

22.156,00

2.000,00

24.156,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7402.2005

123,00

0,00

123,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7402.200530

123,00

0,00

123,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

2.951,00

0,00

2.951,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

2.951,00

0,00

2.951,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

7402.79

6.036,00

0,00

6.036,00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

7402.81

6.036,00

0,00

6.036,00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.8101

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7402:

31.266,00

2.000,00

33.266,00

29.274,00

29.345,00

29.440,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

740205

21.830,00

2.000,00

23.830,00

23.881,00

23.975,00

24.070,00

Salubritate

74020501

20.079,00

2.000,00

22.079,00

23.881,00

23.975,00

24.070,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

1.751,00

0,00

1.751,00

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

9.436,00

0,00

9.436,00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7902

82.564,00

6.082,00

88.646,00

51.924,00

54.161,00

73.352,00

CAP. Acțiuni generale economice,comerciale si de munca

8002

3.450,00

0,00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

8002.79

3.450,00

0,00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

8002.81

3.450,00

0,00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

3.450,00

0,00

3.450,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

3.450,00

0,00

3.450,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 29 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Din total capitol 8002:

3.450,0C

0,00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

Acțiuni generale economice si comerciale

800201

3.450,0C

0,00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80020130

3.450,00

0,00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

CAP. Combustibili si energie

8102

13.429,00

582,00

14.011,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

13.429,00

582,00

14.011,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

1.042,00

0,00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

8102.2005

1.042,00

0,00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

8102.200530

1.042,00

0,00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

8102.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

8102.40

12.387,0C

582,00

12.969,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

8102.4003

12.387,00

582,00

12.969,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8102:

13.429,00

582,00

14.011,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

Energie termica

810206

12.387,00

582,00

12.969,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

1.042,00

0,00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Transporturi

8402

65.685,00

5.500,00

71.185,00

35.703,00

37.614,00

56.894,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

61.058,00

5.500,00

66.558,00

31.647,00

27.720,00

47.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

34.800,00

0,00

34.800,00

20.000,00

20.000,00

27.000,00

Reparatii curente

8402.2002

34.800,00

0,00

34.800,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

8402.40

26.258,00

5.500,00

31.758,00

11.647,00

7.720,00

20.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

8402.4003

26.258,00

5.500.0C

31.758,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

8402.79

4.627,00

0,00

4.627,00

4.056,00

9.894,00

9.894,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

8402.81

4.627,00

0,0C

4.627,00

4.056,00

9.894,00

9.894,00

Rambursări de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.8102

3.306,00

0,00

3.306,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

3.306,00

0,00

3.306,00

0,00

0,00

0,00

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare si Investiții

8402.8105

1.321,00

0,00

1.321,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8402:

65.685,00

5.500,00

71.185,00

35.703,00

37.614,00

56.894,00

Transport rutier

840203

65.685,00

5.500,00

71.185,00

35.703,00

37.614,00

56.894,00

Transport in comun

84020302

26.258,00

5.500,00

31.758,00

11.647,00

7.720,00

20.000,00

Străzi

84020303

39.427,00

0,00

39.427,00

24.056,00

29.894,00

36.894,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

102.572,00

1.992,00

104.564,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

102.572,00

1.992,00

104.564,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

980296

102.572,00

1.992,00

104.564,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

990296

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

=== SECȚIUNEA DEZVOLTARE ===

o,oc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)

000102

218.925,0C

-3.595,00

215.330,00

164.920,00

121.645,00

88.920,00

VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)

4990

0,00

292,00

292,00

181,00

190,00

199,00

VENITURI CURENTE(0012)

0002

114.101,00

-3.663,00

110.438,00

108.964,00

109.397,00

88.898,00

VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)

0012

114.101,00

-3.663,00

110.438,00

108.964,00

109.397,00

88.898,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)

0014

114.101,00

-3.663,00

110.438,00

108.964,00

109.397,00

88.898,00

Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47)

3602

0,00

224,00

224,00

181,00

190,00

199,00

Taxa de reabilitare termica

360223

0,00

224,00

224,00

181,00

190,00

199,00

Transferuri voluntare,altele decât subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)

3702

114.101,00

-3.887,00

110.214,00

108.783,00

109.207,00

88.699,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

114.101,00

-3.887,00

110.214,00

108.783,00

109.207,00

88.699,00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

0,00

68,00

68,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunurițcod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

0,00

68,00

68,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale ptr construcții de locuințe

390210

0,00

41,00

41,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

25.840,00

0,00

25.840,00

54.894,00

11.840,00

3,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

25.840,00

0,00

25.840,00

54.894,00

11.840,00

3,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod

420201+420205+420210+420212+420213+420215+420216+42021

4202

25.840,00

0,00

25.840,00

54.894,00

11.840,00

3,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe

420269

25.840,00

0,00

25.840,00

54.894,00

11.840,00

3,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

78.984,00

0,00

78.984,00

1.062,00

408,00

19,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la

48.02.01.03)

480201

77.428,00

0,00

77.428,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

76.616,00

0,00

76.616,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

812,00

0,00

812,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social Europeanțcod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

1.556,00

0,00

1.556,00

1.062,00

408,00

19,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

0,00

0,00

0,00

710,00

408,00

19,00

Prefinantare

48020203

1.556,00

0,00

1.556,00

352,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

214.987,00

-3.595,00

211.392,00

163.670,00

121.164,00

88.897,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

131.504,00

310,00

131.814,00

86.744,00

39.391,00

33.526,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

5.031,00

310,00

5.341,00

6.415,00

6.415,00

6.415,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 31 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +1-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

5.031,0C

310,00

5.341,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

4.765,00

310,00

5.075,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

02.510229

266,0C

0,00

266,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

115.0C

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

126.358,00

0,00

126.358,00

80.329,00

32.976,00

27.111,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

125.837,00

0,00

125.837,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

02.580101

35.162,00

0,00

35.162,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

02.580102

76.186,00

0,00

76.186,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.580103

14.489,00

0,00

14.489,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

521,00

0,00

521,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

02.580201

88,00

0,00

88,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

02.580202

433,00

0,00

433,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

83.483,00

-3.905,00

79.578,00

76.926,00

81.773,00

55.371,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

83.483,00

-3.905,00

79.578,00

76.926,00

81.773,00

55.371,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

83.483,00

-3.905,00

79.578,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

02.710101

64.574,00

-4.182,00

60.392,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

5.952,00

-45,00

5.907,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

1.938,00

1.978,00

3.916,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

11.019,00

-1.656,00

9.363,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2.505,00

-705,00

1.800,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

CAP. Autorități publice si acțiuni externe

5102

2.505,00

-705,00

1.800,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

2.505,00

-705,00

1.800,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

2.505,00

-705,00

1.800,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

2.505,00

-705,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

5102.710101

278,00

0,00

278,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

417,00

-69,00

348,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

491,00

0,00

491,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

5102.710130

1.319,00

-636,00

683,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5102:

2.505,00

-705,00

1.800,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

Autorități executive si legislative

510201

2.505,00

-705,00

1.800,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

Autoritati executive

51020103

2.505,00

-705,00

1.800,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

© ÎNDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 32 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

500,0C

0,00

500,0C

886,00

201,00

1.746,00

CAP. Ordine publica si siguranța naționala

6102

500,0C

0,00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

500,0C

0,00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

500,0C

0,00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

500,0C

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6102:

500,00

0,00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

500.0C

0,00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

54.307,00

1.192,00

55.499,OC

83.556,00

44.068,00

15.697,00

CAP. Invatamant

6502

12.366,00

0,00

12.366,0C

37.888,00

7.158,00

2.157,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

12.306.0C

0,00

12.306,00

32.114,00

5.002,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

12.306,00

0,00

12.306,00

32.114,00

5.002,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502.5801

12.306,00

0,00

12.306,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

6502.580101

1.795,00

0,00

1.795,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

6502.580102

10.161,00

0,00

10.161,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

60,00

0,00

60,0C

5.774,00

2.156,00

2.157,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

60,00

0,00

60,OC

5.774,00

2.156,00

2.157,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

60,00

0,00

60,0C

0,00

0,00

0,00

Construcții

6502.710101

50,00

0,00

50,0C

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

10,OC

0,00

10,OC

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

12.366,00

0,00

12.366,00

37.888,00

7.158,00

2.157,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

6.782,00

0,00

6.782,00

24.536,00

2.799,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

6.782,00

0,00

6.782,00

24.536,00

2.799,00

0,00

Invatamant secundar

650204

5.584,00

0,00

5.584,00

13.352,00

4.359,00

2.157,00

Invatamant secundar inferior

65020401

2.712,00

0,00

2.712,00

3.316,00

2.641,00

2.157,00

Invatamant secundar superior

65020402

2.872,00

0,00

2.872,00

10.036,00

1.718,00

0,00

CAP. Sanatate

6602

12.718,00

310,00

13.028,00

35.211,00

21.910,00

6.415,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

12.298,00

310,00

12.608,00

23.146,00

9.890,00

6.415,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

4.765,00

310,00

5.075,00

6.415,00

6.415,00

6.415,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

4.765,00

310,00

5.075,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

4.765,00

310.0C

5.075,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 33 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Estimări

