Hotărârea nr. 205/2020

HCL 205 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 30.07.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                       

HOTĂRÂREA NR.205

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 30.07.2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.4393/2020, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.07.2020;

 În temeiul art.135 alin.7 şi 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 30.07.2020, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

    

 

 

 

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.205/2020

 

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.07.2020, ora 10,00

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

 1.  

Raport pentru activitatea desfășurată în condițiile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2020

 

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primul semestru al anului 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă semestrului I al anului 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile,  aferentă semestrului I al anului 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I,II,III,IV,V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net și utilizării dividendelor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., din anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro „O Şansă la Viaţă-FIV”

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare, rămas neutilizat, categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2020, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.13

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a dispozițiilor Deciziei civile nr.725/12.04.2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015

Primar-Mihail Genoiu

I,  V

 1.  

Proiect de hotărâre privind luare act de Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013  a Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37094/19.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sas Nicoleta-Delia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sas Nicoleta-Delia

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete)-„Fântâna Popova” din municipiul Craiova”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „PROFESIONIŞTII DE MÂINE”

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.08.2020                                       

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea şi întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Aleea 1, 2 Motru”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică zona str.Mihai Viteazu-str.Bibescu-str.Brestei, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Bibescu, nr.6

Primar-Mihail Genoiu

II, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică şi a funcţiunilor în zona str.Alexandru Macedonski-str.Vlad Ţepeş-str.Eroilor, în vederea schimbării de destinaţie din zonă industrială, în zonă mixtă şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Alexandru Macedonski, nr.71.

Primar-Mihail Genoiu

II, V

 1.  

Întrebări și interpelări

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.205/2020

 

 

 

 

            

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN