Hotărârea nr. 206/2020

HCL 206 EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                                                         

                                                                              

          HOTĂRÂREA NR. 206

privind execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primul semestru al anului 2020

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.94968/2020, raportul nr.97903/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară și raportul de avizare nr.98286/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primul semestru al anului 2020 şi avizele nr.250/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.252/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului şi nr.258/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010;     

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primul semestru al anului 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

         Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

    

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr. 206/30.07.2020

 

 

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori

Prevederi          Sem I 2020

Încasări 30.06.2020

 

TOTAL VENITURI:

415.511.000

295.207.753

 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE:

283.218.000

263.381.923

 

I. Venituri proprii, total din care:

118.308.000

112.645.381

 

*Venituri din impozite şi taxe locale

118.308.000

112.645.381

 

*Donaţii şi sponsorizări

0

0

 

II. Sume defalcate din taxa pe valoarea, TOTAL,  din care:

26.573.000

24.352.225

 

1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Craiova, din care:

23.214.000

20.993.225

 

-finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din care:

12.922.000

11.155.149

 

     - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

12.922.000

11.155.149

 

-drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav

5.099.000

5.099.000

 

-indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap grav

3.594.000

3.594.000

 

- finanţarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social

1.000

0

 

-cămine pentru persoane vârstnice

100.000

100.000

 

-plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar

14.000

9.350

 

-drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

1.284.000

835.726

 

- serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor

200.000

200.000

 

2)  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat

3.359.000

3.359.000

 

III. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

179.678.000

144.429.812

 

IV. Subvenţii , din care:

13.566.000

12.276.505

 

- Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier

40.000

3.161

 

- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii

10.786.000

9.666.856

 

-Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

2.580.000

2.578.500

 

- Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară

160.000

0

 

-Sume alocate pentru cheltuielile cu alocaţia de hrană şi cu indemnizaţia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate în izolare preventivă la locul de muncă

0

27.988

 

V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare

-54.907.000

-30.322.000

 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE:

132.293.000

31.825.830

 

I. Venituri proprii

0

1.099.048

 

II. Subvenţii

21.562.000

27.376

 

-Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

21.562.000

27.376

 

III. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinaţări aferente cadrului financiar 2014-2020

55.824.000

166.724

 

IV. Vărsăminte din secţiunea de functionare

54.907.000

30.322.000

 

V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

0

210.682

 

 

 

 

 

 

                                         PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,

 

 

 

                                                 ADRIAN COSMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2
la Hotărârea nr. 206/30.07.2020
CHELTUIELI
-lei -
Nr. crt.Denumire capitoleCodPrevederi Sem I 2020Plăţi la 30.06.2020
0123
I"TOTAL VENITURI, DIN CARE: "00.01"221,202,323"
01VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE00.01-SF"194,777,222"
02VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE00.02-SD"26,425,101"
"TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:"49.02"415,722,000""268,389,284"
01CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE49.02-SF"283,218,000""236,679,905"
1Autorităţi executive51.02"46,094,000""37,347,895"
cheltuieli de personal51.02.10"22,414,000""22,401,823"
bunuri şi servicii51.02.20"23,602,000""15,069,044"
alte transferuri51.02.5500
alte cheltuieli51.02.59"258,000""255,830"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent51.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.51.02.85.01"-180,000""-378,802"
2Servicii publice generale54.02"2,458,000""2,174,586"
cheltuieli de personal54.02.10"2,113,000""2,058,959"
bunuri şi servicii54.02.20"345,000""115,627"
fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale54.02.5000
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent54.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.54.02.85.0100
3Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi55.02"3,170,000""2,897,236"
bunuri şi servicii55.02.20"131,000""129,905"
dobânzi aferente datoriei publice55.02.30"3,039,000""2,767,331"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent55.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.55.02.85.010
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei56.0200
transferuri către instituţii publice56.02.5100
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.56.02.51.01
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent56.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.56.02.85.0100
4Ordine publică şi siguranţă naţională61.02"19,212,000""18,453,943"
bunuri şi servicii61.02.200
transferuri către instituţii publice61.02.5100
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.61.02.51.01
Poliţia locală"16,915,000""16,208,366"
transferuri către instituţii publice61.02.51"16,915,000""16,208,366"
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.61.02.51.01"16,915,000""16,208,366"
Protecţie civilă"2,297,000""2,245,577"
bunuri şi servicii61.02.20"2,297,000""2,245,577"
5Învăţământ65.02"28,255,000""19,205,556"
cheltuieli de personal65.02.10"139,000""57,910"
bunuri şi servicii65.02.20"20,883,000""12,768,730"
alte transferuri65.02.55"3,359,000""3,358,400"
asistenţă socială65.02.57"1,298,000""869,491"
alte cheltuieli65.02.59"2,576,000""2,155,342"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent65.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.65.02.85.010"-4,317"
6Sănătate66.02"14,674,000""12,037,753"
cheltuieli de personal66.02.10"10,624,000""9,649,264"
bunuri şi servicii66.02.20"491,000""379,485"
transferuri către instituţii publice66.02.51
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.66.02.51.01.01"3,392,000""2,032,000"
asistenţă socială66.02.57"76,000""2,938"
alte cheltuieli66.02.59"91,000"0
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.66.02.85.010"-25,934"
7"Cultură, recreere şi religie"67.02"41,376,000""35,785,900"
bunuri şi servicii67.02.20"16,070,000""12,434,819"
transferuri către instituţii publice67.02.51
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.67.02.51.01"23,770,000""22,148,909"
alte cheltuieli67.02.59"310,000""4,075"
rambursări de credite67.02.81"1,226,000""1,203,000"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent67.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.67.02.85.010"-4,903"
8Asigurări şi asistenţă socială68.02"35,558,000""33,762,591"
cheltuieli de personal68.02.10"18,051,000""17,466,605"
bunuri şi servicii68.02.20"790,000""420,755"
transferuri68.02.51
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.68.02.51.01"6,473,000""5,978,617"
asistenţă socială68.02.57"9,521,000""9,368,800"
alte cheltuieli68.02.59"723,000""641,128"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent68.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.68.02.85.010"-113,314"
9"Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"70.02"10,636,000""7,712,708"
bunuri şi servicii70.02.20"8,136,000""7,098,953"
alte transferuri70.02.55"2,500,000""619,617"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.70.02.85.010"-5,862"
10Protecţia mediului74.02"24,237,000""18,032,971"
bunuri şi servicii74.02.20"21,217,000""15,263,287"
rambursări de credite 74.02.81"3,020,000""2,769,684"
11"Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă"80.02"1,720,000""1,685,000"
rambursări de credite interne80.02.81"1,720,000""1,685,000"
12Combustibili şi energie81.02"13,429,000""11,991,555"
bunuri şi servicii81.02.20"1,042,000"0
"subvenţie - total, din care:"81.02.40"12,387,000""11,991,555"
*subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif81.02.40.03"12,387,000""11,991,555"
*subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor81.02.40.200
13"Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare"83.0200
bunuri şi servicii83.02.2000
13Transporturi84.02"42,399,000""35,592,211"
bunuri şi servicii84.02.20"19,500,000""12,694,266"
*abonamente pensionari00
" *străzi, drumuri şi poduri""24,000,000""23,197,827"
" *proiect ""modern RAT"""
subvenţii84.02.40"20,300,000""20,299,077"
rambursări de credite interne84.02.81"2,599,000""2,598,868"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.84.02.85.0100
15Alte acţiuni economice87.020
cheltuieli de capital87.02.710
02CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE49.02-SD"132,504,000""31,709,379"
1Autorităţi executive51.02"471,000""352,604"
proiecte cu finanţare FEN postaderare65.02.5800
"cheltuieli de capital, din care:"51.02.70"471,000""352,604"
active nefinanciare51.02.71"471,000""352,604"
active financiare51.02.7200
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent51.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.51.02.85.0200
2Ordine publică şi siguranţă naţională61.0200
active nefinanciare61.02.7100
Protecţie civilă00
active nefinanciare61.02.7100
3Învăţământ65.02"3,698,000""741,221"
proiecte cu finanţare din FEN postaderare65.02.5600
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202065.02.58"1,833,000""1,845"
active nefinanciare65.02.71"1,865,000""739,376"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent65.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.65.02.85.0200
4Sănătate66.02"5,468,000""1,177,646"
transferuri curente66.02.51"2,645,000""1,166,018"
transferuri de capital66.02.51.02"2,645,000""1,166,018"
proiecte cu finanţare FEN postaderare66.02.5600
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202066.02.58"2,303,000""11,228"
cheltuieli de capital66.02.71"520,000"400
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent66.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.66.02.85.0200
5"Cultură, recreere şi religie"67.02"24,513,000""18,658,052"
transferuri de capital67.02.51.02"7,000""7,000"
proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-202067.02.58"2,971,000""169,326"
cheltuieli de capital67.02.71"21,535,000""18,481,726"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent67.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.67.02.85.020
6Asigurări şi asistenţă socială68.02"1,096,000""85,019"
transferuri de capital68.02.51.0200
proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-202068.02.58"1,084,000""85,019"
cheltuieli de capital68.02.71"12,000"0
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent68.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.68.02.85.0200
7"Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"70.02"5,494,000""3,061,176"
bunuri şi servicii70.02.2000
transferuri curente70.02.5500
transferuri de capital70.02.55.02
proiecte cu finanţare FEN postaderare70.02.5600
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202070.02.58"1,680,000"800
cheltuieli de capital70.02.71"3,814,000""3,060,376"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent70.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.70.02.85.0200
8Protecţia mediului74.02"775,000""586,474"
alte transferuri 74.02.5500
cheltuieli de capital74.02.71"775,000""586,474"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent74.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.74.02.85.0200
9"Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă"80.02"416,000"0
proiecte cu finanţare din FEN 80.02.56"115,000"0
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202080.02.58"301,000"0
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent80.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.80.02.85.0200
10Combustibili şi energie81.0200
transferuri către furnizorii de energie termică şi ale centralelor de termoficare81.02.55
cheltuieli de capital81.02.7100
10"Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare"83.0200
cheltuieli de capital83.02.7100
11Transporturi84.02"90,573,000""7,047,187"
alte transferuri84.02.5500
"alte transferuri-proiect ""modern RAT""-Secţ. Dezv."84.02.55.02
proiecte cu finanţare din FEN postaderare84.02.5600
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202084.02.58"81,256,000""4,435"
cheltuieli de capital84.02.71"9,317,000""7,042,752"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent84.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.84.02.85.0200
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
ADRIAN COSMAN