+/-

2021

2022

2023

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6602.58

7.533,0C

0,00

7.533,00

16.731,00

3.475,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

7.533,0C

0,00

7.533,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

6602.580101

1.418,00

0,00

1.418,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

6602.580102

5.447,00

0,00

5.447,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6602.580103

668,00

0,00

668,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

420,00

0,00

420,00

12.065,00

12.020,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

420,00

0,00

420,00

12.065,00

12.020,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.7101

420,00

0,00

420,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

6602.710101

420,00

0,00

420,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6602:

12.718,00

310,00

13.028,00

35.211,00

21.910,00

6.415,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

12.718,00

310,00

13.028,00

35.211,00

21.910,00

6.415,00

Spitale generale

66020601

12.718,00

310,00

13.028,00

35.211,00

21.910,00

6.415,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6702

29.040,00

882,00

29.922,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

3.294,00

0,00

3.294,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702.51

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6702.5102

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

6702.510229

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

3.211,00

0,00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

3.211,00

0,00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

6702.580101

482,00

0,00

482,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

6702.580102

2.729,00

0,00

2.729,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

25.746,00

882,00

26.628,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

25.746,00

882,00

26.628,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

25.746,00

882,00

26.628,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

6702.710101

21.828,00

-620,00

21.208,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

2.262,00

24,00

2.286,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

852,00

1.978,00

2.830,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6702.710130

804,00

-500,00

304,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6702:

29.040,00

882,00

29.922,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

Servicii culturale

670203

3.294,00

0,00

3.294,00

0,00

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

76,00

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

Case de cultura

67020306

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

3.211,00

0,00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 34 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Servicii recreative si sportive

670205

25.236,00

1.382,00

26.618,00

5.037,00

10.000,00

7.125,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

25.236,00

1.382,00

26.618,00

5.037,00

10.000,00

7.125,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

510,00

-500,00

10,00

5.420,00

5.000,00

0,00

CAP. Asigurări si asistenta sociala

6802

183,00

0,00

183,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

183,00

0,00

183,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51

183,00

0,00

183,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6802.5102

183,00

0,00

183,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

6802.510229

183,00

0,00

183,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6802:

183,00

0,00

183,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

183,00

0,00

183,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

26.329,00

-146,00

26.183,00

22.894,00

10.173,00

4.490,00

CAP. Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

24.315,00

-146,00

24.169,00

22.894,00

10.173,00

4.490,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

11.639,00

0,00

11.639,00

7.204,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

11.639,00

0,00

11.639,00

7.204,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

11.639,00

0,00

11.639,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

7002.580101

4.815,00

0,00

4.815,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

7002.580102

6.543,00

0,00

6.543,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

281,00

0,00

281,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

12.676,00

-146,00

12.530,00

15.690,00

10.173,00

4.490,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

12.676,00

-146,00

12.530,00

15.690,00

10.173,00

4.490,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

12.676,00

-146,00

12.530,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

7002.710101

7.794,00

-46,00

7.748,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

1.080,00

0,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7002.710130

3.802,00

-100,00

3.702,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7002:

24.315,00

-146,00

24.169,00

22.894,00

10.173,00

4.490,00

Locuințe

700203

9.420,00

0,00

9.420,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70020330

9.420,00

0,00

9.420,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări

700206

4.480,00

0,00

4.480,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

10.415,00

-146,00

10.269,00

18.404,00

5.683,00

0,00

CAP. Protecția mediului

7402

2.014,00

0,00

2.014,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

2.014,00

0,00

2.014,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

2.014,00

0,00

2.014,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 35 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

2.014,00

0,00

2.014,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

7402.710101

770,00

0,00

770,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

412,00

0,00

412,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7402.710103

595,00

0,00

595,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7402.710130

237,00

0,00

237,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7402:

2.014,00

0,00

2.014,00

0,00

0,00

0,00

Reducerea si controlul poluării

740203

229,00

0,00

229,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

740205

1.007,00

0,00

1.007,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate

74020501

412,00

0,00

412,00

0,00

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

595,00

0,00

595,00

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

778,00

0,00

778,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7902

131.346,00

-3.936,00

127.410,00

46.639,00

48.998,00

58.077,00

CAP. Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

636,00

0,00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

636,00

0,00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

521,00

0,00

521,00

1.921,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

521,00

0,00

521,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

8002.580201

88,00

0,00

88,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

8002.580202

433,00

0,00

433,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8002:

636,00

0,00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale

800201

636,00

0,00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80020130

636,00

0,00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

CAP. Combustibili si energie

8102

2.091,00

-810,00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

2.091,00

-810,00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

2.091,00

-810,00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

2.091,00

-810,00

1.281,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

8102.710101

810,00

-810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8102.710102

1.281,00

0,00

1.281,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8102:

2.091,00

-810,00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

2.091,00

-810,00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

CAP. Transporturi

8402

128.619,00

-3.126,00

125.493,00

44.718,00

48.998,00

54.222,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

91.148,00

0,00

91.148,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 36 of 37

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

91.148.0C

0,00

91.148,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

91.148,00

0,00

91.148,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

8402.580101

26.652,00

0,00

26.652,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

8402.580102

51.306,00

0,00

51.306,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

13.190,0C

0,00

13.190,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

37.471,00

-3.126,00

34.345,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

37.471,00

-3.126,00

34.345,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.7101

37.471,00

-3.126,00

34.345,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

8402.710101

32.624,00

-2.706,00

29.918,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8402.710130

4.847,00

-420,00

4.427,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8402:

128.619,00

-3.126,00

125.493,00

44.718,00

48.998,00

54.222,00

Transport rutier

840203

128.011,00

-3.126,00

124.885,00

44.718,00

48.998,00

54.222,00

Drumuri si poduri

84020301

7.385,00

-2.706,00

4.679,00

0,00

0,00

0,00

Transport en comun

84020302

91.148,00

0,00

91.148,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

Străzi

84020303

29.478,00

-420,00

29.058,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

608,00

0,00

608,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

3.938,00

0,00

3.938,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

3.938,00

0,00

3.938,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

980297

3.938,00

0,00

3.938,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990297

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 30 of 37



© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 37 of 37


ANEXA 2

la Hotararea nr.210/30.07.2020

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 30-lulie-2020

GRĂDINIȚĂ TRAIAN DEMETRESCU

APROBAT: RECTIFICARE+VIRARI - 30.07.2020

(mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

====== SECȚIUNEA TOTAL ======

o,oc

o,oc

0,0C

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

137.0C

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

137.0C

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

125.0C

37,0C

162.0C

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

71,00

5,0C

76,0C

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,00

0,0C

1,0C

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

4,00

0,0C

4,0C

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

42,00

5,00

47,0C

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

9,0C

0,00

9,0C

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

7,0C

0,0C

7,0C

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

8,0C

0,00

8,0C

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,OC

0,00

10,OC

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,OC

o,oc

10,0C

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

02.200501

2,00

o,oc

2,0C

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

5,00

o,oc

5,0C

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

3,00

0,00

3,0C

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

32,0C

32,00

64,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

32,00

32,00

64,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

12,00

0,00

12,0C

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

12,00

0,00

12,0C

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

137,00

37,00

174.0C

0,00

0,00

0,00

| CAP. Invatamant

6502

137,00

37,0C

174,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 1 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

137,00

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

125,00

37,00

162,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

71,00

5,00

76,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

42,00

5,00

47,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6502.200501

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

32,00

32,00

64,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

6502.203004

32,00

32,00

64,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

137,00

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

137,00

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

137,00

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

-137,00

-37,00

-174,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

137,00

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

137,00

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

137,00

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

125,00

37,00

162,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

71,00

5,00

76,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAiOVA

Page 2 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

42.0C

5,0C

47,OC

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

9,00

0,0C

9,0C

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

7,00

0,0C

7,0C

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

8,00

0,0C

8,0C

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,0C

10,OC

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,OC

0,00

10,OC

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

02.200501

2,0C

0,00

2,0C

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

5,0C

0,00

5,0C

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

3,0C

0,0C

3,0C

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

2,0C

0,0C

2,0C

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

32,OC

32,0C

64,OC

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

32,00

32,0C

64,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

12,00

0,00

12,0C

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

12.0C

0,00

12,0C

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

12,0C

0,00

12,0C

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

137.0C

37,0C

174,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

137,00

37,0C

174,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

137,00

37,0C

174,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

125,00

37,0C

162,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

71,00

5,00

76,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

42,00

5,00

47,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6502.200501

2,00

0,00

2,0C

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

5,00

0,00

5,0C

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

3,00

o,oc

3,0C

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

2,0C

o,oc

2,0C

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

32,0C

32,0C

64,0C

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 3 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Chirii

