Hotărârea nr. 21/2020

HCL 21 APROBAREA CUANTUMULUI INDEMNIZAŢIEI PENTRU ACTIVITATEA DEPUSĂ DE MEMBRII COMISIEI PENTRU VÂNZAREA SPAŢIILOR MEDICALE ŞI AI COMISIEI DE CONTESTAŢIE
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                               

           

                                                              HOTĂRÂREA NR.21

privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.3004/2020, raportul nr.7908/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.8972/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea cuantumului indemnizaţiei pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie și avizele nr.32/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.5 alin.7 și art.15 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

          Potrivit prevederilor art.129 alin.2 lit.a și d coroborate cu alin.4 lit.a și alin.7 lit.c, art.139 alin.3 lit.a şi art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă cuantumul indemnizaţiei pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie, de 900,00 lei brut/ședință, pe întreaga durată de funcţionare a comisiilor.

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.299/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU