Hotărârea nr. 207/2020

HCL 207 EXECUŢIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII AFERENTĂ SEMESTRULUI I AL ANULUI 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                                                                  

                                                                    

     HOTĂRÂREA NR.207

privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2020

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.94725/2020, raportul nr.97168/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară și raportul de avizare nr.97308/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2020 şi avizele nr.250/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.252/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului şi nr.258/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010;         

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

    

 

Anexa 1
La Hotararea nr. 207/30.07.2020
La Hotărârea nr.131/30.04.2020
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.06.2020
lei
RandDenumirea indicatorilorCod indicatorPrevederi bugetareÎncasări realizate
1TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)X000110"258,022,000.00""227,044,632.00"
2VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)000110"254,420,000.00""225,260,865.00"
3I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)0010"143,765,000.00""115,707,502.00"
4C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)0012"143,765,000.00""115,707,502.00"
5C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)0013"621,000.00""402,763.00"
6Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)3010"621,000.00""402,763.00"
7Venituri din concesiuni si inchirieri301005"621,000.00""402,763.00"
8Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ30100530"621,000.00""402,763.00"
9C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)0014"143,144,000.00""115,304,739.00"
10Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)3310"143,115,000.00""114,949,934.00"
11Taxe si alte venituri in invatamant331005"4,056,000.00""1,546,391.00"
12Venituri din prestari de servicii331008"565,000.00""22,835.00"
13Contributia de intretinere a persoanelor asistate331013"1,500,000.00""1,436,401.00"
14"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"331014"3,082,000.00""1,206,063.00"
15Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa331016"60,000.00""9,788.00"
16Venituri din cercetare331020"120,000.00""2,627.00"
17Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate331021"95,729,000.00""79,677,044.00"
18Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat331030"36,800,000.00""30,504,857.00"
19Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale 331031
19Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati331050"1,203,000.00""543,928.00"
20Diverse venituri(cod 36.10.50)3610"101,000.00""100,299.00"
21Alte venituri361050"101,000.00""100,299.00"
22"Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)"3710"-72,000.00""254,506.00"
23Donatii si sponsorizari371001"166,000.00""164,647.00"
24Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 371003"-238,000.00""89,859.00"
26Alte transferuri voluntare3710500.000.00
25OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)00160.00"6,531,183.00"
26Operatiuni financiare40100.00"6,416,579.00"
27Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli4010150.00"6,416,579.00"
28Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de functionare401015010.00"6,416,579.00"
29Alte operatiuni financiare41100.00"114,604.00"
30Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa4110060.00"114,604.00"
31IV. SUBVENTII (cod 00.18)0017"110,655,000.00""102,565,904.00"
32 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)0018"110,655,000.00""102,565,904.00"
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)4210"650,000.00""456,276.00"
Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă421081"342,000.00""341,276.00"
Sume alocate pentru stimulentul de risc421082"308,000.00""115,000.00"
33Subventii de la alte administratii ( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)4310"110,005,000.00""102,565,904.00"
34Subventii pentru institutii publice431009"47,158,000.00""44,335,892.00"
35Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii431010"3,392,000.00""2,032,000.00"
36Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale431033"56,750,000.00""53,583,012.00"
Sume alocate pentru stimulentul de risc431040"2,705,000.00""2,615,000.00"
37VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL000110"3,602,000.00""1,783,767.00"
38I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)00012"238,000.00""-89,859.00"
39C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14)0012"238,000.00""-89,859.00"
40C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)0014"238,000.00""-89,859.00"
41Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04)3710"238,000.00""-89,859.00"
42Varsaminte din sectiunea de functionare371004"238,000.00""-89,859.00"
43II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)00150.00
44Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50)39100.00
45Alte venituri din valorificarea unor bunuri3910500.00
46III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10)16"525,701.00"
47Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate4010"525,701.00"
48Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli401015"525,701.00"
49Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de dezvoltare 40101502"525,701.00"
50IV SUBVENTII (cod 00.18)0017"3,152,000.00""1,173,019.00"
51Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)0018"3,152,000.00""1,173,019.00"
52Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.4310"3,152,000.00""1,173,019.00"
53Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii431014"2,645,000.00""1,166,019.00"
56Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt. finantarea investitiilor în sanatate431016
57Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt. finantarea aparaturii medicale43101601
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate 431016"500,000.00"0.00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale43101601"500,000.00"
54Subvenții pentru instituții publice destinate sectiunii de dezvoltare431019"7,000.00""7,000.00"
55Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-20204810"212,000.00""174,906.00"
56Fondul European de Dezvoltare Regională481001"107,000.00""106,514.00"
57Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48100102"107,000.00""106,514.00"
58Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020481015"105,000.00""68,392.00"
59Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48101501"105,000.00""68,392.00"
56Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48101502
"Președinte de ședință,"
Conducatorul institutiei"Pt.Director executiv,"
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGATDaniela Militaru
LUCIA STEFAN
Dorel Voicu
"Președinte de ședință,"
ADRIAN COSMAN