6502.203004

32,00

32,00

64,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

12,0C

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

12,0C

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

12,0C

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

137,0C

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

137,00

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

137,00

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

-137,00

-37,00

-174,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

980296

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

137,00

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

990296

137,00

37,00

174,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA DEZVOLTARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,



ANEXA 3

la Hotararea nr.210/30.07.2020

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 30-lulie-2020

GRĂDINIȚĂ PARADISUL COPIILOR

APROBAT: RECTIFICARE+VIRARI - 30.07.2020

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

====== SECȚIUNEA TOTAL ======

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

138,00

27,00

165,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

123,00

27,00

150,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

117,00

27,00

144,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

100,00

27,00

127,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

54,00

27,00

81,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

138,00

27,00

165,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

138,00

27,00

165,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

123,00

27,00

150,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 1 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

117.0C

27,00

144,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

100,00

27,00

127,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

3,0C

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

7.0C

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

54,0C

27,00

81,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

9,0C

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

10,OC

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

4,0C

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

3,0C

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

138,00

27,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

138,00

27,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

138,00

27,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

-138,00

-27,00

-165,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

138,00

27,00

165,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

123,00

27,00

150,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

123,00

27,00

150,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

117,00

27,00

144,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

100,00

27,00

127,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

54,00

27,00

81,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 2 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Apa, canal si salubritate

02.200104

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,OC

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIAUK

02.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

123,00

27,00

150,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

123,00

27,00

150,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

123,00

27,00

150,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

117,00

27,00

144,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

100,00

27,00

127,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

54,00

27,00

81,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIAUK

6502.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

6,00

0,00

6,0C

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

123,00

27,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

123,00

27,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

123,00

27,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

-123,00

-27,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

980296

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 3 of 4

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

DEFICIT

9902

123,00

27,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

990296

123,00

27,00

150,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA DEZVOLTARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

-15,00

0,00

-15,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

980297

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990297

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

ANEXA 4

la Hotararea nr.210/30.07.2020

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 30-lulie-2020

GRĂDINIȚĂ VOINICEII

APROBAT: RECTIFICARE+VIRARI - 30.07.2020

(mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

====== SECȚIUNEA TOTAL ======

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

107,00

9,00

116,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

107,00

9,00

116,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

101,00

9,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

84,00

9,00

93,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

51,00

9,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

107,00

9,00

116,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

107,00

9,00

116,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

107,00

9,00

116,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

101,00

9,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

84,00

9,00

93,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 1 of 3

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

51,0C

9,00

60,0C

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

10,oc

0,00

10,OC

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

4,0C

0,0C

4,0C

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

8,0C

0,0C

8,0C

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,OC

o,oc

10,OC

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

5,0C

0,00

5,0C

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

5,00

o,oc

5,0C

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

2,00

o,oc

2,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

6,00

o,oc

6,0C

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

6,0C

o,oc

6,0C

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

6,0C

o,oc

6,0C

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

107,00

9,0C

116,0C

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

107,00

9,0C

116.0C

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

107,00

9,0C

116,0C

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

-107,00

-9,0C

-116.0C

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

107,00

9,0C

116.0C

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE ===

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

107,0C

9,0C

116.0C

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

107,00

9,00

116.0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

101,00

9,00

110,OC

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

84,00

9,0C

93,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

10,00

0,00

10,0C

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

51,00

9,00

60,0C

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

10,00

0,00

10,OC

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

4,00

0,00

4,0C

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

8,00

0,00

8,0C

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,OC

o,oc

10,OC

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

5,0C

o,oc

5,0C

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

5,00

o,oc

5,0C

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

2,0C

o,oc

2,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

6,0C

o,oc

6,0C

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 2 of 3

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

6,0C

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

107,00

9,00

116,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

107,00

9,00

116,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

107,00

9,00

116,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

101,00

9,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

84,00

9,00

93,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

51,00

9,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)