ANEXA 2
La Hotararea nr.207/30.07.2020
La Hotărârea nr.131/30.04.2020
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
LA DATA 30.06.2020
lei
RandDenumirea indicatorilorCod indicatorPrevederi bugetare Plăți efectuate
1TOTAL CHELTUIELI5010"266,703,000.00""216,277,047.00"
2PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE
3Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)5110
4Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)511001
5Autoritati executive51100103
2"Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)"5910"16,940,000.00""16,112,816.00"
3Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)6110"16,940,000.00""16,112,816.00"
4Ordine publica (cod 61.10.03.04)611003"16,940,000.00""16,112,816.00"
5Politia locala61100304"16,940,000.00""16,112,816.00"
6Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+66310"249,763,000.00""200,164,231.00"
7Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.116510"9,315,000.00""2,790,846.00"
8Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)651003"3,684,000.00""1,202,355.00"
9Invatamant prescolar65100301"3,666,000.00""1,198,527.00"
10Invatamant primar65100302"18,000.00""3,828.00"
11Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)651004"4,648,000.00""1,211,612.00"
12Invatamant secundar inferior65100401"275,000.00""25,042.00"
13Invatamant secundar superior65100402"4,373,000.00""1,186,570.00"
14Invatamant postliceal651005"561,000.00""281,711.00"
15Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)651011"422,000.00""95,168.00"
16Internate si cantine pentru elevi65101103"422,000.00""95,168.00"
17Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)6610"207,453,000.00""167,379,467.00"
18Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi661006"207,453,000.00""167,379,467.00"
19Spitale generale66100601"207,453,000.00""167,379,467.00"
20"Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"6710"25,022,000.00""22,826,375.00"
21Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)671003"19,483,000.00""17,865,548.00"
22Institutii publice de spectacole si concerte67100304"18,887,000.00""17,516,661.00"
23Case de cultura67100306"596,000.00""348,887.00"
24Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)671005"5,539,000.00""4,960,827.00"
25Sport67100501"5,539,000.00""4,960,827.00"
26Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)6810"7,973,000.00""7,167,543.00"
27Asistenta acordata persoanelor in varsta681004"7,973,000.00""7,167,543.00"
15Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)7910
15"Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30)"8310
16Agricultura831003
16Alte cheltuieli in domeniul agriculturii83100330
28"Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)"9610"8,681,000.00""10,767,585.00"
29Excedent98100.00"10,767,585.00"
30Excedentul sectiunii de functionare9810960.00"10,322,420.00"
31Excedentul sectiunii de dezvoltare9810970.00"445,165.00"
Deficit 99.10.96+99.01.979910"8,681,000.00"
Deficitul sectiunii de funcționare991096"8,155,000.00"
Deficitul sectiunii de funcționare991097"526,000.00"
32CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)5010"262,575,000.00""214,938,445.00"
19PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE
19Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)5110
20Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)511001
20Autoritati executive51100103
33"Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)"5910"16,940,000.00""16,112,816.00"
34Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)6110"116,940,000.00""16,112,816.00"
35Ordine publica (cod 61.10.03.04)611003"16,940,000.00""16,112,816.00"
36Politia comunitara61100304"16,940,000.00""16,112,816.00"
37Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+66310"245,635,000.00""198,825,629.00"
38Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.116510"9,142,000.00""2,790,108.00"
39Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)651003"3,684,000.00""1,202,355.00"
40Invatamant prescolar65100301"3,666,000.00""1,198,527.00"
41Invatamant primar65100302"18,000.00""3,828.00"
42Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)651004"4,496,000.00""1,210,874.00"
43Invatamant secundar inferior65100401"269,000.00""25,042.00"
44Invatamant secundar superior65100402"4,227,000.00""1,185,832.00"
45Invatamant postliceal651005"551,000.00""281,711.00"
46Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)651011"411,000.00""95,168.00"
47Internate si cantine pentru elevi65101103"411,000.00""95,168.00"
48Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)6610"203,525,000.00""166,054,441.00"
49Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi661006"203,525,000.00""166,054,441.00"
50Spitale generale66100601"203,525,000.00""166,054,441.00"
51"Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"6710"24,995,000.00""22,813,537.00"
52Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)671003"19,456,000.00""17,852,710.00"
53Institutii publice de spectacole si concerte67100304"18,867,000.00""17,510,687.00"
54Case de cultura67100306"589,000.00""342,023.00"
55Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)671005"5,539,000.00""4,960,827.00"
56Sport67100501"5,539,000.00""4,960,827.00"
57Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)6810"7,973,000.00""7,167,543.00"
58Asistenta acordata persoanelor in varsta681004"7,973,000.00""7,167,543.00"
32PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)7910"11,500,000.00"
32"Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30)"8310"11,500,000.00"
33Agricultura831003"11,500,000.00"
33Alte cheltuieli in domeniul agriculturii83100330"11,500,000.00"
59"VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT"96100.00"10,322,420.00"
60Excedent98100.00"10,322,420.00"
61Excedentul sectiunii de functionare9810960.00"10,322,420.00"
Deficit 99.10.96+99.01.979910"8,155,000.00"
Deficitul sectiunii de funcționare991096"8,155,000.00"
62CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE5010"4,128,000.00""1,338,602.00"
63"Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 61.10)"5910"4,128,000.00"0.00
64Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)61100.00
65Ordine publica (cod 61.10.03.04)6110030.00
66Politia comunitara61100304
67Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)6310"1,338,602.00"
68Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.116510"173,000.00"738.00
69Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)651004"152,000.00"738.00
70Invatamant secundar inferior65100401"6,000.00"
71Invatamant secundar superior65100402"146,000.00"738.00
72Invatamant postliceal651005"10,000.00"
73Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)651011"11,000.00"
74Internate si cantine pentru elevi65101103"11,000.00"
75Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)6610"3,928,000.00""1,325,026.00"
76Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi661006"3,928,000.00""1,325,026.00"
77Spitale generale66100601"3,928,000.00""1,325,026.00"
78"Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"6710"27,000.00""12,838.00"
79Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)671003"27,000.00""12,838.00"
80Institutii publice de spectacole si concerte67100304"20,000.00""5,974.00"
81Case de cultura67100306"7,000.00""6,864.00"
82Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)671005
83Sport67100501
84Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)680.00
85Asistenta acordata persoanelor in varsta681004
86
86"Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT"96100.00
87Excedent98100.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare981097"445,165.00"
Deficit9910"526,000.00"
88Deficitul sectiunii de dezvoltare991097"526,000.00"
Conducatorul institutiei"Pt.Director executiv,"
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGATDaniela Militaru
LUCIA STEFAN
Dorel Voicu
"Președinte de ședință,"
Silviu Ionuț Dumitrache
"Președinte de ședință,"
ADRIAN COSMAN